Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Alexandra Vanžuru, Děčínský deník, z 1. listopadu 2013
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

 

Dobrý den,

Mám dotaz týkající se sbírek, jelikož se před Vánoci dá očekávat rozmach falešných sbírek. Jednu takovou tu již máme. Jaké náležitosti musí mít sbírka a co musí mít sběrači během sbírky u sebe? Kdo ji povoluje?

 

Odpověď:

 

Veřejnou sbírku může konat pouze právnická osoba v případě, že má na území České republiky sídlo, nebo jejíž sídlo je na území jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, má-li na území České republiky umístěnou organizační složku, k shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární, charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy, sportu, ochranu kulturních památek, tradic nebo životního prostředí za podmínek, které stanoví zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“). Oznamovací povinnost o konání sbírky je příslušnému krajskému úřadu podle sídla právnické osoby, v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy.

Jsou-li splněny náležitosti oznámení o konání sbírky požadované zákonem o veřejných sbírkách, příslušný krajský úřad osvědčí právnické osobě datum přijetí jejího oznámení písemnou formou.

Fyzická osoba pověřená prováděním sbírky se na požádání vykáže kopií osvědčení příslušného krajského úřadu, plnou mocí právnické osoby, která obsahuje jméno, příjmení, popřípadě též titul a vědeckou hodnost a dále datum narození, adresu místa trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu této fyzické osoby a dále název právnické osoby, účel sbírky,  datum a označení příslušného krajského úřadu, kterému byla sbírka oznámena, datum přijetí oznámení, území, na němž se sbírka bude konat, a dobu, po kterou se sbírka bude konat; plná moc musí být opatřena pořadovým číslem, podpisy statutárních orgánů právnické osoby a otiskem jejího razítka.  Prováděním sbírky nelze pověřit fyzickou osobu mladší 15 let a fyzickou osobu, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

Sbírky prováděné sběracími listinami, prodejem předmětů nebo vstupenek na veřejná kulturní a sportovní vystoupení nebo jiné všeobecně přístupné akce, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek, se nesmějí konat v prostředích veřejné dopravy a prostorách pro cestující; v jiných veřejně přístupných prostorách je možno je konat jen se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele.

Koná-li se sbírka prodejem předmětů, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek, vyznačí se na nich zřetelně výše tohoto příspěvku, je-li to možné nebo účelné. V prostoru, kde se takové předměty prodávají, právnická osoba vyvěsí oznámení, v němž je uvedeno, kdo sbírku koná, k jakému účelu, výše příspěvku a kterému příslušnému krajskému úřadu byla sbírka oznámena.

 

Připravil:

RNDr. Zdeněk Rytíř, vedoucí oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 703

mob. 602 409 704

rytir.z@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 8.11.2013 / 8.11.2013 | Účinnost do: 8.12.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém