Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14. 7. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„…dne 22. 05. 2017 jsme Vám zaslali žádost o poskytnutí informace týkajících se veřejnosprávních kontrol dotací a prostředků na zajištění dopravní obslužnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o o svobodném přístupu k informacím.

Obdrželi jsme Vaši odpověď čj. 93075/2017/KUUK ze dne 05.06.2017. Z odpovědi vyplývá, že finanční kontrolu u příjemců dotací na zajištění dopravní obslužnosti dle Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou (dále jen „Memorandum“) dle zákona č. 320/2001 Sb. neprovádíte a místo ní provádíte pouze finanční vypořádání dle vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání.

Vzhledem k Vaší odpovědi dále žádáme o následující informace:

  1. Na jakém základě dospěl kraj k závěru, že finanční kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole může být nahrazena finančním vypořádáním dle vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání?

  2. Z jakého důvodu kraj nepostupuje podle č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a neprovádí následnou finanční kontrolu u příjemců dotací na zjištění dopravní obslužnosti dle Memoranda? Jak Váš kraj dospěl k závěru, že provádět finanční kontrolu u příjemců dotací je povinností státu, a ne Vašeho kraje?

  3. Účelem následné finanční kontroly je prověřit, zda prostředky poskytnuté krajem byly vynaloženy pouze na zajištění dopravní obslužnosti definované závazkem veřejné služby a v souladu s legislativou, tj. že byly použity výlučně k úhradě ekonomicky oprávněných nákladů. Provádí kraj takovou kontrolu? Je součástí finančního vypořádání?

  4. Následná kontrola by měla být ukončena aktem, který akceptují obě smluvní strany (kontrolním protokolem). Existuje takový akt v případě finančního vypořádání?

    …“.

Odpověď:

K těmto dotazům odpovídáme následující:

1)     Příjemcem dotací na zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou dle Memoranda je kraj, který tyto prostředky následně poskytuje dopravcům formou kompenzace. Příjemcem dotace od státu tak není dopravce, ale kraj a kontrolu využívání dotačních prostředků poskytovaných dle Memoranda by tak mělo v prvé řadě vykonávat MD a kontrolovanou osobou by měl být kraj.

 

2)     Viz odpověď na dotaz číslo 1. Dopravci nejsou příjemci dotace, ale kraj jim hradí kompenzaci.

 

3)     Takovou kontrolu kraj neprovádí (viz naše odpovědi na předchozí dotazy a též naše odpověď na žádost o poskytnutí informace dle InfZ, podaná k povinnému subjektu dne 22. 5. 2017 a evidovaná pod číslem JID: 83014/2017/KUUK), tato kontrola není tedy součástí Finančního vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů (dále jen Finanční vypořádání).

 

4)     Součástí Finančního vypořádání je potvrzení dohodnutých procent (z Memoranda) mezi MD a Ústeckým krajem a jejich splnění ze strany Ústeckého kraje, včetně Ročního finančního vypořádání ztráty ze závazku veřejné služby mezi smluvními dopravci a Ústeckým krajem. Tyto dokumenty jsou každoročně zasílány na MD, přičemž MD tento postup nikdy neshledalo nedostatečným.

 

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 3.8.2017 / 3.8.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém