Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Markétu Šrajbrovou, Hospodářské noviny, 6.2.2019
 

 
 

 

Dotaz (v původním znění):

Dobrý den,

připravuji text o opatrovnictví. Můžete mi prosím zodpovědět následující dotazy?

Jakým způsobem zajišťujete, aby obce na vašem území měly dostatečnou podporu pro vykonávání opatrovnictví a vykonávaly ho správně?

Identifikovali jste nějaké slabiny v tom, jak obce opatrovnictví vykonávají? Pokud ano, jaké a jak je podle vás možné je napravit?Odpověď:

Dobrý den,

posílám odpovědi na vaše dotazy.

K dotazu č. 1 :

Krajský úřad v přenesené působnosti vykonává obecně kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí, tedy výkonu opatrovnictví  na základě ustanovení § 67 zákona č. 129/2000Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a to s odkazem na ustanovení § 129 a 129b zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Při kontrole je zjišťováno, zda jsou dodržovány zákony, jiné právní předpisy a v jejich mezích též usnesení vlády, směrnice ústředních správních úřadů, jakož i opatření příslušných orgánů veřejné správy již přijatá při kontrole přenesené působnosti.

Krajský úřad dále pořádá pravidelné metodické dohlídky, jenž jsou součástí metodického vedení a které poskytují obcím krajské úřady podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. Metodická dohlídka je jednou z forem metodické pomoci, v rámci níž metodik zjišťuje, jak jsou respektovány zákonné předpisy a metodické pokyny, zda nedochází k závažným pochybením při výkonu státní správy v přenesené působnosti. Tyto metodické dohlídky směřují k metodické pomoci a k vyjasnění, jak správně konat a umožňují včasnou nápravu případných nedostatků. Dále jsou krajským úřadem pravidelně pořádané metodické porady pro pracovníky obcí I., II. a III. typu., které jsou zaměřené na získané poznatky z provedených kontrol, změny v legislativě a aktuální informace vztahující se k problematice veřejného opatrovnictví. Rovněž jsou pořádány metodické dny, kdy na vyžádání obcí probíhají konzultace přímo v místě jednotlivých obecních úřadů. Krajský úřad dále pořádá vzdělávací semináře pro veřejné opatrovníky obcí a vytváří metodické manuály, jejichž obsahem je oblast veřejného opatrovnictví.

Není třeba toliko zmiňovat, že metodická podpora probíhá také formou telefonické, písemné a elektronické komunikace s metodikem KÚ.

Závěrem je třeba podotknout, že do současné doby nevznikl žádný zákon, který by upravoval oblast veřejného opatrovnictví, rovněž tak do současné doby nebylo pro metodické vedení veřejného opatrovnictví ustanoveno žádné ministerstvo. Pravidla týkající  se opatrovnictví je obecně možno najít v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla týkající se procesu soudních řízení (o svéprávnosti a o opatrovnictví) jsou uvedena v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších změn, který se používá ve spojení se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dalším zdrojem práva, dle kterého je možno interpretovat další pravidla je Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, Ústava v čl. 10 a Listina základních práv a svobod.

K dotazu č. 2:

Pravidelnými kontrolami a metodickými dohlídkami bylo zjištěno, že absencí zákona o veřejném opatrovnictví (vč. podpory gesčně odpovědného ústředního orgánu státní správy) vznikají situace, které nejsou nijak ošetřeny v legislativě a činnosti jednotlivých úřadů jsou pak nejednotné. Týká se to hlavně oblasti správy majetku opatrovance, uzavírání veřejnoprávních smluv, zdravotní oblasti, spoluprací s Úřadem práce a ve vedení spisové dokumentace založené k výkonu veřejného opatrovnictví. Toto se nám však daří úspěšně napravovat výše uvedeným metodickým vedením ze strany krajů. Samostatnou kapitolou jsou pak vydané rozsudky soudů o ustanovení obce veřejným opatrovníkem, jejichž výroky o omezení osoby jsou vesměs pouze všeobecné a není z nich patrno, v jakých oblastech mám být výkon veřejného opatrovnictví prováděn.

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 18.2.2019 / 18.2.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém