Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Financování z rozpočtu Ústeckého kraje

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 18. 7. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„…ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací – jaké částky z rozpočtu Ústeckého kraje byly v letech 2012, 2013,2014, 2015 a 2016 vydány na následující položky:

 1. Státní příspěvek na činnost ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)

 2. Finanční podpora ZDVOP nad rámec zákonného příspěvků

 3. Finanční podpora pro dětské domovy pro děti do 3 let věku či obdobná zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětská centra)

 4. Finanční podpora pro sociální služby v kategorii Sociálně-aktivizační služby pro rodiny, Azylové domy pro matky s dětmi

 5. Finanční podpora pro jiné služby prorodinného typu

 6. Finanční podpora pěstounské péče

   …“.

Odpověď:

Krajský úřad vyplácí v souladu s ustanovením § 42 a následujícími zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPOD), státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen státní příspěvek pro ZDVOP). Státní příspěvek se vyplácí každý kalendářní měsíc za každé dítě ve výši 22 800,- Kč. Příspěvek je snížen o jednu třicetinu za každý den, v němž dítě pobývá mimo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) a pobyt mimo toto zařízení trvá po dobu 2 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Podrobněji je upraveno v § 42g zákona o SPOD.

 

Počet lůžek ve ZDVOP v Ústeckém kraji se v průběhu jednotlivých let měnil. Nejvíce jich bylo 198, k dnešnímu dni jich je registrováno 170, což Ústecký kraj řadí mezi kraje s největším počtem lůžek v těchto krizových zařízeních pro děti. K jednotlivým letům je nutné doplnit, že v roce 2012 byl státní příspěvek pro ZDVOP vyplácen tím krajským úřadem, v jehož správním obvodu měl zřizovatel ZDVOP sídlo – v případě ZDVOP „Klokánek“ byl místně příslušný Magistrát hl. města Prahy, kdy Fond ohrožených dětí v Praze zřizuje ZDVOP Klokánek v dalších krajích. Od roku 2013 je státní příspěvek vyplácen krajským úřadem dle místa poskytování této pobytové služby. Z tohoto důvodu je státní příspěvek vyplacený Krajským úřadem Ústeckého kraje v roce 2012 výrazně nižší než v dalších letech.

 

V rámci novely zákona o SPOD a také z důvodu krizové finanční situace ZDVOP „Klokánek“, který zřizuje Fond ohrožených dětí, bylo v roce 2015 přistoupeno k větší redukci lůžek ve ZDVOP. Dle stanoviska MPSV státní příspěvek pro ZDVOP pokryje přibližně 80 % celkových nákladů na provoz tohoto typu pobytového zařízení pro děti. Z tohoto důvodu přistoupil Ústecký kraj následně v roce 2016 k finanční podpoře z rozpočtu kraje dvou ZDVOP, které provozuje při dětských domovech, kde je kraj zřizovatelem. Přehled státních příspěvků a finanční podpory ZDVOP nad rámec zákonného příspěvku v letech 2012 až 2016 Vám zasíláme v příloze tohoto sdělení.

 

V příloze Vám současně zasíláme taktéž přehled finanční podpory zdravotnických zařízení pro děti do 3 let věku v letech 2012 až 2016.

K finanční podpoře sociálních služeb Vám sdělujeme, že Ústecký kraj vyhlašuje v souvislosti s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále „jen zákon o sociálních službách“) dotační řízení v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Uvedený dotační program je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou kraj obdrží na základě Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu v oblasti poskytování sociálních služeb.

 

Posouzení žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ provádí a návrh výše dotace stanoví odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hodnotitelé (pracovníci odboru sociálních věcí) postupují dle Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji. Metodika je zpracovávána vždy pro daný dotační rok.

 

Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje v sekci sociální péče http://www.kr-ustecky.cz/socialni-pece.asp?p1=204835.

 

Na uvedeném internetovém odkazu naleznete strategické dokumenty a odkazy na veškeré dotační programy Ústeckého kraje včetně veškerých souvisejících dokumentů platných pro daný dotační rok. Dále zde naleznete seznam poskytovatelů navržených k podpoře v daný dotační rok.

 

Seznam poskytovatelů sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 (dále jen „Základní sítě kraje), která byla schválena usnesením č. 24/2Z/2016 Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 19. 12. 2016 naleznete na internetovém odkazu:

http://www.krustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1710123.

 

Na uvedeném odkazu je možné vybrat poskytovatele pouze sociálně aktivizačních služeb pro rodiny, azylových domů pro matky s dětmi či dalších služeb prorodinného typu. Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje je aktualizována vždy 2x ročně, přičemž první kolo je zaměřeno na aktualizaci roku stávajícího, v druhém kole se uskutečňuje aktualizace Základní sítě kraje na následující rok.

 

Ve své žádosti v bodu f) žádáte údaje o finanční podpoře pěstounské péče. Zde jste svou žádost blíže nespecifikovala. Dávky pěstounské péče, popř. státní příspěvek na výkon pěstounské péče jsou poskytovány v souladu s ustanovením § 47 a násl. zákona o SPOD. O přiznání a výplatě těchto dávek rozhodují místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Z tohoto důvodu Ústecký kraj nedisponuje s informacemi v rámci této oblasti a tím je povinen vydat rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti.

 

Přílohy

 1. Přehled státního příspěvek na činnost ZDVOP

 2. Finanční podpora ZDVOP nad rámec zákonného příspěvku

 3. Finanční podpora zdravotnických zařízení pro děti do 3 let věku

 4. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ v kategorii sociálně aktivizační služby pro rodiny a azylové domy pro matky s dětmi za rok 2015 a 2016

 5. Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny v letech 2012 až 2015

 6. „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 – malý dotační titul“

 7. Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2016

 

Povinný subjekt vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti a to částečně k bodu 4 žádosti a k celému bodu 6 žádosti dle § 15 odst. 1 InfZ.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 3.8.2017 / 3.8.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém