Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 9. schůze Rady Ústeckého kraje v

 
Tisková zpráva ze dne 2. března 2017
 

Odkazy


 
 

Aktualizace stanoviska Ústeckého kraje pro jednání Komise pro posuzování rozmístění

přístrojových zdravotnických prostředků - Krajská zdravotní, a.s.

 

Rada Ústeckého kraje souhlasí s prodloužením platnosti doporučujícího stanoviska z roku 2015

pro Komisi pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků k žádostem o posouzení umístění a provozu přístrojových zdravotnických prostředků, jejichž provoz je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, nebo jde-li o nákup přístrojů s poskytnutím dotace ze státního rozpočtu. Stanoviska Komise jsou vydávána vždy na 2 roky a organizace z důvodu průtahů ve veřejné zakázce a nutnosti změn umístění této zdravotní techniky není schopna realizovat v původně plánovaných termínech. Pořízení obou magnetických rezonancí je nezbytné pro poskytování zdravotní péče pro občany Ústeckého kraje.

 

V současné době probíhá veřejná zakázka s názvem „Dodávka zdravotnických přístrojů 2016 – část

4 – Magnetická rezonance včetně pozáručního servisu 6 let“ s předpokládanou hodnotou

33 804 960 Kč bez DPH. Krajská zdravotní a. s., podniká veškeré kroky, aby byla zakázka realizována v termínu do dvou let od schválení pořízení přístroje Komisí. S ohledem na charakter a rozsah zakázky hrozí možnost prodloužení termínu dodání této techniky.

U magnetické rezonance v Děčíně bylo nutné přehodnotit původně plánované umístění tohoto přístroje s ohledem na pavilonový systém nemocnice a technický stav budov. V současné době má Krajská zdravotní a.s. zpracovanou dispoziční studii přístavby k vybranému pavilonu děčínské nemocnice. Aktuálně probíhá tvorba zadávací dokumentace pro realizační projektovou dokumentaci.

 

 

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

 

Několik schválených žádostí:

 

žadatel Občanské sdružení Naše Radonicko

výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč

název projektu (akce): Radonické májové slavnosti

 

žadatel Sport Action s.r.o.

výše neinvestiční dotace: 198 000 Kč

název projektu (akce): Nejúspěšnější sportovec roku 2016 Ústeckého kraje

 

 žadatel :Ústecký dětský sbor, z.s.

výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč

název projektu (akce): Koncertní turné Barcelona – Katalánsko, Španělsko 2017

 

žadatel: Klub freestylového lyžování Most z.s.

výše neinvestiční dotace: 42 000 Kč

název projektu (akce): Mistrovství světa slopestyle 2017 – Španělsko¨

 

 

žadatel: Naděje - M, o.p.s.

výše neinvestiční dotace: 25 800 Kč

název projektu (akce): Senioři zpívají – IV.

 

žadatel: ŠK Teplice, spolek

výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč

název projektu (akce): Mezinárodní šachový turnaj Teplice Open 2017

 

žadatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč

název projektu (akce): Mladý záchranář 2017

 

žadatel: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Most

výše neinvestiční dotace: 40 000 Kč

název projektu (akce): Podpora činnosti dětí a mládeže

 

Poskytnutí zálohy na členský příspěvek Inovačnímu centru Ústeckého kraje

 

Rada schválila v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 20.02.2017, o uzavření Smlouvy o poskytnutí zálohy s INOVAČNÍM CENTREM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s., se sídlem Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 04542088.

 

Přesné znění usnesení zastupitelstva:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání schvaluje dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajských zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí zálohy na roční členský příspěvek Ústeckého kraje (člena spolku) do spolku INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s., IČ 04542088 se sídlem Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, PSČ 400 96, ve výši 1.000.000,- Kč za účelem zajištění činnosti spolku v roce 2017. (Hlasování: 54 - 0 -0) návrh byl přijat

 

Zajištění oprav živičných koberců Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. v roce 2017

 

Radě Ústeckého kraje byl předložen k projednání seznam akcí v hodnotě 90 500 tis. Kč. Jedná se o

akce s rozpočtem vyšším než 6 000 tis. Kč, kdy je příspěvková organizace povinna vyžádat si před realizací akce předchozí souhlas Rady Ústeckého kraje.

 

Rada Ústeckého kraje následně souhlasila, aby ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, rozhodoval o nákupu stavebních prací od částky 6 000 000,- Kč bez DPH za jednotlivý případ u akcí, které budou realizovány z finančních prostředků Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace na financování živičných oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje v roce 2017 dle seznamu akcí. (viz příloha)

 

Dopravní obslužnost – mimořádné změny v autobusové dopravě

V období od 1. 2. 2017 do 30. 4. 2017 nastala kolizní dopravní situace při zajišťování provozu na

autobusových linkách č. 623 Bohušovice n.O. – Litoměřice – Třebušín – Lovečkovice – Verneřice a 627 Litoměřice – Libešice,Dolní Nezly. Smluvní dopravce BusLine a.s.je nucen vzhledem k

opravě silničního propustku na silnici III/25841 v obci Třebušín a úplné uzavírce silnice, po které je vedena standardní trasa výše zmíněné linky č. 623, rozdělit tuto linku na dvě části s přechodem cestujících přes staveniště. Toto jediné možné řešení vzhledem k absenci smysluplné objízdné trasy vyžaduje pro zajištění provozu DÚK nasazení dvou řidičů a autobusu navíc nad rámec dříve uzavřené Smlouvy. Linka č. 627 nebude po dobu uzavírky obsluhovat zastávku Třebušín,,Řepčice.

Za těchto okolností je nutné a žádoucí na dotčených spojích nahradit původně vysoutěžený

autobus mikrobusem, který by se s ohledem na menší rozměry byl schopen bez problémů otáčet za opravovaným propustkem.

 

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Přeložka silnice I/13, Děčín – Ludvíkovice (Folknářská spojka)“ oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

V současné době jsou shromažďována vyjádření veřejnosti a dotčených institucí, termín končí 6. Března 2017. Rada Ústeckého kraje vzala dokumentaci na vědomí a požaduje, aby se

v následujícím kroku zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob splnění všech vznesených požadavků a na relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí dotčených obcí a veřejné zdraví. Dále pak musí být navržena jen taková varianta, která bude kontrolovatelná a pro obce přijatelná a to včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. V posudku doporučenou variantu podpořit jasnými argumenty a to bez ohledu na variantu doporučenou zpracovatelem dokumentace.

 

Záměrem oznamovatele je výstavba nové dvoupruhové silnice I. třídy (s přídatným pruhem ve stoupání) tzv. „Folknářské spojky“ jako přeložky silnice I/13 mimo existující zástavbu v úseku

Děčín (na konci úpravy okružní křižovatky Benešovská odpojení ze stávající komunikace II/262) –

Ludvíkovice (napojení na stávající I/13 nad Ludvíkovicemi ve směru na Huntířov v místě bývalého motorestu).

 

Účel realizace záměru: Odvedení dopravy mimo zastavěné území s převahou obytné zástavby podél

stávající silnice I/13 na severním kraji Děčína a v sousední obci Ludvíkovice. Kumulace s jinými: Za záměry související s posuzovaným záměrem jsou považovány především stavby přeložek silnice I/13 v úsecích: Děčín – dálnice D8 (Knínice); Děčín – Benešov nad Ploučnicí a výstavba okružní křižovatky Benešovská na silnici I/13.

Předpokládaný termín: 2023

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Komunikace II/240 –

rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem“ PD+IČ+AD

Radní rozhodli podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek o výběru dodavatele SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4, IČ: 04598555 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:

 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 2 751 000,00

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 3 307 710,00

Projektová dokumentace by měla být dokončena v prosinci roku 2018. Následně bude vyhlášena veřejná zakázka na stavební práce a v průběhu první polovině roku 2019 je předpokládán začátek stavby.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 3.3.2017 / 3.3.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém