Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové zprávy z jednání RUK

 

Tisková zpráva ze 115. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období

 
 

 
 

Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje

Odbor kancelář hejtmana obdržel od základních složek IZS na základě výzvy 48 nominací, z nichž všechny splnily kritéria a byly doporučeny k udělení Záslužné medaile.

·         2 nominace od Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, (dále jen „KŘP ÚK“)

·         37 nominací od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, (dále jen „HZS ÚK“)

·         9 nominací od Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (dále jen „ZZS ÚK“).

Většina ocenění bude udělena za zásah při požáru v areálu litvínovského Unipetrolu.  Slavnostní předání Záslužné medaile proběhne v září tohoto roku. Pozváni budou zástupci Ústeckého kraje, všech složek IZS a další významní hosté. Součástí bude kulturní program.  

 

Memorandum na téma Voda v Ústeckém kraji

Ústecký kraj se spolu s dalšími subjekty stane součástí platformy s názvem Voda v Ústeckém kraji, která se bude zabývat riziky i příležitostmi této strategické suroviny. Účastníky Memoranda a tedy členy Platformy jsou subjekty a organizace, kterých se téma voda v Ústeckém kraji dotýká. Pod pojmem problematika vody je vnímána široká škála témat od šetrného nakládání s vodními zdroji, přes specifické potřeby pro kraj typických zdrojů vody až po možnosti využití vody jako strategické suroviny pro další hospodářský i sociální rozvoj Ústeckého kraje. Nově vzniklá platforma se bude zabývat například těmito tématy:

 • zvýšené riziko sucha, retence vody v krajině (mokřady, tůně, revitalizace vodních toků);

 • zvýšené riziko povodní, přírodě blízká protipovodňová opatření;

 • strategická průmyslová odvětví náročná na spotřebu vody;

 • vysoký výskyt podzemních vod a jejich řešení v kontextu důlní činnosti;

 •  využití vody v rekultivaci a revitalizaci území po těžbě uhlí;

 • využití vody v energetice;

 • výskyt lázeňských pramenů;

 • vodní doprava – Labská vodní cesta.

   

  Zapojené subjekty: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Severní energetická a.s., Severočeské doly a.s., Vršanská uhelná a.s., Palivový kombinát Ústí, s. p., Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Labe, státní podnik, Lesy České republiky, s.p.,  Krajská agrární komora Ústeckého kraje, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, Statutární město Most, Město Litoměřice, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

   

   

   

   

   

   

   

  Rekonstrukce mostu na silnici II/240 v Roudnici nad Labem

   

  Radní navrhují zastupitelům rozhodnout o schválení tohoto investičního výdaje záměru s náklady ve výši 150 000 tis. Kč včetně DPH.

  V současné době je most ve špatném stavebně-technickém stavu a z důvodu bezpečnosti muselo dojít ke snížení tonáže projíždějících vozidel. Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího mostu, který konstrukčně nevyhovuje dopravnímu zatížení na silnici II/240 a svým stavebním stavem ohrožuje silniční dopravu, dopravu železniční trati a chodce procházející pod mostem. Rekonstrukcí dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati v tomto úseku, zvýšení bezpečnosti chodců, zamezení další destrukce mostu a dalšího snižování nosnosti mostu případně jeho uzavření.

   

Sankce za porušení plnění smluvních povinností dopravců ve veřejné osobní dopravě

 

 

Na základě provedených kontrol v dopravě a přepravě ve dnech 16. 3. 2016 až 22. 5. 2016, byla u výše uvedených kontrolovaných dopravců zjištěna porušení některých ustanovení uzavřených „Smluv“. Celkově se jedná o sankce ve výši 396 tisíc korun pro čtyři dopravce.

Nejčastěji se jednalo o tato porušení: nefunkční displej či hlášení zastávek, nevyhovující kapacita vozidla, neúplný stejnokroj řidiče, nefunkční odbavovací systém, nevyhovující teplota ve voze nebo chybějící vlek či držák na kola.

 

 

 Veřejná zakázka na dodávky zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom

Ústecký kraj v rámci projektu s názvem „OdCom - Objektivizace stížnosti na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji zakoupí speciální zařízením, které přispěje k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků.

 

Nákup zařízení má tři části:

Část 1: „Měřící kontejner pro zařízení na měření ultrajemných částic“ za 547 338 Kč bez DPH

Část 2: „Analyzátor PM1 MAAP“ za 685 000 Kč bez DPH

Část 3: „SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer) včetně příslušenství“ za 2 979 400 Kč bez DPH

 

Veřejná zakázka bude hrazena 85 % z dotace ERDF, 5 % ze státního rozpočtu ČR a 10 % z rozpočtu Ústeckého kraje.

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 8.7.2016 / 8.7.2016 | Účinnost od-do: 8.7.2016-8.8.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém