Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Centralizované zadávání veřejných zakázek

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na žádost ze dne 26. 5. 2015.
 

 
 

Dotaz žadatele: (doslovný výňatek)

 

„…

1. Byla Vaším krajem zřízena organizace zajišťující centralizované zadávání veřejných zakázek pro Váš kraj a Vámi zřizované příspěvkové organizace?

       a) V případě že ano:

           - pro kolik organizací zajišťuje tato organizace centralizované zadávání veřejných zakázek? Uveďte i členění dle příslušných oborů či odborů (např. zdravotnictví – 4; sociální – 6; školství – 78).

            - zajišťuje také jiné služby pro tyto organizace, a jaké (poradenství, jiné právní služby)?

            - uveďte prosím název organizace, rok zřízení a odkaz na webové stránky.

       b) V případě, že ne:

           - jakým způsobem realizuje Váš kraj centralizované zadávání pro Vámi zřizované příspěvkové organizace? (realizuje je odbor krajského úřadu, externí firma, skupina organizací apod.)

           - v případě, že jsou centrální nákupy realizovány prostřednictvím příslušných odborů, uveďte jejich název a počet příspěvkových organizací, pro které jsou centrální nákupy realizovány.


2. Kolik pracovníků se této agendě ve zřizované organizaci nebo na krajském úřadě (v členění dle jednotlivých odborů) věnuje? (v případě, že náplní práce pracovníků není pouze zadávání veřejných zakázek, uveďte prosím počet přepočtených pracovníků).

3. Jaké jsou jejich mzdové náklady za rok 2014? (u zaměstnanců krajského úřadu v členění dle jednotlivých odborů)

4. Uveďte názvy veřejných zakázek, které jste zadávali centralizovaně pro Vámi zřizované organizace, počet organizací, pro které byly jednotlivé zakázky zadávány v členění dle příslušných oborů/odborů, data zahájení, jejich objem v Kč bez DPH a celkovou dosaženou úsporu.“

 

Odpověď:

ad 1)

Ústeckým krajem nebyla zřízena organizace, která by zajišťovala centralizované zadávání veřejných zakázek pro Ústecký kraj (dále jen „kraj“) a jím zřízené příspěvkové organizace.

Centralizované zadávání pro kraj a jím zřízené příspěvkové organizace zajišťuje oddělení veřejných zakázek investičního odboru Krajského úřadu ve spolupráci s těmi odbory, v jejichž gesci je předmět zakázky (např. odbor kancelář ředitele, nebo odbor informatiky a organizačních věcí).

Dosud uskutečněné centralizované nákupy byly realizovány prostřednictvím odboru kancelář ředitele a odboru informatiky a organizačních věcí a to ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek odboru investičního, nebo administraci veřejné zakázky zajišťoval externí administrátor. Konkrétně zajišťoval externí administrátor zadávání veřejné zakázky na centrální nákup el. energie v roce 2009 a na centrální nákup el. energie a plynu v roce 2010. V roce 2014 se centrální nákup el. energie a plynu realizoval přes ČMBK, přičemž kraj pro tento nákup vysoutěžil dohodce, který má oprávnění na ČMBK obchodovat se zemním plynem a el. energií. Stejně postupujeme i v letošním roce.

V současné době je celkový počet příspěvkových organizací zřízených krajem 138. Protože počet a členění příspěvkových organizací se v čase mění, níže uvádíme počty a členění příspěvkových organizací po odborech v jednotlivých letech a zároveň uvádíme počet a členění jednotlivých příspěvkových organizací vždy u konkrétních zakázek, viz. odpověď na bod 4 Vaší žádosti.

Rok 2009 – počet p.o.: 169

Z toho: z toho: 26 p.o. spadá do oblasti odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 15 p.o. do oblasti  odboru kultury a památkové péče, 126 p.o. do oblasti  odboru školství, tělovýchovy a sportu, 1 p.o. do oblasti odboru majetku a 1 p.o. do oblasti odboru dopravy a silničního hospodářství.

Rok 2010 – počet p.o.: 170

Z toho: z toho: 27 p.o. spadá do oblasti odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 15 p.o. do oblasti  odboru kultury a památkové péče, 126 p.o. do oblasti  odboru školství, tělovýchovy a sportu, 1 p.o. do oblasti odboru majetku a 1 p.o. do oblasti odboru dopravy a silničního hospodářství.

Rok 2014 – počet p.o.: 138

Z toho: z toho: 14 p.o. spadá do oblasti odboru sociálních věcí, 7 p.o. do oblasti odboru zdravotnictví, 13 p.o. do oblasti  odboru kultury a památkové péče, 101 p.o. do oblasti  odboru školství, tělovýchovy a sportu, 1 p.o. do oblasti odboru majetku, 1 p.o. do oblasti odboru dopravy a silničního hospodářství a 1 p.o. do oblasti odboru kancelář ředitele.

 

 

ad 2)

Oddělení veřejných zakázek má  ke dni odeslání odpovědi na Vaši žádost celkem 8 pracovníků včetně vedoucí oddělení. V tomto oddělení, ale ani v rámci jednotlivých odborů Krajského úřadu však nejsou vyčleněni pracovníci, kteří by se zabývali pouze centralizovaným zadáváním veřejných zakázek.

Při přípravě veřejných zakázek i během zadávacího řízení těchto zakázek probíhá mezi pracovníky oddělení veřejných zakázek a pracovníky příslušného odboru maximální součinnost. Spolupráce jak v rámci příslušného odboru, tak mezi příslušným odborem a oddělením veřejných zakázek je odvislá od specifikace veřejné zakázky. Počet pracovníků odboru informatiky a organizačních věcí, kteří hypoteticky odpovídají možné spolupráci v oblasti zadávání veřejných zakázek, dle charakteru svých pracovních náplní, čítá celkem 8 pracovníků. Z toho 5 pracovníků ve funkci samostatných referentů, 2 vedoucí oddělení a 1 vedoucí odboru.

Počet pracovníků odboru kancelář ředitele, kteří se podíleli na přípravě a zadávání veřejných zakázek, zadávaných centralizovaně, byl:

v roce 2009: 3 osoby, z toho 1 vedoucí oddělení a 2 samostatní referenti

v roce 2010: 4 osoby, z toho 1 vedoucí oddělení a 3 samostatní referenti (z toho 1 energetik kraje)

v roce 2014: 4 osoby, z toho 1 vedoucí oddělení a 3 samostatní referenti (z toho 1 energetik kraje)

Za rok 2014 jsme odborným odhadem vyčíslili tento čas věnovaný centralizovanému zadávání veřejných zakázek (viz. i bod 3):

·         odbor informatiky a organizačních věcí: celkem 50 hodin

·         odbor investiční (vč. oddělení veřejných zakázek): celkem 40 hodin

·         odbor kancelář ředitele: celkem 70 hodin

·         celkem Ústecký kraj 160 hodin, to je při ročním fondu pracovní doby v roce 2014 celkem 2016 hodin 0,08 přepočteného počtu pracovníků.

 

 

 ad 3)

Mzdové náklady za rok 2014 u zaměstnanců Krajského úřadu ÚK zařazených na odboru informatiky a organizačních věcí, kteří spolupracovali na veřejné zakázce „Jednotný ekonomický a personálně mzdový systém“ činí cca 11 700,- Kč. Jedná se o odborný odhad dle korespondence a protokolů. Jelikož na odboru není veden tzv. „denní výkaz práce“ zaměstnance, nelze vyčíslit přesný výčet hodin jednotlivých pracovníků podílejících se na přípravě zakázky, odpovědích na dodatečné informace, atd., tedy ani nelze přesně vyčíslit vynaložené mzdové náklady na platy těchto pracovníků, jde o odborný odhad. Stejně je tomu i u pracovníků odboru investičního , kde se jedná o administrátorku zadávacího řízení, vedoucí oddělení veřejných zakázek a vedoucího odboru investičního, kteří konzultovali zadávací dokumentaci, dodatečné informace i rozhodnutí o námitkách a připravovali vyjádření zadavatele pro ÚOHS.

Obdobně na odboru kancelář ředitele nelze detailně vyčíslit dobu strávenou na přípravě zakázky „Sdružené služby dodávek elektrické energie pro období od 1. 3. 2014 do               31. 12. 2015“, ani vynaložené mzdové náklady na platy těchto pracovníků, stejně jako pracovníků odboru investičního, kteří administrovali výběrové řízení na dohodce, a připravovali pro orgány kraje a ke zveřejnění dokumenty související s centralizovaným zadáváním.

Rok 2014:

·         odbor informatiky a organizačních věcí: mzdové náklady 11 700 Kč

·         odbor investiční (vč. oddělení veřejných zakázek): mzdové náklady 10 750 Kč

·         odbor kancelář ředitele: mzdové náklady 18 000 Kč

·         celkem Ústecký kraj: mzdové náklady 40 450 Kč.

Do časové náročnosti nepočítáme účast členů hodnotících komisí na jednání těchto komisí.

 

 

ad 4)

1.     Veřejné zakázky, kde gestorem byl odbor informatiky a organizačních věcí

 • VZ-INF-02-INV-2011  „Mobilní telefonie Ústeckého kraje“

   

  Počet příspěvkových organizací, pro které byla VZ zadávána: 162, z toho: 14 p.o. spadá do oblasti odboru sociálních věcí, 5 p.o. do oblasti odboru zdravotnictví, 13 p.o. do oblasti  odboru kultury a památkové péče, 122 p.o. do oblasti  odboru školství, tělovýchovy a sportu, 1 p.o. do oblasti odboru majetku a 1 p.o. do oblasti odboru kanceláře ředitele.

   

Datum zahájení veřejné zakázky: 23. 6. 2011 (realizace od 1.3.2012 do 29.2. 2016)

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 36 000 000

Vysoutěžená cena v Kč bez DPH:

 • hlasové služby: 340 Kč/měsíc, vrcholový management: 341 Kč/měsíc

 • datové služby: 75 Kč/měsíc internet v mobilu, 219 Kč/měsíc modem.

   

Celková úspora: nelze vyčíslit. Vysoutěžila se jednotková cena za hlasové a datové služby, paušál na hlasové služby s prakticky neomezenými minutami (43 200 minut za měsíc), SMS (3 000 za měsíc) a paušály za datové služby s neomezenými daty. Od příspěvkových organizací nemáme informace o skutečné úhradě nákladů za hlasové a datové služby v období před vysoutěžením nového poskytovatele služeb, a po vysoutěžení nového poskytovatele služeb.

 

 • VZINV-INF-2-INV-2013 „Jednotný ekonomický a personálně mzdový systém“ – ZRUŠENO

   

  Počet příspěvkových organizací, pro které byla VZ zadávána: 14, z toho: 1 p.o. spadá do oblasti odboru sociálních věcí a 13 p.o. do oblasti  odboru kultury a památkové péče

   

Datum zahájení veřejné zakázky: 16. 10. 2013

Datum zrušení veřejné zakázky: 12. 2. 2014

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 900 000

 

 • VZ-INF-10-INV-2014 „Jednotný ekonomický a personálně mzdový systém“ – ZRUŠENO

   

  Počet příspěvkových organizací, pro které byla VZ zadávána: 14, z toho: 1 p.o. spadá do oblasti odboru sociálních věcí a 13 p.o. do oblasti  odboru kultury a památkové péče

 

Datum zahájení veřejné zakázky: 21. 5. 2014

Datum zrušení veřejné zakázky: 20. 8. 2014

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 3 000 000

 

2.     Veřejné zakázky, kde gestorem byl odbor kancelář ředitele

 

Pro období 1. 1. 2010 -  31. 12. 2010 

 

 • VZ-KR-3/INV/2009 - "Poskytnutí komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího uchazeče elektřiny formou centrálního zadávání pro Ústecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace" – zrušeno

   

Jednalo se o zadávací řízení na výběr administrátora pro budoucí centralizované zadávání veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 (tedy není přímo zakázkou zadávanou centralizovaně)

Datum zahájení veřejné zakázky: 16. 4. 2009

Datum zrušení veřejné zakázky: 6. 5. 2009

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2 000 000

 

 • VZ-KR-5/INV/2009 –Poskytnutí komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele elektřiny formou centrálního zadávání pro Ústecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace“

   

Jednalo se o zadávací řízení na výběr administrátora pro budoucí centralizované zadávání veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 (tedy není přímo zakázkou zadávanou centralizovaně)

Datum zahájení veřejné zakázky: 12. 5. 2009

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 900 000

Vysoutěžená cena v Kč bez DPH: 1 950 000

 

 • VZ-KR-11/INV/2009 - Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

   

  Zakázka byla dělena na části, a to:  I. část Dodávka elektřiny v hladině VN, II. část Dodávka elektřiny v hladině NN.

   

  Administrováním této veřejné zakázky včetně závěrečné elektronické aukce byla pověřena, na základě uzavřené mandátní smlouvy,  firma eCENTRE a.s. (VZ-KR-5/INV/2009)

   

Počet příspěvkových organizací, pro které byla VZ zadávána: zakázka pro Krajský úřad Ústeckého kraje a celkem 170 příspěvkových organizací, z toho: odbor sociálních věcí a zdravotnictví 27 p.o., odbor památkové péče 15 p.o., odbor majetkový 1 p.o, odbor školství, mládeže a tělovýchovy 126 p.o, odbor dopravy a silničního hospodářství 1 p.o.

Datum zahájení veřejné zakázky: 20. 8. 2009

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 47 706 015, z toho předpokládaná hodnota 1. části zakázky: 7 432 301 Kč, 2. části zakázky: 40 273 714 Kč

 

Vysoutěžená cena v Kč bez DPH vč. dosažené úspory: 1. část: 4 680 396,- Kč. Dosažená úspora činí 2 293 704,- Kč, tj. 32,9 %. 2. část: 26 854 698,- Kč. Dosažená úspora činí 13 729 165,- Kč, tj. 33,8 %

 

Elektrická energie

 • Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v hladině nízkého napětí vysoutěžená pro rok 2010  3 022 Kč/MWh, vč.distribuce

 • Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v hladině vysokého napětí vysoutěžená pro rok 2010 2,693 Kč/MWh, vč.distribuce 

 

 

Pro období 1. 1. 2011 -  28. 2. 2014 

VZ-KR-10/INV/2010 - Realizace projektu Centrálního nákupu elektrické energie a plynu pro všechny organizace zřizované, zakládané, případně ovládané Ústeckým krajem

 

Jednalo se o zadávací řízení na výběr administrátora pro budoucí centralizované zadávání veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie a plynu pro období od 1. 1. 2011 do 28. 2. 2014 (tedy není přímo zakázkou zadávanou centralizovaně)

Datum zahájení veřejné zakázky: 18. 6. 2010

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 000 000

Vysoutěžená cena v Kč bez DPH: 3 395 000

Dne 6. 12. 2010 Rada ÚK rozhodla o zvýšení smluvní odměny advokátní kanceláři Schönherr s.r.o. dle mandátní smlouvy uzavřené s Ústeckým krajem dne 24. 8. 2010 o 555 000,- Kč bez DPH jako odměny za dodatečné služby provedené v souvislosti s administrací zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Centrální dodávka elektrické energie a zemního plynu pro Ústecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Ústeckým krajem“.

 

VZ-KR-12/INV/2010 „CENTRÁLNÍ DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU PRO ÚSTECKÝ KRAJ A JÍM ZŘIZOVANÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, PŘÍPADNĚ PRO DALŠÍ PRÁVNICKÉ OSOBY ZŘIZOVANÉ NEBO OVLÁDANÉ ÚSTECKÝM KRAJEM“

 

Datum zahájení veřejné zakázky: 8. 10. 2010

 

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 279,4 mil. Kč, z toho plyn: 153,8 mil. Kč; el.: 125,6 mil. Kč

 

Vysoutěžená cena v Kč bez DPH: výsledná nabídková cena elektrické energie: 1,583 Kč/kWh, výsledná nabídková cena zemního plynu: 0,664 Kč/kWh,

 

Předpokládaná výše úspor na celé období ve výši:

Úspory vyčíslené administrátorem:

10 888 852 Kč/3roky platnosti vysoutěžených tarifů, to je 8 %,  u el. energie (projevila se zde skutečnost, že to bylo již druhé centralizované zadávání, množstevní úspora se tak vyčerpala při prvním centralizovaném zadávání)

56 253 814 Kč/3 roky platnosti vysoutěžených tarifů, to je 34,7 %,  u zemního plynu (první centralizované zadávání, projevila se množstevní úspora)

 

Elektrická energie

 • Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v hladině nízkého napětí vysoutěžená pro rok 2013  1 638 Kč/MWh, pro období leden, únor 2014  1657 Kč/MWh

 • Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v hladině vysokého napětí vysoutěžená pro rok 2013 1 633 Kč/MWh, pro období leden, únor 1647 Kč/MWh, 

 • Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v hladině nízkého napětí vysoutěžená pro rok 2012  1 562 Kč/MWh,

 • Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v hladině vysokého napětí vysoutěžená pro rok 2012 1 557 Kč/MWh, 

 • Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v hladině nízkého napětí vysoutěžená pro rok 2011  1 484 Kč/MWh,

 • Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v hladině vysokého napětí vysoutěžená pro rok 2011 1 475 Kč/MWh,  

 

Plyn

 • Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn – maloodběr) vysoutěžená cena pro rok 2013 a leden, únor 2014   682 Kč/MWh,

 • Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (plyn – velkoodběr), vysoutěžená cena pro rok 2013 a leden, únor 2014 682 Kč/MWh,

 • Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn – maloodběr) vysoutěžená cena pro rok 2012                       674 Kč/MWh,

 • Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (plyn – velkoodběr), vysoutěžená cena pro rok 2012                    674 Kč/MWh,

 • Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn – maloodběr) vysoutěžená cena pro rok 2011                       616 Kč/MWh,

 • Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (plyn – velkoodběr), vysoutěžená cena pro rok 2011                   616 Kč/MWh,

 

Pro období od 1.3.2014 do 31.12.2015 – ČMKB v Kladně

 • VZ-KR-11/INV/2013: dohodce v roce 2013 - Dohodce pro obchodování na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno

  Předmětem veřejné zakázky byl výběr dohodce pro obchodování na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy v Kladně, kde bude realizován centralizovaný nákup dodávek elektrické energie a zemního plynu  pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejné výzkumné instituce a Krajskou zdravotní a.s. na období od 1.3.2014 do 31.12.2015 (tedy není přímo zakázkou zadávanou centralizovaně).

   

  Datum zahájení veřejné zakázky: 14. 8. 2013

   

  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 600 000

   

  Vysoutěžená cena v Kč bez DPH: 445 000

   

 • VZ-KR-1/INV/2014; Sdružené služby dodávek elektrické energie pro období od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2015

   

předmětem této veřejné zakázky bylo: Centralizovaného zadávání dodávek elektrické energie pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou instituci a Krajskou zdravotní a.s. na období od 1.3.2014 do 31.12.2015

Zakázka byla dělena na dvě části:

část 1. s názvem: Nízké napětí

část 2. s názvem: Vysoké napětí

Počet příspěvkových organizací, pro které byla VZ zadávána: počet p.o.: 138

Z toho: z toho: 14 p.o. spadá do oblasti odboru sociálních věcí, 7 p.o. do oblasti odboru zdravotnictví, 13 p.o. do oblasti  odboru kultury a památkové péče, 101 p.o. do oblasti  odboru školství, tělovýchovy a sportu, 1 p.o. do oblasti odboru majetku, 1 p.o. do oblasti odboru dopravy a silničního hospodářství a 1 p.o. do oblasti odboru kancelář ředitele.

Datum zahájení veřejné zakázky: 14. 2. 2014

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 106 519 600

Vysoutěžená cena v Kč bez DPH: 101 915 873

z toho: část 1.: vysoutěžená cena: 39 158  984,00

            část 2.: vysoutěžená cena: 62 756 889,00

 

 • VZ-KR-2/INV/2014 - Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2015

   

předmětem této veřejné zakázky bylo: Centralizovaného zadávání dodávek plynu pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou instituci a Krajskou zdravotní a.s. na období od 1.3.2014 do 31.12.2015.

VZ rozdělená na dvě části:

 

       1. část: Plyn – maloodběr

       2. část: Plyn – velkoodběr

 

Počet příspěvkových organizací, pro které byla VZ zadávána: počet p.o.: 138

Z toho: z toho: 14 p.o. spadá do oblasti odboru sociálních věcí, 7 p.o. do oblasti odboru zdravotnictví, 13 p.o. do oblasti  odboru kultury a památkové péče, 101 p.o. do oblasti  odboru školství, tělovýchovy a sportu, 1 p.o. do oblasti odboru majetku, 1 p.o. do oblasti odboru dopravy a silničního hospodářství a 1 p.o. do oblasti odboru kancelář ředitele.

 

Datum zahájení veřejné zakázky: 14. 2. 2014

 

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1. část: Plyn – maloodběr: 48 329 820,00 Kč

část: Plyn – velkoodběr: 45 897 920,00 Kč

 

Vysoutěžená cena v Kč bez DPH: 1. část: Plyn – maloodběr: 46 321 308,00 Kč

část: Plyn – velkoodběr: 44 267 336,00 Kč

 

Na burze byly tyto ceny:

 • Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v hladině nízkého napětí, vyvolávací cena 1 100 Kč/MWh, vysoutěžená cena 1 096 Kč/MWh

 • Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v hladině vysokého napětí, vyvolávací cena 1 100 Kč/MWh,  vysoutěžená cena 1 027 Kč/MWh

 • Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn – maloodběr), vyvolávací cena 770 Kč/MWh, vysoutěžená cena 738 Kč/MWh

 • Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (plyn – velkoodběr), vyvolávací cena 760 Kč/MWh,  vysoutěžená cena 733 Kč/MWh.

 

Předpokládaná hodnota zakázky se stanovuje ke dni zahájení zadávacího řízení, nevycházela tedy z původních smluvních cen, ale z předpokládaného cenového vývoje, kdy základem byla smluvní cena vysoutěžená Krajskou zdravotní a.s. na burze v Praze v roce 2013.

Celková dosažená úspora byla vyčíslena z původních cen, ne z předpokládané hodnoty, a činí za období od 1.3.2014 do 31.12.2015 celkem:

 • el. energie: 31 127 044 Kč, to je 23,4 % (projevila se další množstevní sleva po zapojení Krajské zdravotní a.s., která je sama rovněž velkým odběratelem)

 • zemní plyn: - 5 552 352 Kč, to je – 6,53 % (zde se vliv množstevní slevy nemohl projevit, protože Krajská zdravotní a.s. nemá velký odběr zemního plynu, ale projevil se celkový nárůst cenové hladiny zemního plynu od předchozího centrálního zadávání, takže ceny neklesly, ale naopak stouply)

 

 • VZINV-KR-5/INV/2015 „Výběr smluvního dohodce pro obchodování na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno“

   

Počet příspěvkových organizací, pro které byla VZ zadávána: Předmětem veřejné zakázky je výběr dohodce pro obchodování na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy v Kladně, kde bude realizován centralizovaný nákup dodávek elektrické energie a zemního plynu  pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejné výzkumné instituce a Krajskou zdravotní a.s. na období od 1. 1. 2016 do 31.12.2017. (tedy není přímo zakázkou zadávanou centralizovaně).

 

Datum zahájení veřejné zakázky: 13. 4. 2015

 

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 600 000

 

Vysoutěžená cena v Kč bez DPH: 349 000

 

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 7.7.2015 / 7.7.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém