Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové zprávy z jednání RUK

 

Tisková zpráva ze 116. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období

 
 

 
 

 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva

 

Rada doporučila zastupitelstvu schválit další poskytnutou částku na dotace pro jednotlivé žadatele je ve výši 1 466 704 Kč (celkem13 žadatelů).

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém červnovém jednání schválilo prodloužení administrace došlých žádostí, tak aby i ti, kteří uspěli až jako náhradníci a nyní doplňují své žádosti, měli stejné časové podmínky jako ostatní žadatelé. Nový termín pro rozhodnutí o poskytnutí dotace je 31.8.2016.

 

K 13. 7. 2016 bylo vyřazeno celkem 96 žadatelů na základě vlastní žádosti (50) a pro nesplnění základních podmínek Dotačního programu.

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov – úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny“

 

Radní rozhodli o zahájení veřejné zakázky na výstavbu nové jednopodlažní haly a přístavby mezilehlého objektu mezi novou výrobní halou a původním objektem, provedením oplocení areálu školy a výstavby vnitřních obslužných komunikací. Přízemní hala bude sloužit jako školní zařízení pro výuku v oborech tesař a truhlář a nový propojovací objekt zajistí zázemí pro studenty a učitele – šatny, rukodílny, kabinety a sociální zázemí. Součástí stavebních prací bude i napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Předpokládaná hodnota prací 41 mil. Kč bez DPH.

 

 

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Zemědělská farma Třmeňák v Prunéřově“ oznamovatele BREZE a.s.

 

Rada Ústeckého kraje po projednání nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Záměrem je stavba areálu zemědělské farmy v Prunéřově. V rámci stavby dojde k úplné modernizaci areálu, stávající objekty, které nesplňují soudobé požadavky na chov zvířat, ochranu životního prostředí a jsou ve špatném stavebně technickém stavu, budou asanovány a na jejich místě bude zbudován nový moderní zemědělský provoz. Navržený zemědělský areál je primárně určen pro extenzivní výkrm masného skotu v kvalitě „BIO“.

 

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod“ oznamovatele Ústecký kraj

 

Rada Ústeckého kraje po projednání nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Nová čistírna technologických odpadních vod bude provedena jako samostatný objekt a bude se skládat z technologické haly a několika dalších inženýrských objektů. Stavba čistírny bude sloužit k zajištěni likvidace technologických odpadních vod a je nezbytná pro další rozvoj výstavby a pro nasledný provoz průmyslové zóny. Z uvažovaných variant připadá v úvahu pouze čištění na jiné technologické ČOV mimo SPZ Triangle. Součástí stavby bude rovněž akumulační jímka z areálu firmy Nexen.

 

Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Návrh plánu péče o přírodní rezervaci Grünwaldské vřesoviště na období 2016 – 2025

 

Rada Ústeckého kraje po projednání vydává  nařízení o zřízení Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště

Území přírodní rezervace Grünwaldského vřesoviště (Nové Město u Mikulova) je rozhodnutím Evropské komise z roku 2007 součástí evropsky významné lokality.

Stávající přírodní rezervace byla původně vyhlášena především k ochraně rašeliniště vrchovištního typu s přirozeným tokaništěm a hnízdištěm tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a v současné době nezajišťuje dostatečnou ochranu stejnojmenné evropsky významné lokality. Pro udržení přírodovědné hodnoty území Grünwaldské vřesoviště je důležité, aby se zamezilo záborům a ztrátám biotopů způsobených stavbami či absencí nebo naopak příliš intenzivním hospodařením, změnám hydrologických podmínek lokality jejím odvodňováním, nevhodnému umělému zalesňování podmáčeného lesa, vnášení geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů, změnám půdních a chemických vlastností lokality hnojením nebo použitím biocidů.

 

K nejcennějším biotopům, které lze označit za hlavní předmět ochrany, patří stanoviště R3.1 Otevřená vrchoviště s výskytem kyhanky sivolisté (Andromeda polifolia), rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), ostřice chudokvěté (Carex pauciflora), R 3.2 Vrchoviště pokrytá souvislým porostem borovice rašelinné (Pinus x pseudopumilio) s výskytem rojovníku bahenního (Ledum palustre) a šichy černé (Empetrum nigrum), a R2.3 Přechodová rašeliniště a mokřady v nivě Flájského potoka a jeho přítoků. Z význačných druhů rostlin zde byly dále zaznamenány zdrojovka potoční (Montia hallii) a vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia). Jako další cenné biotopy lze uvést fragmenty podmáčených a horských luk s výskytem prhy arniky (Arnica montana) a koprníku štětinolistého (Meum athamanticum), dále pak porosty klikvy bahenní (Oxycoccus palustris). Z význačných druhů mechorostů byly zastiženy rašeliník střecholistý (Spagnum affine), mrvenka štíhlá (Tayloria tenis) a kryjnice zaříznutá (Calypogeia fissa).

Mezi druhy živočichů, které se zde pravidelně vyskytují a rozmnožují, patří tetřívek obecný (Tetrao tetrix), bekasina otavní (Gallinago gallinago) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). Dále se zde nacházejí významné druhy vážek s vazbou na rašelinné biotopy, a to lesklice horská (Somatochlora alpestris), lesklice severská (S. arctica), vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), střevlíci Carabus arvensis a Carabus problematicus a drabčík Atheta heymeisi, ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), zmije obecná (Vipera berus) a čolek horský (Triturus alpestris).

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 22.7.2016 / 22.7.2016 | Účinnost od-do: 22.7.2016-22.8.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém