Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > ADAPT2DC > Dokumenty

 
.
Informace a dokumenty pro účastníky

 
 
 

1.       Cíle školení

Cílem kurzu je sdílet výsledky projektu ’ADAPT2DC – Nová inovativní řešení k přizpůsobení správy a řízení veřejných infrastruktur demografické změně’ se zúčastněnými stranami na různých územních úrovních. Jeho úkolem je předat podrobné znalosti získané v projektu místním a regionálním účastníkům z praxe pro  vytvoření schopnosti vypořádat se s výzvami přijetí demografické změny: zlepšit dovednosti účastníků při identifikaci problémů týkajících se demografické změny a zúčastněným stranám poskytnout praktické nápady a návody na akce k přizpůsobení demografické změně.

Na školení se účastníci seznámí s trendy demografické změny a jejími hlavními dopady na ekonomiku, společnost a zastavěné prostředí. Budou diskutovat o lokálních výzvách, které přináší demografická změna do různých oborů tvrdé a sociální infrastruktury, i o nejlepších postupech, jak se s takovými výzvami vypořádat. Na školení se také budou prezentovat pokyny, jak naplánovat akce k přijetí služeb a infrastruktury pro demografickou změnu.

Školení je zaměřeno na regionální i lokální řešení, protože ta jsou nejdůležitější pro zvládnutí dopadů demografické změny, a malé územní systémy, protože regiony a obce mají velký potenciál pro adaptační procesy.

2.       Cílová skupina

Školení je zaměřeno na aktéry na místní i regionální úrovni, kteří čelí výzvám demografické změny a jejím dopadům v každodenní práci včetně:

-       politických činitelů,

-       zaměstnanců veřejné správy,

-       výkonných pracovníků ve veřejných nebo soukromých společnostech (jako jsou dodavatelé služeb),

-       odborníků (výzkumných pracovníků, konzultantů atd.),

-       členů profesionálních asociací,

-       členů lobbistických skupin,

-       neziskových organizací.

 

3.       Metodologie přenosu informací

K dosažení širšího dosahu se budou národní kurzy konat v místních jazycích, aby se jich mohly zúčastnit i ti, kteří nemají nebo mají jen částečné znalosti angličtiny. Národní kurzy se budou konat ve všech zemích, které jsou do projektu ADAPT2DC zapojeny, takže účastníci mohou ušetřit cestovní náklady.

Školení se bude skládat z prezentací, seminářů malých skupin a školení orientovaného na praxi využití databáze ADAPT2DC. Pro národní školení vytvořil Úřad národní ekonomiky a plánování (ONEP), Maďarsko, v rámci projektu ADAPT2DC standardizovaný soubor prezentačních materiálů. Semináře v malých skupinách jsou řízeny orientačními otázkami, které také dodal ONEP.


Na školení budou účastníkům předány informace v hlavních blocích, kterými jsou:

Úvod do demografické změny

V tomto bloku se budou prezentovat hlavní trendy současné demografické změny v Evropě včetně obecných tendencí, po kterých budou následovat informace o demografických nerovnováhách, přirozené demografické změně, stárnutí a prodlužující se očekávané délce života. Bude poskytnuta detailnější analýza demografické změny ve střední Evropě.

Jako návod použijte, prosím, prezentaci v ppt „Demografie”

Najděte si svůj region! Jak používat databázi ADAPT2DC

Interaktivní školení o používání databáze ADAPT2DC na úrovni NUTS3 – databáze vytvořené v angličtině ISAS. Tato sekce začíná krátkým přehledem údajů zahrnutých do databáze a technickými informacemi o tom, jak tuto databázi používat. Pak jsou účastníci požádáni, aby nalezli údaje o svém vlastním regionu a zkusili interpretovat hlavní demografickou výzvu(y) pro svůj region. K tomu každý účastník potřebuje internet a laptop/PC (nebo alespoň do každé dvojice či trojice jeden).

Důsledky demografické změny

V tomto bloku se bude  diskutovat o dopadech, které demografická změna přináší do ekonomiky (včetně makro- a mikroekonomických dopadů), společnosti (chudobu, segregaci, marginalismus, snížení sociální koheze) a zastavěného prostředí (problémy způsobené prázdnými budovami, potřeba přizpůsobení specifickým potřebám, výzvy pro územní plánování).

Jako návod použijte, prosím, prezentaci v ppt „Dopady DZ”

Politický rámec k podpoře přizpůsobení demografické změně

V tomto bloku se budou prezentovat obecné pokyny pro plánování akcí k přizpůsobení služeb a infrastruktury demografické změně, identifikované v projektu ADAPT2DC, včetně, kromě jiného, přeměny bývalých strategií orientovaných na růst na kvalitativní strategie zaměřené na pokles, nalezení kompromisu mezi potenciálními akcemi a realitou, plánovaní založené na místě a inovativní financování.

Jako návod použijte, prosím, prezentaci v ppt  „Politický rámec k podpoře přizpůsobení”

Výzvy a řešení v různých oblastech služeb

Tento blok se skládá z krátkých prezentací následovaných otevřenou skupinovou diskusí. Šest témat bude pokrývat dvě hlavní oblasti: tvrdou infrastrukturu a sociální služby. Témata pokrývající oblast tvrdé infrastruktury zahrnují dopravu a mobilitu, budovy a veřejné prostory a čištění vody/odpadu. Diskutované sociální služby zahrnují zdraví a péči, péči o děti a další sociální služby i místní zásobování.

Jako návod použijte, prosím, prezentaci v ppt „“Výzvy a lokální řešení I+II”

Naplánujte si akci! Interaktivní seminář pro malé skupiny

Tento blok se skládá ze tří částí:

První část se skládá z krátkých prezentací o zázemí a odborných znalostech účastníků ve formě moderované skupinové diskuse. Poté bude následovat vytvoření malých skupin, ve kterých si každý vybere jednu z oblastí poskytovaných služeb zpracovaných v projektu ADAPT2DC (např. doprava, bydlení, atd.), a tyto skupinky (5-7 osob/skupinu) budou během odpoledne sekce pracovat společně.

V druhé části budou účastníci pracovat v malých skupinách vytvořených v předchozí sekci. Každá skupinka by měla zjistit a diskutovat o problémech způsobených demografickou změnou v určité oblasti a naplánovat akci, která by mohla zlepšit poskytování služeb v dané oblasti. Tuto práci podpoří soubor orientačních otázek, které dodá ONEP v angličtině.  Skupiny použijí doporučení a postupy diskutované v předchozích prezentacích a/nebo vytvoří nové. Moderátor by měl prezentovat cíl a metodu tohoto cvičení a zprostředkovat diskusi malých skupin.

Během třetí části semináře se budou konat krátké prezentace jednotlivých skupin shrnující výsledky společného úsilí z předchozí části podle orientačního dotazníku.

Jako návod použijte, prosím “Přílohu 1. Orientační dotazník pro seminář malých skupin


Harmonogram školení

9:00-9:15             Úvod do projektu ADAPT2DC

9.15-9.45             Úvod do demografické změny

o   Evropský přehled demografické změny

o   Demografická změna ve střední Evropě

9:45-10:15         Najděte si svůj region! Jak používat databázi ADAPT2DC

10:15-10:45       Přestávka

10:45-11:15    Dopady demografické změny

o   Ekonomické dopady

o   Sociální dopady

o   Dopady na zastavěné prostředí

11:15-11:45        Politický rámec k podpoře přizpůsobení demografické změně

 

11:45-12:30      Vzájemné seznamování – prezentace zázemí a odborných znalostí účastníků

12:30-13:30      Oběd

13:30-16:45        Výzvy a místní řešení v poskytování služeb

13:30-14:00 Prezentace o tvrdé infrastruktuře:

1. Doprava a mobilita

2. Budovy a veřejné prostory 

3. Čištění vody/odpadu

14:00-14:30 Prezentace o sociálních službách:

4. Zdravotní a dlouhodobá péče

5. Péče o děti a další sociální služby

6. Místní zásobování

14:30-14:45       Přestávka

14:45-16:45        Naplánujte si akci! Interaktivní seminář malých skupin

16:45-17:00      Závěr setkání1.       Očekávané výstupy školení

Účastníci pochopí povahu demografické změny v Evropě a zvláštnosti střední Evropy. Seznámí se s použitím demografického souboru dat ADAPT2DC. Budou schopni načrtnout nedůležitější změny, které přináší demografická změna do ekonomiky, společnosti a zastavěného prostředí. Získají vědomosti o výzvách způsobených demografickou změnou v různých oblastech infrastruktury a služeb, které pokrývá projekt ADAPT2DC, a poznají nejlepší postupy k přizpůsobení demografické změně v těchto oblastech. Získají znalosti o návodech, které pomáhají plánování akcí k přizpůsobení infrastruktury a služeb demografické změně. Budou schopni vytvořit návrh plánu akce ve specifické oblasti(ech) svého zájmu.

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Projekty > ADAPT2DC > Dokumenty (výstupy projektu) > NÁRODNÍ SEMINÁŘE

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém