Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

 
 
 
 

Základním rozvojovým dokumentem pro území Ústeckého kraje je Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (pořízená v roce 2006), ve znění aktualizace 2010. Zadání Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 (SRÚK 2027) vyhodnocuje aktuálnost Strategie udržitelného rozvoje a odůvodňuje potřebu pořízení nového dokumentu. Nejedná se tedy o rozšíření množství koncepčních dokumentů, ale o náhradu dokumentu již překonaného.

Základním kvalitativním rozdílem je, že nová Strategie rozvoje kraje bude akcentovat rozdíly v podmínkách a sociálních a ekonomických charakteristikách regionů v rámci kraje a definuje problémové regiony. Z tohoto důvodu je v současné době zpracovávána UJEP typologie území kraje, na které bude nová strategie vystavěna. Typologie bude zpracována ve dvou krocích – metodika a následné praktické vymezení na základě v metodice nastavených kritérií. Typologie bude projednána v Komisi RR a také dojednána se všemi obcemi.  

Krajská strategie bude vznikat v souběhu s národní Strategií regionálního rozvoje ČR 2020+ a také s koncepcí revitalizace krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského. Pro oba dokumenty bude využitelná analytická část SRÚK 2027.

 

Strategie rozvoje kraje bude zastřešujícím dokumentem, který definuje největší problémy, úkoly a výzvy, které budou mít zásadní význam pro harmonický rozvoj kraje ve všech jeho částech v horizontu cca 10 let. Na její přípravě budou přímo participovat zástupci nejdůležitějších aktérů v kraji a všechny ostatní subjekty vč. veřejnosti v rámci veřejného projednání. Tímto by měl dokument sehrávat funkci zastřešujícího rozvojového dokumentu pro veřejnou sféru, podnikatelský a neziskový sektor, atd. při koncipování jejich strategií a využívání evropských či národních dotačních nástrojů. Dokument stanoví pouze konsenzuálně přijatý rámec a společné rozvojové cíle, nebude žádným způsobem zasahovat do kompetencí jiných subjektů ani ovlivňovat jejich vzájemnou konkurenci, vyjma definování nástrojů pro eliminaci hospodářského, sociálního nebo environmentálního zaostávání vymezených regionů. Stane se také podkladem pro argumenty podepřenou diskuzi s ústředními orgány při přípravě celostátních rozvojových dokumentů a podpůrných nástrojů a také podkladem pro přípravu nového programového období EU po roce 2020. Je jisté, že toto období bude pro Českou republiku výrazně chudší (z pohledu finanční podpory ze Strukturálních a investičních fondů EU), než současné a proto bude třeba správně definovat krajské priority.     

SRÚK předpokládáme dokončit, vč. nezbytného procesu SEA a předložit ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje v polovině roku 2017.

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Rozvojové dokumenty kraje > Regionální rozvoj > Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém