Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové zprávy z jednání RUK

 

Tisková zpráva ze 117. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období

 
 

 
 

Problematika kybernetické bezpečnosti

 

RÚK vzala na vědomí informaci o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti včetně informace o nahlášení významných informačních systémů.

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ukládá posouzení jednotlivých informačních systémů provozovaných na krajském úřadě a stanovení, které z těchto informačních systémů jsou významné informační systémy (dále jen VIS). Posouzení probíhá dle tzv. dopadových a oblastních určujících kritérií, které jsou definovány ve vyhlášce 317/2014 Sb., o VIS a jejich určujících kritériích. Posouzení bylo provedeno pracovníky odboru informatiky a organizačních věcí.

Na základě tohoto posouzení byly stanoveny tyto významné informační systémy (VIS): Spisová a archivní služba EZOP, Ekonomický systém NAVISION, Internetový portál VISMO a Poštovní server MS Exchange

Nyní běží roční lhůta na zpracování všech předpisů a nastavení veškerých procesů ve vztahu k VIS a zákonu o kybernetické bezpečnosti. Povinnosti jsou stanoveny na úrovni technického, organizačního a personálního zajištění. Ústecký kraj jako správce několika VIS musí dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti určit výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti.

Další povinnosti jsou stanoveny na úrovni procesního a technického zajištění. V této části je zapotřebí zpracovat Bezpečnostní dokumentaci a stanovit technická opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti.

 

 

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

 

Rada rozhodla o poskytnutí 6 809 300 Kč neinvestičních dotací, 2 361 158 Kč investičních dotací a daru ve výši 30 000 Kč. Celkem bylo předloženo 99 žádosti, z toho v 72 případech byla dotace poskytnuta

 

Příklady poskytnutých dotací:

Neinvestiční dotace ve výši 70 000 Kč obdrží Svazu pěstitelů chmele ČR v Žatci na přípravu expozice chmele na BrauBeviale 2016 v Norimberku.

Investiční dotací 200 000 Kč obdrží občanské sdružení OK Mikulášovice na pořízení automatických počítadel pro kuželnu v Mikulášovicích.

Neinvestiční dotaci 100 000 Kč obdrží TJ Mojžíř na uskutečnění fotbalového kempu pro mládež.

Dotaci 95 200 Kč obdrží Spolek Pro Zahořany na pořízení projektové dokumentace na opravu kostela v Zahořanech

Dotaci 365 000 Kč (po schválení ZÚK) obdrží obec Lkáň na pořízení projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci v obci.

 

 

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění a Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání

 

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje předložil odbor školství, mládeže a tělovýchovy Radě Ústeckého kraje ke schválení příspěvek z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“ pro školy zřizované Ústeckým krajem a „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání“.

RÚK schválila poskytnutí finančních prostředků na příspěvek na dojíždění v celkové výši 476 000,- Kč a stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání v celkové výši 908 500,- Kč.

 

 

Veřejné zakázky na investice v SPZ Triangle

 

RÚK schválila zahájení zadávacího řízení některých veřejných zakázek pro SPZ Triangle.

 

„SPZ Triangle – Autobusové zastávky II. etapa 

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb s předpokládanou hodnotou 300 000 Kč bez DPH.

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru (PD + IČ + AD) na vybudování dvou nových autobusových zálivů v SPZ Triangle, (dvě zastávky, z každé strany komunikace jedna – autobusový záliv standardní délky pro 1 autobus) na komunikaci III/25010.

Tyto autobusové zastávky budou osazeny k již stávající areálové veřejné účelové komunikaci. Autobusové zastávky budou navrženy a zrealizovány tak, aby byly splněny všechny podmínky bezpečného dopravního provozu v dané lokalitě.

 

SPZ Triangle – Spojovací komunikace Triangle City – Jih“

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb s předpokládanou hodnotou 400.000 Kč bez DPH.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování PD + IČ + AD na vybudování propojovací komunikace pro potřeby HZS, která bude mít založení na cca 40 t na základové spáře a to z důvodu pojezdu těžkou požární technikou. Její povrch nebude nutné realizovat ve finální úpravě v ASB, ale pouze vyštěrkovat. Délka je cca 650 m. Komunikace bude opatřena dopravním značením a 2 ks tzv. „průrazných“ brán, aby tuto komunikaci využívala pouze požární technika.

 

„SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“

Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací s hodnotou 3 698 685 Kč bez DPH (vícepráce) je Ústecký kraj, jako zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku způsobem, který zákon ukládá. Původní cena dle smlouvy o dílo činila 38 850 283 Kč bez DPH, dodatek č. 1 řešil změnu termínu provedení díla, dodatek č. 2 řeší jak dodatečné stavební práce, tak odpočty. Při započtení dodatečných stavebních prací ve výši 3 698 685 Kč bez DPH a odečtení méněprací ve výši 8 206 471Kč bez DPH jde o rozdíl ve výši - 4 507 787 Kč bez DPH. Nová cena díla dle dodatku č. 2 tedy bude činit 34 342 496 Kč bez DPH.

 

„SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice“

U této zakázky bylo rozhodnuto o přerušení projekčních prací.

Při podpisu smlouvy byl znám typ požární stanice ( P3 ) a dodatečné požadavky měly vyplynout z „Operativně technické studie“. Konečná verze zprávy byla předložena až 20. 7. 2016. Tato zpráva bude následně projednána se zástupci HZS a z tohoto projednání by měly vzejít konkrétní požadavky na jednotlivé prostory pro zdárné vyprojektování požární stanice.

 

 

 

Dopravní obslužnost Ústeckého kraje v letech 2017-2021 – vnitrozemská plavba po řece Labi

 

RÚK rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Dopravní obslužnost Ústeckého kraje v letech 2017 - 2021 - vnitrozemská plavba po řece Labi Litoměřice - Ústí nad Labem - Děčín“ formou otevřeného řízení.

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb s předpokládanou hodnotou 20 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k tomu je Ústecký kraj jako zadavatel povinen zadat tuto veřejnou zakázku jako nadlimitní zakázku na služby otevřeným řízením. Tento druh zadávacího řízení je nejtransparentnější a také nejrychlejší.

Předmětem zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské plavbě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na trasách Ústí nad Labem – Litoměřice a Ústí nad Labem – Děčín v letech 2017 – 2021 v době turistické sezóny, tedy od dubna do října.

V roce 2016 ÚK dotuje lodní dopravu částkou 2 mil. Kč (při poloviční délce trasy).

 

 

Knihovník Ústeckého kraje (2. ročník)

 

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, spolu s organizacemi Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR požádala Ústecký kraj, jako svého zřizovatele, o spolupráci při každoročním oceňování práce neprofesionálních pracovníků veřejných knihoven v kraji. Radou Ústeckého kraje byla dne 16. 3. 2016 schválena pravidla k ocenění Knihovník Ústeckého kraje.

Nominace pro ocenění „Knihovníka Ústeckého kraje“ v roce 2016 bylo možno zaslat do 31. 12. 2015 elektronickou cestou přes webové stránky Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

V daném termínu došlo 7 nominací s tím, že jedna nominace byla následně stažena. Hodnotící komise, dle schválených pravidel složená z 1 zástupce kraje, 2 zástupců krajské knihovny a 2 zástupců pověřené knihovny, osobně navštívila 6 navržených knihovníků, zhodnotila dosažené výsledky a protokolem navrhla 3 kandidáty k ocenění „Knihovník Ústeckého kraje“ za jejich činnost v roce 2015 a poskytnutí finančního daru dle schválených pravidel.

Ocenění budou poskytnuta z rozpočtu odboru kultury a památkové péče formou finančního daru dle schválených pravidel k ocenění soutěže a vyhotoveného pamětního listu.

V letošním roce vyhlášení vítězů a jejich ocenění proběhne za účasti představitelů kraje 24. září při příležitosti plesu Třetího věku pořádaného Městskou knihovnou Louny.

Oceněnými knihovnicemi jsou Irena Fořtová (Místní knihovna ve Vědomicích), Ivana Horčicová (Místní knihovna Bžany) a Sylvie Jahelková (Obecní knihovna Staňkovice).

 

 

Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu Zaměstnanost

 

RÚK schválila účast ÚK v rámci výzvy Zaměstnanost č. 03_16_055 a souhlasila s předložením projektových záměrů Ústeckého kraje „INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje“ a „Aktivně a s motivací najdeme si novou práci“.

Rozpočet projektového záměru „INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje“ je 9 500 000 Kč, spolufinancování ÚK 5% (475 000Kč).

Rozpočet projektového záměru „Aktivně a s motivací najdeme si novou práci“ je 9 500 000,- Kč, spolufinancování ÚK 5% (475 000,- Kč).

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 18. 4. 2016 výzvu v rámci OP Zaměstnanost č. 03_16_055, určenou výhradně teritoriálním paktům zaměstnanosti v ČR. V rámci této výzvy Pakt zaměstnanosti ÚK vypracoval dva projektové záměry.

První projektový záměr s názvem „INNOSTART – komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje“ se zaměří na podporu dovedností žáků posledních ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje s cílem podpořit jejich aktivní vstup na trh práce. Specifické cíle projektové žádosti se zaměří na provázání přípravy žáků posledních ročníků středních škol s konkrétními potřebami regionálních zaměstnavatelů, realizaci komplexních poradenských a informačních činnosti cílem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů cílových skupin pro volbu povolání, a pro zprostředkování vhodného zaměstnání a vytvoření nových pracovních míst pro cílovou skupinu.. Projektový záměr se bude realizovat v období od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 tj. 24 měsíců. Výstupy projektu a přínos pro Ústecký kraj je definován v podobě vytvořených pracovních míst pro cílovou skupinu obyvatel Ústeckého kraje a stabilizace absolventů středních odborných škol v regionu Ústeckého kraje.

Druhý projektový záměr s názvem „Aktivně a s motivací najdeme si novou práci“ je připravován s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Cílovou skupinou předkládané projektové žádosti budou uchazeči a zájemci o zaměstnání s definicí osob s nízkou úrovní kvalifikace, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či nižší sekundární vzdělání a osoby se zdravotním postižením. Specifické cíle předkládané projektové žádosti se zaměří na poskytnutí komplexní poradenské a vzdělávací opory cílovým skupinám v podobě skupinového a individuálního poradenství pro trh práce, kvalifikované diagnostiky, vzdělávací aktivity a zprostředkování pracovních míst pro cílovou skupinu. Průběh financování bude probíhat metodou ex-ante tj. žadatel obdrží zálohu na financování projektových výdajů až do výše 40% rozpočtu. Dále bude žádat o platbu dle žádostí o platbu. Projektový záměr se bude realizovat v období od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 tj. 24 měsíců. Přínos pro Ústecký kraj je definován v podobě cílené pomoci ohrožené cílové skupině obyvatel Ústeckého kraje se zdravotním postižením a vytvořením nových pracovních míst.

 

 

 

Dokončení výstavby Labské stezky na území Ústeckého kraje

 

RÚK souhlasila s návrhem postupu dokončení výstavby Labské stezky na území Ústeckého kraje.

Dostavba si vyžádá částku 52 060 559 Kč z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na profinancování projektu „Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice“, z toho 22 060 559 Kč na spolufinancování (předpokládá se snížení částky v rámci zadávacího řízení) a 30 000 000 Kč požadovaná dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Částka 6 658 228 Kč z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na realizaci akce „Labská stezka – etapa 3, UČS 4.3.2, SO 110“ v trase Nučnice – Okna.

 

Labská stezka je cyklistická trasa evropského významu. V národním systému číslování dálkových cyklistických tras je Labské stezce přiděleno číslo „2“. Proto je používán pro název „Labská stezka č. 2“, což je přesné označení Labské stezky. Všechny 3 etapy Labské stezky č. 2 jsou dále členěny na dílčí etapy (úseky), které jsou dále rozděleny na tzv. ucelené části stavby (UČS). Členění na UČS bylo ve vyhledávací studii k dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracováno pro celé vedení trasy Labské stezky a je navrženo tak, aby každý úsek byl samostatně schopný užívání třeba i s dočasným napojením a ukončením na silnici II. třídy.

  

Členění Labské stezky podle etap:

Labská stezka č. 2 – I. etapa – Přerov, M. Březno, V. Březno, Valtířov, Svádov, Třeboutice –   dokončeno 2011

Labská stezka č. 2 – II. etapa – Děčín, Těchlovice, Jakuby, Přerov – dokončeno 2013-15

Labská stezka č. 2 – III. Etapa – Velké Žernoseky, Nučnice, Hněvice – připraveno k realizaci

Realizace první a druhé etapy byla z velké části financována z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Pro financování třetí etapy (rozsah cca 20 km; pro všechny úseky k dispozici stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby) je uvažováno využití prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a případně prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

V květnu letošního roku byla do výzvy č. 18 IROP, specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, předložena žádost o dotaci na výstavbu Labské stezky. Protože je maximální výše dotace omezena na 30 mil. Kč, je předmětem projektu pouze úsek Třeboutice – Nučnice (dle přehledu v tabulce 1 se jedná o UČS 4.2.2 – 4.3.1 Třeboutice, obec- Nučnice, motorest), který je nutné vybudovat prioritně zejména s ohledem na bezpečnost cyklistů při průjezdu Křešicemi. Cílem je dokončení všech zbývajících úseků do roku 2020.

 

 

Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom

 

Nebyl vybrán žádný z uchazečů, protože součástí předložené nabídky byly cizojazyčné (nepřeložené) prospekty (technická specifikace nabízených přístrojů), což zákon o veřejných zakázkách neumožňuje. Proto bylo po zrušení stávajícího zadávacího řízení rozhodnuto o zahájení nového zadávacího řízení.

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 4.8.2016 / 4.8.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém