Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Česko- Saské pohraničí bez bariér

 
ODPOVĚĎ pro Artura Janouška, MF Dnes, 12.3. 2019
 

 
 

 

Dotaz (v původním znění):

Chtěl bych poprosit o odpovědi na dotazy týkající se smlouvy na webový portál "Česko - Saské pohraničí bez bariér", kterou zavřel Ústecký kraj s firmou Gold Media, s.r.o za 1 960 000 Kč bez DPH, 2 371 600 Kč s DPH.

1) Proč Ústecký kraj takový portál objednal? Je potřeba? Třeba mapa bezbariérových míst je mnohem lépe zpracovaná na již existujícím webu VozejkMap.cz.

2) Bylo ve specifikacích díla vymezeno, jak hustá má být mapa? Nebo jaká jiná byla kritéria zpracování mapy?

3) Platil to Ústecký kraje ze svého rozpočtu, nebo z fondu EU? Případně z kterého?

4) Byly peníze vyplaceny?

5) Webový portál měl podle smlouvy fungovat do 30. 11. 2017. Dosud ale zcela nefunguje. Proč?

6) Podle smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu 0,05 procent z celkové ceny díla s DPH za každý den překročení sjednané doby provedení díla. Proč nebyla uplatněna sankce?

7) Obchodním ředitele zhotovitele byl Jan Szántó, bývalý krajský radní a současný člen komise pro rozvoj cestovního ruchu. Nebyl podle vás ve střetu zájmů? Pokud ano, byl nějak potrestán?

8) Smlouvu měla na starosti Zuzana Paarová Littmannová, nyní Savarová z Odboru regionálního rozvoje z Oddělení fondů a programů EU Krajského úřadu Ústeckého kraje. Její manžel Martin Savara podniká s Janem Szántó. Byla podle vás Zuzana Savarová ve střetu zájmů? Pokud ano, byla nějak potrestaná?


Odpověď:

1)     Proč Ústecký kraj takový portál objednal? Je potřeba? Třeba mapa bezbariérových míst je mnohem lépe zpracovaná na již existujícím webu VozejkMap.cz 

Ústecký kraj v roce 2015 začal připravovat projekt Česko – saské pohraničí bez bariér se svým projektovým partnerem městem Drážďany. Jednou z aktivit celého projektu bylo také vytvoření webového portálu pro osoby s postižením, zmapování bezbariérovosti objektů v ÚK – kritéria byla převzata od německého partnera, tak aby mohl být web kompatibilní s webem Drážďan. Bylo převzato více než 60 kritérií bezbariérovosti, které jiný webový portál v té době nenabízel. Na Vozejkmap.cz jsou pouze základní kritéria bezbariérovosti, které bohužel nejsou dostačující.

 

2)     Bylo ve specifikacích díla vymezeno, jak hustá má být mapa? Nebo jaká jiná byla kritéria zpracování mapy? 

Hustota mapy nebyla ve specifikacích díla, protože shromažďovaní dat neprovádí zhotovitel. Byla ovšem v zadávací dokumentaci specifikována kritéria mapy. Jde o následující kritéria: 

-           Klientská část pro administrátory a klíčové uživatele Ústeckého kraje bude provozována na pracovních stanicích s lokalizovaným operačním systémem Windows 7 Pro 32bit a vyšší. Licence pro zaměstnance Ústeckého kraje zajišťuje zadavatel. 

-          Serverová část - Ústecký kraj poskytne k provozování webového portálu pronajatý multihostingový prostor s těmito parametry:

a.    Operační systém LINUX

b.    Databázový systém MySQL nebo PostGress

c.    Technologii PHP minimálně ve verzi 5.0

-          Prezentace dat bude realizována přes webové rozhraní, které bude přístupné pomocí běžných webových prohlížečů, a to minimálně: MS Internet Explorer v.10, Mozilla Firefox nebo Google Chrome.

-          Administrátoři a klíčový uživatelé webového portálu „Česko – saské pohraničí bez bariér“ budou zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

-          Webový portál bude informační systém s kvalitním redakčním systémem (obecný systém pro správu obsahu, čili Content Management System, dále jen „CMS“) vlastní produkce dodavatele. CMS musí obsahovat minimálně tyto základní funkce – články, práce s mapou, uživatelské skupiny, fotogalerie, filtry a parametry, schvalovací systém, interní komunikace (rychlé zprávy).

-          Webový portál musí umožňovat vytváření uživatelských skupin a přidělování práv.

-          Webový portál musí mít dostatečné zabezpečení backendového prostředí.

-          Webový portál musí mít celkové responzivní chování frontendového prostředí.

-          Veškeré schválené grafické výstupy musí být vytvořeny v otevřených formátech k další editaci.

-          Webový portál musí být kompatibilní s technologií PHP min. v. 5.0 a vyšší.

-          Redakční systém musí být kompatibilní s technologií HTML 5 a musí obsahovat možnost použití Java scriptů.

-          Redakční systém musí umožnit použití animovaných prvků.

-          Webový portál musí obsahovat editační prostředí pro tvorbu šablon pro XML exporty a importy.

-          Webový portál bude mít  implementovány widgety sociálních sítí, a to minimálně facebook, twitter, google+, instagram. Dále zadavatel požaduje implementaci dalších 5 widgetů, které budou definovány v rámci projektu realizace.

Požadavky na funkce webového portálu a další požadavky:

-          Zpracování Projektu realizace musí obsahovat harmonogram realizace a detailní přípravu jednotlivých částí projektu formou kompletních workflow včetně vývojových diagramů (tzv. wireframes).

-          Zpracování přehledné struktury – celkové a detailu lokací.

-          Vytvoření 2 jazykových mutací (cs,de) webového portálu a možnost jejich přepínání.

-          Zobrazování mapových podkladů k projekci jednotlivých míst (již zavedený engine, např. google maps či mapy seznam, s vhodnou licencí, pokud bude nutná).

-          Zobrazování  Objektů/Lokací z oblastí služeb, kultury, zdravotnictví, atp. dle požadavků zadavatele projektu.

-          Jednoduché ovládání aplikace – userfriendly prostředí.

-          Moderní, elegantní a čisté zpracování grafického designu.

-          Zjištění a zapracování norem bezbariérových přístupů. 

-          Portál by měl sloužit zdravotně (zejména tělesně) postiženým – zohlednit omezení a funkční usnadnění pro tyto skupiny obyvatel.

-          Projekt bude propojen s projektem německé strany – dresden.de – pomocí prolinků.

-          Vytvořit logomanuál vycházející z požadavků zadavatele a klíčový vizuální styl, který bude na webovém portálu používán.

-          Vítězný zhotovitel musí udržovat redakční systém neustále aktualizovaný tak, aby byla zaručena jeho bezpečnost, funkčnost a konzistence dat.

-          V pravidelných intervalech (min. 1x měsíčně) musí předat zálohu celého portálu Objednateli.

3)     Platil to Ústecký kraje ze svého rozpočtu, nebo z fondu EU? Případně z kterého?  

Webový portál je součástí projektu financovaného z programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko. 

 

4)     Byly peníze vyplaceny?  
Ano, zhotoviteli byla proplacena faktura. 

5)     Webový portál měl podle smlouvy fungovat do 30. 11. 2017. Dosud ale zcela nefunguje. Proč? 

Webový portál ke dni 30.11.2017 byl funkční. Toto bylo doloženo i předávacím protokolem. 

V březnu 2018 bylo se zhotovitelem zahájeno reklamační řízení z důvodu chybného fungování webu. Zhotovitelem bylo do protokolu o reklamaci sděleno, že je nefunkčnost způsobena virem, který byl dle jejich slov nainstalován bývalým zaměstnancem společnosti. V rámci reklamačního řízení bylo zhotoviteli umožněno uvést web do původního stavu do termínu zkušebního provozu. Reklamační řízení bylo ukončeno 30.11.2018, kdy web již opět fungoval. 

Od letošního roku webové stránky fungují nejen na doméně ukbezbarier.eu, ale také na poddoméně krajských webových stránek https://www.kr-ustecky.cz/seniori.asp , pod lištou Pohraničí bez bariér. (je nutné mít pro spuštění nainstalován nový prohlížeč). Web bohužel prozatím není propojen s německou stranou, protože u nich došlo ke skluzu při dokončení sběru dat a výběrovému řízení na zhotovitele a dle jejich vyjádření by měla být jejich část spuštěna v květnu letošního roku. 

6)     Podle smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu 0,05 procent z celkové ceny díla s DPH za každý den překročení sjednané doby provedení díla. Proč nebyla uplatněna sankce?

 Sankce nebyla uplatněna, protože web byl k 30.11.2017 funkční a předán, čímž byla splněna i smlouva. Reklamační řízení, které následovalo bylo zmapováno reklamačními protokoly.   

7)     Obchodním ředitele zhotovitele byl Jan Szántó, bývalý krajský radní a současný člen komise pro rozvoj cestovního ruchu. Nebyl podle vás ve střetu zájmů? Pokud ano, byl nějak potrestán? 

Zadávací řízení bylo zahájeno 14.11.2016, výzva k podání nabídek pak dne 28.11.2016. V této době tedy již nebyl pan Jan Szántó krajským radním, neboť v říjnu toho roku proběhly krajské volby, kde pan Szántó nebyl zvolen do Zastupitelstva Ústeckého kraje. Nebyl tedy v době zahájení projektu ve střetu zájmu. Není nám známo, zda a jakou funkci ve společnosti zhotovitele pan Szántó vykonává, v obchodním rejstříku není jeho jméno uvedeno. 

8)     Smlouvu měla na starosti Zuzana Paarová Littmannová, nyní Savarová z Odboru regionálního rozvoje z Oddělení fondů a programů EU Krajského úřadu Ústeckého kraje. Její manžel Martin Savara podniká s Janem Szántó. Byla podle vás Zuzana Savarová ve střetu zájmů? Pokud ano, byla nějak potrestaná?  

S podnikatelskými záměry pana Savary a pana Szánto nejsme obeznámeni. ​

V době přípravy zadávací dokumentace, výzvy k podání nábytek i následně podpisu smlouvy nebyla paní Paarová Littmannová ve střetu zájmu. V této zmíněné době již nebyla také kmenovým zaměstnancem krajského úřadu. Její soukromí mi nepřísluší více komentovat. 

Ještě doplnění.

Sběr dat probíhá zcela mimo zhotovitele webových stránek. Majitelé objektů jsou oslovováni e-mailem nebo telefonicky. Podobným způsobem probíhá i oslovení správců budov veřejné správy, tak aby byly od nich získány informace do dotazníku bezbariérovosti. Tento dotazník obsahuje celkem 60 kritérií. Sběr dat bude probíhat až do ukončení projektu, tedy do konce září roku 2019. 

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 12.4.2019 / 12.4.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém