Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Doprava Ústeckého kraje > Dokumenty > Kvalitativní požadavky dopravní obslužnosti

 

Autobusová doprava linková a příměstská

 
Kontrola
Kvalitativní prvky u 8. letých smluv (2007-2014)
 

 
 

Autobusové linky

Podmínky kvalitativních prvků v autobusové linkové a příměstské dopravě vyznačují progresivně nastaveným zpřísňováním požadavků, zejména stáří vozidla, nízkopodlažnost a klimatizace, ale i sledování dodržování pravidelnosti provozu. Kvalitativní prvky lze rozdělit na:

Obecné požadavky

 • Povinnost provozovat linkovou dopravu dopravními prostředky k tomu způsobilými.
 • Umožňujícím přepravu nejméně jednoho kočárku nebo invalidního vozíku.
 • Umožňujícím přepravu alespoň 15% stojících cestujících (kdy je 100% sedících, tj. není možné nasazovat vozidla jen s místy k sezení). 

Informační systém dopravních prostředků

 • Dopravci provozující linky příměstské dopravy se zavazují vybavit vozidla takovým označením, které na čele a boku vozidla vyznačí minimálně číslo linky a cílovou stanici a vzadu číslo linky.
 • Dopravci provozující linkovou dopravu se zavazují vybavit vozidla takovým označením, které na čele vyznačí číslo linky a cílovou stanici. (v praxi pokud nejsou vozidla vybavena digitálními transparenty, využívá se jednotné vzorové označení Ústeckého kraje) 

Informační kancelář

 • Dopravce je povinen zřídít nejméně jednu informační kancelář v oblasti plnění smlouvy.
 • V pracovní dny musí být otevírací doba nejméně 8 hodin a informace v ní bude poskytovat řádně proškolená osoba.
 • V informační kanceláři lze soustředit více služeb souvisejících s informovaností cestujících a prodejem produktů dopravce.

Poskytování informací telefonicky a dálkovým přístupem

 • Dopravce je povinen zřídit pro účely poskytování přepravních informací telefonní linku (1x pevná síť, 1x GSM).
 • Telefonní informační linka musí být funkční po celý den proovzu provozu tj. od vyjetí prvního spoje, po dojetí posledního spoje.
 • Operátoři telefonních linek musí být přímo, nebo prostřednictvím dispečerského řízení ve spojení se všemi dopravními prostředky, aby bylo bylo možné řešit aktuální mimořádné situace s oprovozními komplikacemi.
 • Dopravce je povinen zřídit e-mailovou adresu s reakční dobou max. 18 hodin za účelem zodpovězení dotazů ke spojení, tarifu a službám daného dopravce. Reakční doba 18 hodin neplatí pro vyřizování stížností, reklamací a jiných dotazů. 

Dispečerské řízení provozu

 • Dopravce zabezpečí dispečerské řízení s kontaktem na všechny řidiče nasazené na linkách.
 • Umožní operativní nahrazování autobusů náhradními vozidly
 • Řeší mimořádné situace v dopravě včetně možnosti řízení pomocí pojízdného dispečera.

Operativní nasazování náhradních vozidel

 • Dopravce je povinen udržovat přiměřenou zálohu vozidel pro případ výpadku
 • Pokud technický stav vozidla nedovoluje další jízdu a do dalšího spoje ve stejné trase, nebo vzdálenější konečné přesahuje 20 minut, je dopravce povinen zajistit přepravu z místa předčasně ukončené jízdy vozidla dále v pravidelné trase předčasně ukončeného spoje.

Stejnokroj řidiče a personál komunikující s cestující veřeností

 • Dopravce zajistí, že všichni řidiči budou při odbavování cestujících, během přepravy a při komunikaci s cestujícími opatřeni stejnokrojem. Ten je jednotný u všech řidičů v provozu.
 • Dopravce je povinen zajistit, aby personál komunikující s cestující veřejností byl vhodně a slušně oblečen a zachovával normy slušného chování. 

 

Nedílnou součástí kvalitativních podmínek je dodržování kritérií dopravních prostředků, které jsou po smluvním dopravci požadovány.   

 

Evidence dopravních prostředků k plnění smlouvy

 • Povinnost vést evidenci dopravních prostředků k plnění smlouvy
 • Předkládat objednavateli evidenci dle smluvních podmínek (v praxi znamená provozovat jen předem schválená a evidovaná vozidla)

Stáří vozidla (neplatí pro 10 leté smlouvy)

 • Od prvního dne doby plnění do 31.12.2007 nebude žádný z dopravních prostředků k plnění smlouvy starší 12 let.
 • Od 1.1.2008 nebude žádný z dopravních prostředků k plnění smlouvy starší 10 let.
 • Od 1.1.2009 nebude žádný z dopravních prostředků k plnění smlouvy starší 8 let.
 • Pozn. Výklad smluvních podmínek nedefinuje zcela přesně zda je nejzazším termínem schváleného vozidla konec kalendářního roku, nebo konkrétního měsíce v daném roce. Není na závadu, pakliže bude za nejzazší termín ukončení platnosti schválení vozidla považován konec kalendářního roku, ve kterém vozidlo dovrší výše uvedené stáří.

Emise

 • Všechny dopravní prostředky zařazené v průběhu plnění smlouvy splňují alespoň emisní limit Euro 3.
 • Toto neplatí pro vozidla používaná od začátku plnění smlouvy (v praxi však tato vozidla záhy nesplňovala stáří a byla vyřazena z evidence).

Nízkopodlažní vozidla

 • Dopravce se zavazuje, že v období od 1.5.2008 do 31.4.2011 bude nejméně 10% dopravních prostředků k plnění smlouvy nízkopodlažních (zaokrouhleno nahoru).
 • V období od 1.5.2011 do konce smlouvy tj. 31.12.2014 se podíl nízkopodlažních dopraních prostředků zvyšuje na 20%.
 • Po dohodě s objednavatelem je dopravce povinen nasazovat nízkopodlažní vozidla na konkrétní linky a umožní-li oběhy vozidla obsluhovat takto stálý spoj vyznačit tuto skutečnost případně v jízdním řádu.  

Klimatizace (pouze u smluv na zajištění linkové dopravy tj. neplatí pro příměstské provozy Teplice, Ústí n.L., Most)

 • Dopravce se zavazuje, že od 1.1.2011 bude nejméně 10% dopravních prostředků k plnění smlouvy vybaveno klimatizací v prostoru salonu cestujících.

Označení dopravních prostředků (nezvtahuje se na 10 leté smlouvy)

 • Každý dopravní prostředek splňující podmínky k plnění smlouvy je na čele označen samolepkou objednavatele (Ústecký kraj), která je dopravci vydána na základě zařazení do evidence vozidel.
 • Samolepka má zároveň jedinečné evidenční číslo, které je přiřazeno ke konkrétnímu vozidlu. (samolepka není přenosná na jiné vozidlo, v případě zničení se vydá nová a změní v evidenci vozidel)   

 

Kontrolní činnost u dopravců v rámci plnění smlouvy 

 • Dopravce je povinen nejméně na jednom spoji na každé lince v plnění smlouvy nejméně jednou za 3 měsíce provést kontrolu tarifní kázně cestujících a vést o tomto evidenci. Kontrolní činnost může vykonávat vlastní pověřenou osobou nebo zprostředkovaně. Na požádání objednavatele poskytne k nahlédnutí evidenci i protokoly.
 • Pověřené osoby objednavatele (Ústecký kraj) provádějí kontrolní činnost plnění podmínek stanovených smlouvou, tj. kvalitativních prvků uvedených výše a dále dohled nad dodržováním řádného odbavení cestujících, dodržování jízdního řádu atd.
  Z kontrolní činnosti jsou sepsány protokoly a v případě zjištění nedostatků je postupováno dalšímu řešení. 
 • Kontrola označení autobusů
 • Přímá kontrola ve vozidle na spoji linky
 • Kontrola čistoty ve vozidle
  • Kontrola SOD

 
Zodpovídá: Jan Maxa
Vytvořeno / změněno: 1.1.2012 / 1.1.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém