Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Informace o dopravcích působících na území Ústeckého kraje v období od 15.8.2007 do 15.8.2008

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 3.9.2008
 

 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Předmět žádosti ze dne 18.8.2008 :

 

Žádost o poskytnutí informací o dopravcích působících na území Ústeckého kraje v období 15.8.2007 a datem podání žádosti, tj. 15.8.2008

 

Odpověď ze dne 3.9.2008:

 

Vážená paní,

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákonač. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jsme obdrželi dne 18. 8. 2008, Vám poskytujeme následující informace týkající se dopravců působících na území Ústeckého kraje v období od 15. 08. 2007 do 15. 08. 2008:

 

1) Se kterými dopravci byly uzavřeny smlouvy o zajišťování městské dopravy a regionální dopravy na území Ústeckého kraje?

 

Ústecký kraj uzavřel koncem roku 2006 a v první polovině roku 2007 celkem 22 smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištěné základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách ve 24 oblastech s následujícími dopravci:

 

a)       Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Dělnická 949, 441 01 Podbořany, IČ 61325759,

b)       Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČ 25332473,

c)       Autobusy KAVKA, a. s., Báňská 287, 434 01 Most, IČ 27289974,

d)       BusMat plus s.r.o., Zeměchy 111, 440 01  Louny, IČ 27315665,

e)       ČSAD Semily, a.s., Na Rovinkách 211, 513 25  Semily; IČ 60108843,

f)         ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80  Slaný, IČ 60193425,

g)       Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106, 405 29  Děčín, IČ 62240935

h)       Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem; IČ 25013891,

i)         Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999, 430 01  Chomutov, IČ 64053466,

j)         DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01  Most, IČ 62242504,

k)       DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o., E. Dvořákové 70, 415 01  Teplice, IČ 49900820

l)         Severočeská dopravní a.s., Tržní náměstí 970/2, 415 01 Teplice, IČ 25040626,

 

Liberecký kraj má uzavřenu smlouvu s dopravcem ČSAD Česká Lípa a.s., Praha 5, Lumiérů č.p.181,č.or.41, PSČ 15200, IČ:25497987. Předmětem této smlouvy jsou také spoje vedoucí i na území Ústeckého kraje. Na základě smlouvy o finanční spolupráci mezi Libereckým a Ústeckým krajem pak Ústecký kraj hradí Libereckému kraji část prokazatelné ztráty z provozu částí spojů vedoucích po území Ústeckého kraje. Tato smlouva však není vedena v evidenci Krajského úřadu Ústeckého kraje. V případě Vašeho zájmu lze kopii této smlouvy vyžádat na Krajském úřadu Libereckého kraje. Rovněž nám nejsou známy částky, které Liberecký kraj tomuto dopravci uhradil.

 

Na základě § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, je v pravomoci zastupitelstva kraje určit rozsah základní dopravní obslužnosti příslušného kraje. Městská autobusová doprava v rámci základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje je hrazena pouze na území příměstských oblastí Ústí nad Labem, Teplic a Mostu-Litvínova. Jedná se o městskou autobusovou dopravu zasahující za hranice území příslušných měst.

 

Městská autobusová doprava nad rámec základní dopravní obslužnosti spadá do působnosti příslušných obcí, resp. měst. V tomto případě se jedná o ostatní dopravní obslužnost dle § 19c zákona č.  111/1994 Sb., v platném znění. Pro městskou autobusovou dopravu jsou dopravními úřady magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tyto smlouvy nepodléhají evidenci Krajského úřadu Ústeckého kraje, informace o nich lze tedy vyžádat jen u příslušných obcí či měst.

 

Dále Ústecký kraj uzavřel smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s těmito dopravci:

 

a)       České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ:  70994226,

b)       Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999, 430 01  Chomutov, IČ 640 53 466 (trolejbusová doprava),

c)       DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01  Most, IČ 62242504 (tramvajová doprava).

 

2) Jaké konkrétní platby byly jednotlivým dopravcům vyplaceny a kdy a za jaký rozsah plnění?

 

Dopravci jsou povinni předkládat měsíční vyúčtování prokazatelné ztráty, z tohoto důvodu Vám můžeme poskytnout informace o měsíčních platbách za období od 1. 8. 2007 do 31. 7. 2008. Dopravci předkládají fakturu k vyúčtování nároku na úhradu prokazatelné ztráty spolu s měsíčním výkazem prokazatelné ztráty do 20. dne po skončení kalendářního měsíce. Faktury mají splatnost 21 dní ode dne doručení Ústeckému kraji. V případě, že je nalezena v předložené faktuře chyba, je vrácena dopravci k přepracování. Splatnost faktury běží znovu ode dne doručení opravené faktury. Uskutečněné platby za období od 1. 8. 2007 do 31. 7. 2008 naleznete v přehledu viz. příloha č. 1.

 

3) Fotokopie plných verzí smluv včetně dodatků a příloh, které byly ve výše uvedeném období s předmětnými dopravci uzavřeny a na základě kterých jim byla plnění poskytnuta naleznete v přiloženém CD.

Připravila: Květa Trojanová, odbor dopravy a silničního hospodářství

oddělení dopravní obslužnosti

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 517

e-mail: trojanova.k@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 11.9.2008 / 11.9.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém