Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Doprava Ústeckého kraje > Dokumenty > Kvalitativní požadavky dopravní obslužnosti

 

Drážní doprava sítě ČD RegioTakt Ústecký kraj

 
Kontrola
Kvalitativní prvky u 10 leté smlouvy (2009-2019 s možností prodloužení o 5 let)
 

 
 

vlak

Níže uvedený výběr přílohy "technických a kvalitativních požadavků" vymezuje minimální obecné požadavky na kvalitu, vlastnosti a technické parametry drážních vozidel užívaných Dopravcem při plnění Závazku veřejné služby, které je dopravce České dráhy a.s. v souladu se Smlouvou povinen bezpodmínečně dodržovat, a související požadavky spojené s provozem dle Smlouvy.

 

Provozní požadavky

 • Dopravce je povinen zabezpečit dostatečné přepravní kapacity vlakových souprav co do počtu míst k sezení a stání v jednotlivých vozidlech a v případě trvalého zvýšení poptávky po službách Dopravce přesahující přepravní kapacity příslušných spojů zajistit nebo jednat s Objednatelem o navýšení přepravní kapacity příp. jiném provozním řešení.

Informační systém vozidel

 • Dopravce je povinen zajistit viditelné označení každého spoje příslušnými informacemi  v souladu s Přílohou 12 této smlouvy.
  Pokud budou vozidla vybavena vnějším displejem na čele nebo po straně vozidla, bude na tomto displeji zobrazeno zejména označení linky a cílová stanice vlaku.
 • Cestující budou v každém voze všech nově dodávaných vozidel, získaných dopravcem na základě výběrových řízení na dodávku takovýchto vozidel, informováni vnitřním optickým informačním systémem na barevném zobrazovacím panelu o velikosti min. 17“. Dopravce za součinnosti Objednatele bude usilovat o realizaci zobrazování informací o trase spoje, přípojích na jiné spoje a autobusy a o aktuálním zpoždění vlaku s přesností na minuty u těchto nových vozidel pořízených dopravcem dle předchozí věty a dále též o postupné osazování takovýchto zobrazovacích panelů na další již dodaná modernizovaná vozidla. Dále budou tato vozidla vybavena akustickým informačním systémem umožňujícím oslovení cestujících Pověřenou osobou o aktuální provozní situaci. Hlášení stanic a zastávek cestujícím jsou volitelné.

Kvalita přepravy - dopravce je povinen

 • zajistit bezzávadný odjezd soupravy z výchozí stanice tak, že souprava bude řádně uklizena a vybavena odpadkovými koši a hygienickými prostředky na WC. V každém vlaku musí být alespoň 1 plně funkční WC  přístupné všem cestujícím vnitřní cestou vlakem. Na všech WC, neklesne-li venkovní teplota pod +5°C, musí být dále při odjezdu z výchozí stanice tekoucí voda. Povinností uvedených v tomto bodě je dopravce zproštěn v případě, že doplnění vody a hygienických potřeb a zajištění úklidu není z technických či technologických podmínek při zajišťování bezzávadného provozu vzhledem k ostatním ustanovením této Smlouvy a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy možné. Dopravce bude v průběhu platnosti této Smlouvy usilovat o postupnou realizaci tekoucí vody na WC i v zimním období u všech vozidel;
 • zajistit vytápění vnitřních prostor všech vozidel v rámci příslušného vlaku tak, aby ve vnitřních prostorech vozidel určených pro přepravu cestujících teplota nemohla klesnout pod +18 stupňů Celsia;
 • zajistit, aby v každém vozidle každého vlaku bylo uvedeno telefonní číslo pro nouzová volání a na infolinku Dopravce;
 • umožnit přepravu dětských kočárků a jízdních kol na všech linkách ve všech spojích dle této Smlouvy;
 • zajistit dodržování bezpodmínečného zákazu kouření ve všech spojích na všech linkách dle této Smlouvy;
 • zajistit, že ve všech vlacích se třemi a více oddíly pro cestující 2. třídy, které jsou odděleny dveřmi či jiným přirozeným předělem (schody, apod.) bude alespoň v jednom oddíle zaveden režim „zóny klidného cestování“. V takovém oddíle budou cestující pokyny a symboly v oddíle upozorněni na zákaz hlasitého hovoru a zákaz telefonování; tento oddíl bude sloužit pro pohodové a co nejklidnější cestování včetně odpočinku za jízdy;
 • zajistit prodej jízdních dokladů a poskytování informací o přepravě cestujícím v železničních stanicích a vozidlech vlakových souprav dle smluvních přepravních podmínek Dopravce;
 • zajistit nepřetržitý provoz informační telefonní linky Callcentra 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a poskytovat Objednateli statistické přehledy o využití a dostupnosti této služby.

Pověřené osoby a tarifní odbavení - dopravce je povinen

 • zajistit obsluhu každého vlaku přinejmenším jednou Pověřenou osobou znalou jízdního řádu, přepravních podmínek a tarifu Dopravce včetně tarifních nabídek specifických pro oblast Ústeckého kraje. Dopravce se zavazuje, že všechny Pověřené osoby budou mít příjemné vystupování, náležité schopnosti komunikace s cestujícími a že budou cestujícím ochotně a zdvořile poskytovat potřebné informace týkající se přepravy. Dopravce je rovněž povinen zajistit, aby Pověřené osoby náležitě dbaly o čistotu a upravenost svého zevnějšku včetně služebního oděvu;
 • zajistit náležité a viditelné označení Pověřených osob;zajistit účinnou kontrolu jízdních dokladů cestujících průběžně po celou dobu jízdy každého spoje. Na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele je Dopravce oprávněn provádět na nově vymezených linkách a spojích pouze občasnou kontrolu jízdních dokladů. Uvedený souhlas není nutný u linek a spojů, u kterých dopravce již před podpisem této Smlouvy uvažoval a Objednatel byl o takovýchto vlacích informován již při přípravě a projednávání jízdního řádu, který bude platný v první den podpisu smlouvy. Bez závazku finanční úhrady těchto linek nebo spojů není Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci zajištění plnění kontroly jízdních dokladů na těchto vlacích;
 • umožnit odbavení cestujícího jízdním dokladem ve vlaku podle platného tarifu a v souladu s ustanoveními smluvních přepravních podmínek Dopravce. V případě, že linka či spoj nebudou dle dohody Smluvních stran obsazeny Pověřenou osobou provádějící odbavení cestujících, bude toto odbavení zajištěno prodejním automatem, a to buď ve všech zastávkách a stanicích, nebo ve vozidle.

Kvalitativní požadavky na vozidla (autobusy) k zajištění náhradní dopravy v případě výluk a mimořádných událostí

 • Při plánované výlukové činnosti je Dopravce povinen použít vozidla splňující minimálně následující technické parametry:
  vozidla nebudou starší 8-mi let.
 • Vozidla budou splňovat minimálně emisní normu EURO 3.
 • Vozidla nízkopodlažní budou nasazena na nahrazovaných vlacích s příslušnou službou dle platného jízdního řádu SŽDC, s.o.
 • Uvedená vozidla je Dopravce povinen využít i v případě mimořádných událostí, ledaže by příslušný dopravce odmítl z jakéhokoli důvodu uvedené zajistit. Stejně tak je umožněno Dopravci využít vozidla nesplňující výše uvedené požadavky v případě, kdy není v silách nasmlouvaného dopravce uvedené zajistit ve vlastní kompetenci. Omezení použití takovýchto vozidel při plánovaných výlukách je v tomto případě nutno Dopravcem prokázat.
  (pozn. Uplatňování výše uvedených parametrů je dopravce povinen plnit od roku 2011)

 

V některých oblastech existují specifické požadavky zohledňující odlišnosti provozu od zbytku Ústeckého kraje. Protože obsahují zejména technické parametry nejsou předmětem výše uvedeného textu a je možné je nalézt v přehledu smluv zveřejněných na tomto webu.

Kontrolní činnost řádného plnění smluvních podmínek provádí pověřené osoby Ústeckého kraje v součinnosti s dopravcem.

 • Kontrola hygienických požadavků ve vlaku
 • Označení vlaku v objednávce Ústeckého kraje
 • Kontrola teploty ve vlaku
  • Kontrola na spoji linky

 
Zodpovídá: Jan Maxa
Vytvořeno / změněno: 1.1.2012 / 1.1.2012 | Zveřejnit od: 6.8.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém