Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Střední škola technická, Most -Velebudice, přísp. organizace a Střední odborná škola, Meziboří, přísp. organizace

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28.8.2007
 

 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Dotaz ze dne 15.8.2007(v původním znění):

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106 / 1999 Sb. Vás, jako zřizovatele, žádáme o písemné sdělení některých informací týkajících se provozu Střední školy technické, Most ­-Velebudice, přísp. organizace (IČ: 00125423) a Střední odborné školy, Meziboří, přísp. organizace (IČ: 18384897). Tyto informace žádáme proto, že v nejbližší době bude zřejmě v Zastupitelstvu Ústeckého kraje projednáván projekt sloučení Střední školy technické, Most - Velebudice se Střední odbornou školou, Meziboří.

 

1. Jaké jsou konkrétní ekonomické výsledky hospodaření Střední školy technické, Most - ­Velebudice a Střední odborné školy, Meziboří v letech 2004 až 2006 ? Máme samozřejmě na mysli, abyste nám sdělili konkrétní číselné údaje (nejlépe roční účetní výkazy - Výkazy zisku a ztrát), ze kterých bude patrné, zda je (byl) provoz těchto středních škol ve výše uvedených letech ztrátový či nikoli - prosíme pro každý účetní rok odděleně.

 

2. Kolik studentů (žáků) činí celková kapacita Střední školy technické, Most - Velebudice a kolik Střední odborné školy, Meziboří?

 

3. Kolik studentů (žáků) nastoupilo na obě střední školy ve školních letech 2003/2004, 2004/2005,   2005/2006, 2006/2007 (vždy k prvnímu vyučovacímu dni v září - odděleně pro každou střední  školu)?

 

4. Existovaly (existují) ve školních letech 2003/2004 nebo 2004/2005 nebo 2005/2006 nebo 2006/2007 tzv. duplicitní obory, které byly vyučovány zároveň na Střední škole technické, Most ­Velebudice tak na Střední odborné škole, Meziboří?

 

5. Pokud takové duplicitní obory existovaly (existují), které to byly, resp. jsou (název a příslušné

   číslo oboru) a kolik studentů (žáků) do nich v jednotlivých školních letech (2003/2004,   2004/2005, 2005/2006,     2006/2007 - vždy k prvnímu vyučovacímu dni v září) nastoupilo na Střední škole technické, Most - Velebudice a kolik na Střední odborné škole, Meziboří?

 

6. Jaká je předpokládaná celková úspora provozních nákladů vzniklá Ústeckému kraji v dalších letech po sloučení obou výše uvedených středních škol ve srovnání se součtem dnešních provozních nákladů obou středních škol? Prosíme uvést podrobný výpočet této úspory včetně vstupních údajů a včetně zahrnutí nákladů na sloučení obou středních škol. Pokud předpokládáte úsporu i jiných, než provozních nákladů, uveďte jakých a odhad úspory - opět včetně jejího podrobného výpočtu.

 

Domníváme se, že tyto údaje má v současné době z větší části Ústecký kraj již k dispozici a není nutné je zdlouhavě zjišťovat. K tomuto názoru nás vede skutečnost, že Rada Ústeckého kraje již svým usnesením č. 40/84R/2007 doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje obě střední školy sloučit. Jistě tak učinila po pečlivém zvážení všech kladů a záporů.

 

V případě, že budete za poskytnutí těchto informací požadovat finanční úhradu, sdělte nám předem její výši.

 

Děkujeme za ochotu a pomoc.

 

 

Odpověď ze dne 28.8.2007:

 

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15.8.2007, týkajících se příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, konkrétně Střední školy technické, Most-Velebudice, Dělnická 21, příspěvkové organizace a Střední odborné školy, Meziboří, nám. 8. května 400, příspěvkové organizace Vám zasíláme požadované údaje:

 

K bodu č. 1 žádosti Vám zasíláme přehledy finančního hospodaření obou příspěvkových organizací za  roky 2004, 2005, 2006 ve formě tabulek, které jsou přílohou odpovědi.

 

K bodu č. 2 a 3. žádosti, které se týkají celkové kapacity výše zmíněných škol a celkového počtu žáků nastoupivším do výše uvedených škol v letech 2004-2006 uvádíme požadovaná data v tabulce č.

 

Tab.č.

Kapacita SŠT Most – Velebudice a SOŠ Meziboří a vývoj počtu žáků od školního roku 2003/2004

název školy

kapacita

počet žáků denní formy studia ve školním roce *

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21

2 093

1 254

1 096

1 091

1 040

Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400

450

432

409

397

390

* - Zdroj: Zahajovací výkazy k 30. 9. daného školního roku

 

K bodu č. 4 a 5. žádosti, které se týkají duplicitně nabízených oborů vzdělání v obou výše zmíněných školách a počtu žáků v těchto oborech v letech 2004-2006 uvádíme požadovaná data v tabulce č.

 

Tab.č.

Přehled duplicitních oborů vzdělání ve středních

název duplicitního oboru

kód KKOV

název školy

počet žáků oboru v denní formě studia ve školním roce *

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

Pozemní stavitelství

36-41-M/001

SŠ technická, Most - Velebudice

95

98

90

89

SOŠ, Meziboří

93

99

98

99

Zedník

36-67-H/001

SŠ technická, Most - Velebudice

23

15

-

24

SOŠ, Meziboří

25

32

32

13

Zámečník

23-51-H/001

SŠ technická, Most - Velebudice

42

42

50

75

SOŠ, Meziboří

-

-

12

24

Instalatér

36-52-H/001

SŠ technická, Most - Velebudice

57

34

18

7

SOŠ, Meziboří

40

42

19

17

Elektrikář

26-51-H/001

SŠ technická, Most - Velebudice

61

60

67

61

Elektrikář - silnoproud

26-51-H/003

SOŠ, Meziboří

50

48

34

34

* - Zdroj: Zahajovací výkazy k 30. 9. daného školního roku

 

K bodu 6 informujeme, že předpokládané úspory provozních nákladů po sloučení výše uvedených škol jsou vyčísleny v projektu sloučení škol, který byl poskytnut jak členům rady kraje, tak bude součástí podkladů pro členy zastupitelstva. Předpokládaná úspora by dle kapitoly 8. (str.22) projektu (tento byl poskytnut městu Meziboří jak v písemné, tak v elektronické podobě v plném znění již v prvním pololetí 2007) po ukončení provozu budovy č.p. 103 a č.p.109 v Meziboří měla činit cca 1 500 tis. Kč. Realizací rozsáhlé doplňkové činnosti v budovách pro teoretickou výuky Střední odborné školy Meziboří by dle předpokladu v projektu byl posílen rozpočet sloučeného subjektu s tím, že by ze získaných cca 400-600 tis. Kč ročně byl financován provoz budov, který je v současné době  financován z prostředků na provoz školy.

 

Na základě zkušeností s procesem slučování škol lze uvedenou informaci doplnit o další předpoklad, a to že v prvním roce po sloučení škol dojde k dočasnému zvýšení nákladů na chod a reorganizaci sloučeného subjektu a úsporný efekt se dostaví zákonitě v průběhu druhého, někdy až třetího roku po sloučení škol. Jde o jev, způsobený zejména složitostí procesu slučování, v průběhu které se často vyskytnou skutečnosti, problémy a vlivy, které nebyly a ani nemohly být před zahájením procesu známy, protože každý proces slučování škol je, i přes základní standardní rámec, procesem zcela individuálním.

 

Požadovaný podrobný výpočet úspory včetně vstupních údajů a včetně zahrnutí nákladů na sloučení obou středních škol není jako zpracovaná informace k datu zaslání žádosti k dispozici. Ve smyslu usnesení  § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  jde tedy o požadavek na vytvoření nové informace, u které není povinnost tuto poskytnout.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že povinný subjekt, v tomto případě Krajský úřad Ústeckého kraje, vyhověl žádosti o poskytnutí informací jen částečně, vydá úřad v souladu s usnesením § 15 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

 

Přílohy:

Tabulky s přehledem finančního hospodaření za Střední školu technickou (dříve ISŠ) Most –Velebudice, Dělnická 21, p.o. za roky 2004,2005,2006

Tabulky s přehledem finančního hospodaření za Střední odbornou školu (dříve IISŠ a OU), Meziboří, nám. 8. května 400, p.o. za roky 2004,2005,2006

 

 

Připravila: PhDr. Hana Poloncarzová, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

vedoucí oddělení organizací a koncepcí

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 208

poloncarzova.h@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Jarolímková
Vytvořeno / změněno: 28.8.2007 / 24.10.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém