Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Zdravotnictví > Informace pro občany > Stížnosti

 
 
 
 

Postup při vyřizování stížností  proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem   souvisejícím se zdravotními službami podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

 

Oprávnění k podání stížnosti

 

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

a)      pacient,

b)      zákonný zástupce pacienta,

c)      osoba blízká pouze v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo

d)      osoba zmocněná pacientem.

 

Stížnosti podané jinou osobou než oprávněnou osobou krajský úřad posoudí jako podnět k provedení kontroly.

 

Komu se stížnost podává

 

Stížnost se podává poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje. Poskytovatelem zdravotních služeb je vždy fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona.

 

Poskytovatelem  zdravotních služeb může být

 

fyzická osoba - lékař, popř. jiný zdravotnický pracovník, který poskytuje zdravotní služby jako fyzická osoba svým jménem, nebo

 

právnická osoba - jedná prostřednictvím statutárního orgánu (např. poliklinika, nemocnice, s.r.o., a.s.), a konkrétní lékař, popř. jiný zdravotnický pracovník, který poskytuje zdravotní služby, je zaměstnancem právnické osoby.

 

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením poskytovatelem zdravotních služeb nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu (krajskému úřadu), který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

 

 

Jaké jsou podmínky a postup pro podání stížnosti na krajském úřadu

 

Stěžovatel podává stížnost krajskému úřadu poté, kdy podal stížnost poskytovateli, který stížnost vyřídil, ale stěžovatel s jejím vyřízením nesouhlasí. Stěžovatel do stížnosti krajskému úřadu uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem, přiloží kopii původní stížnosti podanou poskytovateli a kopii odpovědi od tohoto poskytovatele. V případě, že stížnost bude podána přímo na krajský úřad, bude tato stížnost v souladu se zákonem o zdravotních službách krajským úřadem postoupena příslušnému poskytovateli. Půjde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je krajský úřad nepříslušný, bude tato stížnost prokazatelně postoupena věcně příslušnému subjektu. O postoupení stížnosti bude stěžovatel informován.

 

 

Způsob podání stížnosti

Stížnost může být podána písemně, ústně nebo elektronickou poštou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny, podání stížnosti není zpoplatněno.

 

Podání písemné stížnosti

Podacím místem pro podánípísemné stížnostije podatelna krajského úřadu.

 

Písemné podánístížnosti lze zaslat poštou na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor zdravotnictví

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

 

nebo podat osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého krajev úředních hodinách podatelny:

pondělí     7:30 – 17:00

úterý         7:30 – 16:00

středa       7:30 – 17:00

čtvrtek      7:30 – 16:00

pátek        7:30 – 14:00

 

 

Podání ústní stížnosti

Podacím místem pro podání ústní stížnosti je odbor zdravotnictví krajského úřadu. Při osobní návštěvě je nutné mít s sebou platný občanský průkaz, případně jiný doklad prokazující oprávněnost stěžovatele. O ústním podání se sepisuje záznam, který podepíše stěžovatel.

 

Ústní podánístížnosti lze učinit na adrese:

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor zdravotnictví

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

 

Úřední dny krajského úřadu:  pondělí, středa 8:00 – 17:00 hod

 

K ústnímu podání stížnosti v  oblasti zdravotnictví, při potřebě osobního jednání, konzultace a pomoci se sepsáním stížnosti, doporučujeme si předem domluvit termín:

MUDr. Jitka Skálová, telefon 475 657 436, e-mail skalova.j@kr-ustecky.cz

 

 

Podání stížnosti v elektronické podobě

Možnosti podání stížnosti v elektronické podobě:

Prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu: epodatelna@kr-ustecky.cz ,

nebo  prostřednictvím datové schránky (ID: t9zbsva)

 

V případě podání stížnosti v elektronické podobě, nikoli však podepsané uznávaným elektronickým podpisem, je nutné podání do pěti dnů potvrdit, popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

Obecný kontakt:

vedoucí odboru zdravotnictví:            Ing. Petr Severa

vedoucí oddělení zdravotní správy:   Ing. Jana Lavičková

odborný referent:                                MUDr. Jitka Skálová

Telefon:                                                475 657 434, sekretariát odboru zdravotnictví

Fax:                                                      475 200 245

 

Lhůty pro vyřízení

 

Základní lhůtou pro vyřízení stížnosti je lhůta do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tuto lhůtu může krajský úřad odůvodněně prodloužit o 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislého odborníka, musí být vyřízena do 90 dnů ode dne, kdy krajský úřad ustavil nezávislého odborníka. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi, musí být vyřízena do 120 dnů ode dne, kdy krajský úřad ustavil nezávislou odbornou komisi. Lhůtu pro vyřízení při ustavení nezávislého odborníka nebo nezávislé odborné komise může krajský úřad odůvodněně prodloužit o 60 dnů. Zákon o zdravotních službách neuvádí možnost opravného prostředku.

 

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění.

 

Postup je zpracován podle právního stavu ke dni 10. 6. 2014.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Zdravotnictví

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Petr Severa

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém