Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > ChemClust > Aktuality

 

Předáním zprávy ukončil SusChem svou činnost v rámci projektu ChemClust

 
 

 
 

 

Počátkem roku 2011 uzavřel Ústecký kraj na základě výběrového řízení smlouvu o dílo se Svazem chemického průmyslu ČR, resp. s jeho platformou SusChem (Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii ČR). Předmětem této smlouvy bylo řešení úkolů pilotní akce P2: „Chemické parky jako znalostní centra“ projektu ChemClust a zmapování stavu chemického průmyslu, výzkumu a odborného školství v ústeckém regionu z hlediska klastrových iniciativ a podmínek pro vznik klastrů.

 

V oblasti chemických parků jako znalostních center byl sledován  vývoj výzkumného centra UNICRE, který realizuje Výzkumný ústav anorganické chemie – VÚAnCh v Chemparku Unipetrolu v Litvínově. K tomuto tématu byl Mostě v květnu zorganizován zahajovací workshop s mezinárodní účastí. Toto setkání bylo zaměřeno na výměnu zkušeností se středoněmeckou klastrovou sítí CeChemNet. SusChem se spolu s pracovníky Ústeckého kraje aktivně zúčastňoval všech dalších akcí, pořádaných vedoucím partnerem projektu. Jednalo se o jednání řídící a pracovní skupiny projektu v Novaře a workshopy s výměnou zkušeností Chemparků v středoněmeckém Zeitzu a v Leverkusenu v Porýní-Vestfálsku.

V současné době se začíná realizovat projekt na založení Technologického parku Spol–chem (spolupráce v chemii) v Ústí nad Labem. Hlavními partnery projektu jsou Výzkumný ústav anorganické chemie (VÚAnCh), Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (PřF UJEP) v Ústí nad Labem a Spolchemie a.s.

V oblasti mapování stavu chemického průmyslu, výzkumu a odborného školství z hlediska klastrových iniciativ a podmínek pro vznik klastrů zorganizoval SusChem spolu s pracovníky Ústeckého kraje 1. pracovní setkání k možnostem regionální, meziregionální a mezinárodní spolupráce v chemickém průmyslu Ústeckého kraje. Na základě vypracované databáze firem pak byly jednotlivé podniky navštíveny a při dvoustranných jednáních byly vysvětleny základní myšlenky klastrové politiky, cíle projektu ChemClust a formou dotazníku byly diskutovány potřeby a představy těchto firem. Výsledky těchto jednání byly pak prezentovány na podzimním 2. setkání zástupců těchto firem v listopadu 2011.

Ze závěrů vypracované zprávy s názvem „Zpráva o stavu a potřebách chemického průmyslu, výzkumu a odborného školství v Ústeckém kraji“ vyplývá:

1)       V současné době je nepravděpodobné, že by mohl být založen klastr zahrnující většinu subjektů ústeckého regionu založený na společných zájmech v některé oblasti chemické výroby. V ústeckém regionu jsou v oblasti chemického průmyslu 3 relativně velké subjekty: Unipetrol, Spolchemie a Lovochemie, které mají rozdílné a vzájemně málo související výrobní programy. Mezi těmito subjekty je nízký až velmi nízký zájem o vzájemnou spolupráci, daný především vlastnickými vztahy. Rovněž mezi ostatními subjekty je relativně málo společných zájmů a vazeb založených na obdobné povaze či návaznosti výrobních programů. Přes omezený zájem zejména zahraničních vlastníků o spolupráci je možné, a lze doporučit, pokračování v jednáních s cílem dosáhnout nejprve spolupráce alespoň v některých jednotlivých dílčích oblastech.

2)      Bude nutno se zaměřit na společné iniciativy, založené na společném zájmu v některých oblastech chemické produkce (například oblast pokročilých (nano)materiálů, polymery, plasty …), i když nebudou zahrnovat většinu významných subjektů Ústeckého kraje. Aktuálně připadá v úvahu založení klastru pro plasty (biodegradabilní plasty, recyklace plastů). Dále je zvažováno vytvoření klastru čistících stanic, který by zahrnoval Asociaci čistících stanic a uživatele (ČAČS).

3)      Chemický průmysl v Ústeckém kraji je významným zaměstnavatelem a má výrazný vliv na ekonomiku kraje. Proto je nezbytné zvýšit aktivity podporující a propagující význam tohoto odvětví a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti chemického průmyslu, ÚK a České republiky.

Je nutné vytvořit politické klima, které by podpořilo aktivity jako je Public Relations (PR), resp. zlepšení vnímání chemie a chemického průmyslu veřejností v ÚK a trvalé působení na změnu ve výuce chemie na základních a středních školách. Konkrétně se jedná o větší podíl výuky aplikované chemie s důrazem na popularizaci chemie jako oboru s cílem získat více zájemců o studium chemie.

Toho lze docílit trvalou publicitou v krajských médiích (včetně krajských novin a webových stránek ÚK), ve spolupráci s dalšími subjekty (UJEP, střední školy, výrobní podniky) organizovat akce propagující chemii – např. chemické olympiády s odměnami, fotosoutěže, chemické jarmarky (viz. září 2011 v Ústí n. L.) atd., šířit pozitivní informace (tisk, web, putovní výstavy) o chemických výrobcích, které se v regionu vyrábějí, se srozumitelnou formou vysvětlení k čemu slouží. Podpora vzdělávacích programů s event. podporou z veřejných zdrojů, vypsání krajských stipendií pro budoucí odborníky v oblasti chemie v ÚK. Malé a střední firmy je možné podpořit např. společnou účastí ÚK a těchto firem ve společném stánku na nejrůznějších výstavách a veletrzích. Každá PR akce by měla podpořit význam a důležitost klastrové politiky a chemických parků jako znalostních center.

4)      Pozornost je nutné věnovat spolupráci založené na využití Chemparků UNIPETROLu v Litvínově nebo Spol-chemie v Ústí n.L. s využitím UNICRE, resp. VÚAnCh jako znalostních center a pravidelně seznamovat odbornou veřejnost s aktivitami, které tyto Chemparky nabízejí. Je reálný předpoklad, že se významným způsobem zvýší zájem o Ústecký region a Centra se stanou velmi vyhledávanými perspektivními pracovišti pro špičkové odborníky.

5)      Rovněž bude vhodné věnovat sledování možností podpory spolupráce v regionu z veřejných zdrojů. Lze předpokládat vyhlášení třetích výzev programů Klastry a Technologické platformy v 1. pololetí roku 2012. Informovat a iniciovat potenciální zájemce, zejména z řad malých a středních firem, případně nabídnout pomoc při zpracování příslušné agendy. Nabízí se zde možnost využití kontaktů a spolupráce s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

6)      Využít výsledků projektu ChemClust v rámci dalších projektů s navazující tematikou, které se v regionu řeší nebo budou v blízké budoucnosti řešit.

Jako příklad je možno uvést projekt „Propojení výzkumu a vývoje pro malé a střední podniky v sasko-českém příhraničí“. V rámci tohoto projektu se předpokládá vznik Krajského centra pro transfer technologií (KCTT), které by mělo zajišťovat přenos poznatků od výzkumných organizací k aplikační sféře. Počítá se s uspořádáním několika odborných workshopů a veletrhů. Projekt je podpořen z programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.

Dalším příkladem může být spolupráce s projektem PARNET, který byl zahájen na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho cílem je vybudování sítě spolupracujících institucí v regionu, ČR i v zahraničí, díky níž se budou realizovat společné projekty, studijní stáže a praxe.

7)      Doporučuje se pokračovat v setkávání klíčových hráčů regionu alespoň 2x ročně, podobně jako tomu bylo v roce 2011. Účelem je výměna informací a kontaktů a postupné navazování a prohlubování spolupráce. Na programu by měla být prezentace a nabídka jednotlivých subjektů, zejména z oblasti výzkumu a školství, informace o možnostech získání podpory z veřejných zdrojů (CzechInvest), klastrové politice apod.

 
Zodpovídá: Petr Janda
Vytvořeno / změněno: 15.2.2012 / 15.2.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém