Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 36. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

O Velikonocích vyjedou oblíbené turistické vlaky a lodě Dopravy Ústeckého kraje (DÚK)

Tradičně na Velký pátek, letos tedy 30. března, zahájí Doprava Ústeckého kraje letní turistickou sezónu. Už třetím rokem vyjedou o víkendech a státních svátcích i oblíbené turistické nostalgické motoráčky a lodě DÚK na Labi a opět tak výrazně obohatí možnosti sezónní turistické dopravy v Ústeckém kraji.  Jezdit budou až do konce letošního října. Přehled nejzajímavějších turistických linek DÚK uvádíme níže. Na všech platí běžný tarif DÚK nebo jízdenky Labe-Elbe. Jízdní řády naleznete na webu www.dopravuk.cz

Přehled turistických spojů najdete v příloze této tiskové zprávy.

Ustavení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017

 

I za rok 2017 bude Ústecký kraj vyhlašovat cenu za společenskou odpovědnost. Cílem soutěže je ocenit organizace/firmy a obce, které jsou v kraji aktivní při realizaci principů společenské odpovědnosti. Podniky či organizace, které přijaly zásady společenské odpovědnosti za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a přispívají na podporu regionu, v němž podnikají. Odpovědné chování organizacím přináší možnost odlišit se od konkurence, stát se atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní dobrým sousedem či žádaným obchodním partnerem. Přijetí konceptu společenské odpovědnosti je především investice do celkového rozvoje organizace a je třeba k ní přistupovat v dlouhodobém horizontu.

 

V případě, že se uchazeč rozhodne přihlásit do soutěže, zasílá vyplněnou přihlášku spolu s dotazníkem v termínu do 20. 6. 2018 na adresu Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Více informací na webových stránkách www.kr-ustecky.cz

 


 

Transformační plán Domovy sociálních služeb Kadaň – Mašťov, p.o.

 

Domovy sociálních služeb Kadaň - Mašťov, příspěvková organizace, zpracovaly v souladu s transformačním plánem Ústeckého kraje vlastní transformační plán, jehož záměrem je přeměna služby ústavního typu a poskytování klientům s mentálním postižením či s kombinovanými vadami možnosti užívání služeb s komunitními prvky v přirozeném prostředí majoritní společnosti. Nově vzniklá komunitní služba bude mít podobu domácnosti s nízkým počtem obyvatel v lokalitách, které klientům nabídnou dostatek možností k využívání veřejných a návazných služeb. Při poskytování sociální služby klientům ve stávajícím zařízení uplatnit ve zvýšené míře principy humanizace s možností jejich větší participace na podobě a využívání služby.

 

Zařízení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň (dále jen DOZP Kadaň), které je začleněno do DSS Kadaň – Mašťov tedy bude poskytovat sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením s okruhem osob s kombinovaným a mentálním postižením a osobám s poruchou autistického spektra. Pro rok 2018 zajistí cvičný byt v rámci služby DOZP Kadaň a od roku 2019 provozovat službu chráněné bydlení, a tím současně snížit kapacitu DOZP Kadaň.

S odkazem na výše uvedené bude v rámci transformačního procesu v DOZP Kadaň zajištěn pro rok 2018 cvičný byt s kapacitou 2 (půjde o další místo poskytování služby v rámci DOZP Kadaň, celková kapacita zůstane beze změny). Dále by byl zakoupen nový objekt, kde by byla poskytována nová sociální služba komunitního typu chráněné bydlení s kapacitou 8. Cvičný byt bude využit pro přípravu klientů na přechod do nové sociální služby komunitního typu chráněné bydlení.

 

Náklady na nově vzniklou službu:

3 006 720,- Kč na nabytí nového objektu do vlastnictví Ústeckého kraje, ve kterém by byla poskytována nová sociální služba chráněné bydlení pro 8 klientů

2 686 400,- Kč (včetně DPH) na rekonstrukci nového objektu (čerpání finančních prostředků z

přebytku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017)
 800 000,- Kč (včetně DPH) na vybavení nového objektu (čerpání finančních prostředků v rámci rozpočtu pro rok 2019).

 

 

Objednávka regionální železniční osobní dopravy v Ústeckém kraji v roce 2019

 

Pro období platnosti jízdního řádu 2018/2019 je zájem o zachování současného rozsahu objednaných

dopravních výkonů na železnici dle aktuálně platného jízdního řádu 2017/2018 bez podstatnějších změn i v dalším období.

 

Změny jsou navrhovány pouze na níže uvedených tratích:

 

Trať 081/086 Děčín – Česká Lípa – Liberec (linka L2)

Změna na této lince spočívá pouze v optimalizaci zastávkové politiky na zastávkách Malá Veleň a Březiny u Děčína uplatňované na této lince od prosince 2017. Od této doby vlaky L2, které jedou v těsném závěsu s vlaky linky U8 Děčín – Rumburk na těchto zastávkách nezastavují, kromě několika výjimek – zejména časně ranních, pozdně večerních a školních spojů. Zejména u školních spojů, dochází s ohledem na jednostranně určenou poptávku po přepravě (ráno do školy; odpoledne ze školy) k situacím, kdy spoje z jednoho směru zastavují a z opačného projíždějí. Tento stav je nekoncepční a pro cestující zmatečný. Z pravidelných průzkumů sčítání cestujících plyne, že pro dojížďku do škol je zejména využíván ranní spoj 6624. Pro cesty zpět žáci využívají spoj 6611, ovšem z předcházející zastávky Děčín východ a dle průzkumů ve většině případů vlak 6611 zastávky projíždí. Navrhovaná změna sjednocuje zastavování všech vlaků L2 na zastávkách v době od 5:00 do 7:00 a v době od 21:00 do 23:00.

 

Trať 126 Most – Rakovník (linka U12)

Změna je navrhována na trati 126 Most – Rakovník, kde po konzultacích s organizátorem integrované

dopravy ve Středočeském kraji – IDSK je navrhováno zrušení vlaku 6712 v úseku Rakovník – Louny a

zároveň zavedení nového vlaku ve stejném úseku s odjezdem v 14:04 z Rakovníka. S ohledem na

požadavek IDSK je navrhováno prodloužení vlaků 6743/6742 o úsek Domoušice – Rakovník. Nad rámec současné objednávky dopravní obslužnosti tak z navrhovaných změn plyne navýšení úhrady kompenzace za provoz nového páru vlaků. Pro Ústecký kraj je minimální, protože stanice Domoušice se nachází těsně u hranic se Středočeským krajem a tak drtivá většina nákladů na provoz připadne k tíži Středočeskému kraji. Dop

 

Trať 901 Česká Kamenice – Kamenický Šenov (linka T1)

Na lince T1 je navrhováno rozšíření provozu v v době hlavní turistické sezony, tj. období červen – září

v rozsahu dle přílohy č.3 předloženého materiálu. S účinností od 1. 1. 2019 bylo předjednáno, že linka T1 bude zahrnuta do Smlouvy o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Ústeckým a Libereckým krajem. K dnešnímu dni hradí provoz linky plně Ústecký kraj, ač část sítě linky leží na území Libereckého kraje (cca 1,35 km z celkové délky 5 km). Na základě tohoto dojde ke snížení úhrady kompenzace poskytované na provoz linky. Vzniklou úsporu vlakových kilometrů je navrhováno využít pro rozšíření provozu v letních měsících na každodenní provoz) a doplnění jednoho „večerního“ páru vlaků na této

turisticky atraktivní lince.

 

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu

Ústeckého kraje pro rok 2018 – rozdělení dotací

 

 

Rada rozhodla o udělení těchto dotací:

 

Název projektu: Obnova výklenkové kaple ve Zlovědicích na Podbořansku

Žadatel: Omnium z. s.

Dotace: 50 000,- Kč

Termín ukončení: 30. 11. 2018

 

Název projektu: Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1719 - Kunratice u České Kamenice -

rekonstrukce

Žadatel: Spolek Pod Studencem

Dotace: 150 000,- Kč

Termín ukončení: 31. 12. 2018

 

Rada zároveň navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o udělení těchto dotací:

 

Název projektu: Obnova památníku obětem válek

Žadatel: Obec Otvice

Dotace: 50 000,- Kč

Termín ukončení: 30. 10. 2018

 

Název projektu: Obnova Božích muk u obce Kalovice

Žadatel: Město Úštěk

Dotace: 70 000,- Kč

Termín ukončení: 30. 11. 2018

 

Název projektu: Obnova kaple v Kalku

Žadatel: Obec Kalek

Dotace: 40 000,- Kč

Termín ukončení: 30. 11. 2018

 

Název projektu: Oprava zchátralé kaple před osadou Háj

Žadatel: Obec Radonice

Dotace: 90 000,-Kč

Termín ukončení: 31. 12. 2018

 

Název projektu: Oprava podstavce a kříže kamenných Božích muk v Merbolticích na p. p. č. 2220

Žadatel: Obec Merboltice

Dotace: 50 000,- Kč

Termín ukončení: 31. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 – rozdělení dotací

 

Rada rozhodla o rozdělení dotací ve výši 10 509 849,- Kč z krajského rozpočtu prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a 10 000 000,- Kč za podmínky navýšení finančních prostředků Programu z kladného hospodářského výsledku Ústeckého kraje za rok 2017.

 

Ukázky úspěšných projektů:

 

Název projektu: Statické zajištění polygonální věžice, hrad Egerberg

Žadatel: Petr Zajíc

Dotace: 80 000,- Kč

Termín ukončení: 30. 11. 2018

 

Název projektu: Oprava roubení, repase vstupních dveří, oprava a doplnění oken usedlost č. p. 23 Merboltice

Žadatel: Alena Hájková

Dotace: 160 000,- Kč

Termín ukončení: 31. 12. 2018

 

Název projektu: Obnova fasády presbytáře kostela sv. Jiljí ve Vinařicích

Žadatel: Římskokatolická farnost Vinařice

Dotace: 150 000,- Kč

Termín ukončení: 30. 11. 2018

 

Název projektu: Revitalizace objektu Vernerův mlýn Brloh

Žadatel: Ing. Stanislava Šefčíková

Dotace: 100 000,- Kč

Termín ukončení: 31. 12. 2019

 

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2018 – rozdělení dotací

 

Celkem jde na tento dotační program 10 milionů korun z Regionálního podpůrného fondu na rok 2018.

 

Rada doporučuje zastupitelům schválit následující žádosti:

 

Název projektu: Podpora zájezdové a svozové (regionální) činnosti Městského divadla v Mostě, spol. s r.o.

Žadatel: Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.

Ve výši: 3 500 000 Kč

Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018

 

Název projektu: Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2018 v rámci Ústeckého kraje

Žadatel: Severočeská filharmonie Teplice

Ve výši: 3 500 000 Kč

Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018

 

Název projektu: DOCELA VELKÉ DIVADLO 2018

Žadatel: Docela velké divadlo, o.p.s.

Ve výši: 1 800 000 Kč

Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018

 

 

Název projektu: Činoherní studio pro Ústecký kraj 2018

Žadatel: Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Ve výši: 1 200 000 Kč

Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018

 

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v

Ústeckém kraji v roce 2018 byl vyhlášen pro profesionální divadelní a hudební umělecká tělesa a soubory sídlící a působící na území Ústeckého kraje a je určen na jednoleté projekty spojené s hostováním profesionálních souborů v různých místech Ústeckého kraje, na svozy diváků na domácí scénu tak, aby byla pokryta poptávka a byla zabezpečena dostupnost kulturních služeb všem obyvatelům Ústeckého kraje, a na posílení atraktivnosti jejich repertoáru
 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 29.3.2018 / 29.3.2018 | Zveřejnit od: 29.3.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém