Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. 6. 2015.
 

 
 

Dotaz žadatele: (doslovný výňatek)

„…ve věci provozování rybníků umístěných v k.ú. Bylany u Mostu, které jsou nyní v nájmu u ČRS – místní organizace v Mostě (nájemní smlouvu posílám v příloze k nahlédnutí).

Prosím o sdělení k těmto otázkám:

 1. Kdo podal žádost o registraci rybníků č. 1,2 v k.ú. Bylany u Mostu do rybářského revíru? S obcí nebylo projednáno. Jedná se o následující pozemkové parcely:

  • Pozemkové parcely č. 107/5, vodní nádrž umělá, 8018 m2

   Bylanský rybník 1

  • Pozemkové parcely č. 93/4, vodní nádrž umělá, 4826 m2

  • Pozemkové parcely č. 94/5, zamokřená plocha, 11 555 m2

  • Pozemkové parcely č. 94/6, zamokřená plocha, 303 m2

   Bylanský rybník 2

 2. Jakým způsobem probíhá zarybňování popřípadě jak Nájemce prokazuje počty násad? Jde mi jen o ta aby v případě podání výpovědi ze strany Pronajímatele nedošlo k neoprávněným požadavkům na vylovení ryb atp.

Pokud uznáte za vhodné sdělit mi další případné informace související s provozováním výše uvedených rybníků budu Vám velmi vděčný. …..“.

 

Odpověď:

ad 1) Český rybářský svaz, místní organizace Most, se sídlem Budovatelů 265/2931, 434 01 Most (IČ 00482722), požádal dne 21.1.2014 o vyhlášení mimopstruhového rybářského revíru pod názvem „Bylany 1“, na vodní nádrži, nacházející se na pozemkové parcele č. 107/5 v k.ú. Bylany u Mostu. Žadatel, tj. Český rybářský svaz, místní organizace Most, předložil k žádosti o vyhlášení rybářského revíru kopii nájemní smlouvy na pozemek, parc. č. 107/5 v k.ú. Bylany u Mostu, v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 písm. b) zákona o rybářství, ze dne 26. 11. 2012, uzavřené mezi Obcí Malé Březno a Českým rybářským svazem, místní organizací Most.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal dne 23.5.2014 pod č.j. 822/ZPZ/2014-10 rozhodnutí, kterým v souladu s ustanovením § 4 odst.3 písm. b) zákona o rybářství vyhlásil mimopstruhový rybářský revír č. „06 441 129 Bylany 1“.

 

 

Dále Český rybářský svaz, místní organizace Most, se sídlem Budovatelů 265/2931, 434 01 Most (IČ 00482722) požádal dne 27. 1. 2014 o vyhlášení mimopstruhového rybářského revíru pod názvem „Bylany 2“ na vodní nádrži, nacházející se na pozemkových parcelách č. 93/4, 94/5, 94/6, 94/1, 94/4, 93/2, 93/3. Žadatel, tj. Český rybářský svaz, místní organizace Most, předložil k žádosti o vyhlášení rybářského revíru kopii nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 93/4, 94/5, 94/6 v k.ú. Bylany u Mostu, v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 písm. b) zákona o rybářství, ze dne 26.11.2012, uzavřenou mezi Obcí Malé Březno a Českým rybářským svazem, místní organizací Most, dále kopii nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 93/3 v k.ú. Bylany u Mostu, uzavřenou dne 2. 4. 2014 mezi Domes Bylany s.r.o., se sídlem Malé Březno 74, 434 01 Most (IČ 40231127) a Českým rybářským svazem, místní organizací Most. Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel nesplnil podmínku dle ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) zákona o rybářství, tj. nedoložil písemně uzavřený nájemní vztah k pozemkům parc. č. 94/1, 94/5, 94/6 v k.ú. Bylany u Mostu, bylo řízení o vyhlášení mimopstruhového rybářského revíru „Bylany 2“  v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, usnesením ze dne 2.6.2014 pod č.j. 836/ZPZ/2014-9 zastaveno. V současné době na této vodní nádrži není možné vykonávat rybářské právo.

 

ad 2) Dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona o rybářství, stanoví orgán státní správy rybářství v rozhodnutí nebo v oznámení o povolení výkonu rybářského práva pro každý rybářský revír, postup zarybňování podle druhu, počtu a věkových kategorií vysazovaných ryb. Tento stanovený postup zarybňování je pro uživatele rybářského revíru závazný a nelze se od něj zpravidla odchýlit, neboť je stanoven podle ekologického charakteru předmětného rybářského revíru. Pro mimopstruhový rybářský revír č. „06 441 129 Bylany 1“, byl rozhodnutím ze dne 8.7.2014 pod č.j. 2497/ZPZ/2014-7 (rozhodnutí je přiloženo v příloze), stanoven postup zarybňování podle druhu počtu a věkových kategorií vysazovaných ryb.

Ve věci prokazování zarybňování, Vám sdělujeme, že uživatel rybářského revíru, je povinen dle ustanovení § 11 odst. 7 zákona o rybářství předložit do 30. dubna následujícího kalendářního roku, příslušnému rybářskému orgánu „evidenci o hospodaření v rybářském revíru a o dosaženém hospodářském výsledku“(evidence za rok 2014 je přiložena v příloze).

 

 

 

Žadateli byly zaslány přílohy dle textu.

 

 

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 26.6.2015 / 26.6.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém