Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí a zemědělství > Ochrana ovzduší > Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení

 

Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení

 
 

 
 

Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) je nepřetržitě monitorována čistota ovzduší. Mezi sledované látky patří zejména suspendované prachové částice o velikosti do 10 mikrometrů (PM10) a dále oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2) a troposférický ozon (O3).

Nový zákon o ochraně ovzduší přinesl od 1. září 2012 některé změny Smogového regulačního systému. Dále jsou uvedeny zkráceně podmínky pro nejdůležitější znečišťující látku – PM10:

·         Pokud 24hodinová průměrná koncentrace PM10 překročí informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů/m3 (odpovídá dřívějšímu zvláštnímu imisnímu limitu pro vyhlášení signálu upozornění) ve 25 po sobě následujících hodinách, vyhlašuje ČHMÚ smogovou situaci.

·         Pokud 24hodinová průměrná koncentrace PM10 překročí regulační prahovou hodnotu 150 mikrogramů/m3 (odpovídá dřívějšímu zvláštnímu imisnímu limitu pro vyhlášení signálu regulace) ve 49 po sobě následujících hodinách, přistupuje se k regulaci vybraných zdrojů znečišťování. Provozovatelé těchto zdrojů pak plní zvláštní podmínky provozu stanovené v povolení provozu.

·         Smogová situace PM10 je ukončená, pokud na žádné měřicí lokalitě není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin.

·         Pro vyhlášení i ukončení musí být splněny ještě další podmínky stanovené v zákoně (viz úplná citace zákona níže).

·         Za vydávání informace, varování, regulace a odvolání ve všech oblastech zodpovídá ČHMÚ.

 

 

 

Níže je uvedena citace zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

 

Smogová situace (§10 zákona o ochraně ovzduší)

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze.

 

Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení (příloha č. 6 zákona o ochraně ovzduší)

1. Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10

 

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila

 

a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 µg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,

 

b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 µg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo

 

c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 100 µg.m-3 ve dvou po sobě následujících dnech

 

a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací.

 

Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

 

2. Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10

 

Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila

 

a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 µg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,

 

b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 µg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo

 

c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 150 µg.m-3 ve třech po sobě následujících dnech

 

a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací.

 

Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

 

3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon

 

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg.m-3.

 

Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg.m-3.

 

4. Ukončení smogové situace

 

Smogová situace je ukončená, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty.

 

Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou.

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Peřina
Vytvořeno / změněno: 6.11.2012 / 6.11.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém