Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14. 3. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

„Kdo navrhl a schválil změnu nezastavitelných lokalit nadregionálního biokoridoru K4 v Nové Vrchoslavi ve stavební parcely. Jedná se o parcely č. 760, č. 761, č. 765/1, 769/1, č. 772. Žádám o informace ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky 395/1992, § 2, kterou se provádí ustanovení zák. 114/1992 Sb., včetně změnové dokumentace.“.

Odpověď:

Platný územní plán města Krupka navrhuje zastavitelnou plochu V1 pro bydlení v rodinných domech (zde jsou umístěny p.p.č. 765/1, 772 a 769/1 k.ú. Vrchoslav) a dále je zde jako stávající plocha pro bydlení zakreslena lokalita zahrnující po.p.č. 760 a 761 v k.ú. Vrchoslav.

Vymezení prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu (dále USES) vychází ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZUR UK) jako nadřazené územně plánovací dokumentace. V rámci tvorby územního plánu však dochází ke zpřesňování vymezení regionálních a nadregionálních prvků ÚSES, který je zodpovědný za správnost vymezení či upřesnění v souladu s metodickými principy vymezování ÚSES.

Při zpracování územního plánu města Krupka došlo v předmětném území k upřesnění vymezení nadregionálního biokoridoru K4 a regionální biokoridor RBK 567. V rámci projednání územního plánu s dotčenými orgány, kterým je pro regionální prvky ÚSES zdejší úřad a pro nadregionální prvky pak Ministerstvo životního prostředí, bylo vymezení ÚSES takto odsouhlaseno orgány ochrany přírody a následně byl územní plán schválen zastupitelstvem města Krupka. Tím se stalo navržené vymezení jak zastavitelných ploch, tak prvků ÚSES závazným. Uváděné rozvojové plochy pro bydlení zahrnující dané pozemky nejsou v rozporu s vymezením prvků ÚSES v území.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 29.3.2017 / 29.3.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém