Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové zprávy z jednání RUK

 

Tisková zpráva ze 120. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období

 
 

 
 

SPZ Triangle – uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci se spol. Nexen Tire Corporation Czech s.r.o. a Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje

Hasičskou stanici vybuduje Ústecký kraj z dotace, kterou získá od Ministerstva průmyslu a obchodu jako finanční kompenzaci za prodej pozemků Společnosti za sníženou kupní cenu v souladu s usnesením Vlády ČR č. 214 ze dne 16. března 2016.

Po vybudování hasičské stanice bude tato předána Hasičům, kteří spolu se Společností zajistí na své náklady její vybavení a následný provoz. Smlouva o převodu hasičské stanice z Ústeckého kraje na Hasiče bude řešena samostatným materiálem do RUK a ZUK pravděpodobně ve 4. čtvrtletí r. 2017.

 

Informace k výsledkům výběrového řízení na provozovatele letecké záchranné služby v Ústeckém kraji

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 11. května 2016 výběrové řízení na provozovatele letecké záchranné služby na šesti stanovištích v České republice. Jedním z přihlášených uchazečů je i slovenská Air – Transport Europe, spol. s.r.o. (dále jen „ATE“), u jehož záchranářského vrtulníku (Bell 429, imatrikulace OM-ATR), dne 7. 9. 2016 v pozdních večerních hodinách během zásahu vrtulníku, nasazeného teprve koncem srpna na základnu LZS v Popradě Kryštof 03, došlo k tragédii - pádu vrtulníku, při kterém zahynula celá tříčlenná posádka a převážený pacient. V posledních 10 letech se jedná podle informací Ústeckého kraje o třetí fatální havárii záchranářského vrtulníku, při kterých zahynulo celkem 11 osob provozovaného společností ATE.

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SUMMK ČLS JEP), stejně jako Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky (AZZS ČR) požádalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky přiloženým dopisem o odložení vyhodnocení tohoto tendru.

Ústecký kraj jako zřizovatel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, považuje bezpečnost, kontinuitu provozu letecké záchranné služby, stávajících zkušených pilotů a sehranost letových týmů za důležitou a nutnou podmínku pro nového provozovatele.

 

 

 

Rada Ústeckého kraje tedy po projednání přijala k tomuto bodu tato usnesení:

A)   Rada ÚK podporuje

aktivitu Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně týkající se výběrového řízení na provozovatele letecké záchranné služby v Ústeckém kraji.

B)   Rada ÚK vyjadřuje znepokojení

nad mediálně prezentovanou informací, že vrtulníky vítězného uchazeče společnosti Air - Transport Europe, spol. s. r. o. nesplňují bezpečnostní podmínky spojené s provozem letecké záchranné služby v Ústeckém kraji, především platnou plnou certifikaci v kategorii A.

C)   Rada ÚK schvaluje 

návrh dopisu MUDr. Svatoplukovi Němečkovi, ministru zdravotnictví ČR, aby bylo provedeno nové komplexní zhodnocení bezpečnostních rizik spojených s provozem letecké záchranné služby všech uchazečů o tento tendr v zájmu bezpečnosti pacientů i posádek letecké záchranné služby nejen v Ústeckém kraji.

 

 Partnerství v projektu – oblast školství

 

Rada Ústeckého kraje schválila partnerství tří středních škol v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a OP VVV.

 

 

1.     Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

             Název projektu: Přeshraniční síť ve zdravotnictví Sasko – Česká republika

 

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality zdravotnického zabezpečení v česko – saském příhraničí prostřednictvím inovativních řešení s využitím ICT technologií a telemedicíny. V projektu je kladen důraz vzdělávání a spolupráci, proto je jedním z partnerů i VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem a zdravotnická škola při Univerzitní klinice Carl Gustav Carus v Drážďanech. Konkrétní zdravotnická témata, na která je projekt zaměřen, jsou paliativní péče, neurologická onemocnění a diabetes mellitus a možnosti využití moderních technologií při monitoraci pacientů s těmito diagnózami.

 

Přínos tohoto projektu je pro studenty i pro pedagogy jedinečný v tom, že se budou moci seznámit s nejnovějšími trendy v medicíně a v ošetřovatelství, seznámit se s moderními technologiemi využívanými v péči o pacienty v nemocnici v Drážďanech a Ústí nad Labem, vyzkoušet si spolupráci v multikulturním týmu a sblížit se s partnery na Německé straně, což přispěje ke snížení jazykové a kulturní bariéry. Škola se na podobném projektu již jednou úspěšně podílela. Jedním z partnerů v projektu je rovněž Krajská zdravotní a.s.

 

            Předpokládaný termín realizace projektu: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

 

2.     Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

             Název projektu: Konrad Zuse hledí přes hranice

 

V projektu půjde o vytvoření interaktivní expozice v muzeu Konrada Zuse. Uskuteční se 3 workshopy: Co dělá muzeum zajímavé?; Počítač; Interaktivní průvodce muzeem. Na všech aktivitách se bude podílet aktivně podílet také partner.

 

Realizací projektu a zapojení střední školy dojde rozšíření jazykových kompetencí žáků, také dojde ke zvýšení odborných znalostí žáků zapojených škol a ke zvýšení atraktivity studia IT předmětů. Muzeum bude centrem rozvoje mezikulturních, jazykových a technických dovedností žáků, kteří díky aktivní účasti v rámci expozice získají kvalitnější přípravu na budoucí povolání.

 

             Předpokládaný termín realizace projektu: 3. 10. 2016 – 31. 7. 2019

 

 

3.     Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

            Název projektu: „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“

 

             Podpora žáků ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí při přechodu ze základního na  
             střední stupeň vzdělávání a příprava ke vstupu na trh práce. V rámci projektu bude realizován
             program doučování, program karierového poradenství a teoretické přípravy přechodu na SŠ
             pro vycházející žáky 7.- 9. ročníků ZŠ Most (Chanov). Pro žáky SŠ budou realizovány aktivity  
             vedoucí k orientaci a uplatnění na trhu práce. Střední škola naváže spolupráci se
              zaměstnavateli, rodiči a prohloubí spolupráci a vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a
             SŠ v přístupu k žákům ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.

 

Sídlo žadatele i partnera se nachází na území ORP s výskytem sociálně vyloučených lokalit. Aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu vzdělávání v oblastech, které žákům ze sociálně vyloučených lokalit pomůže nejen v rámci formálního vzdělávání, ale také v rámci jejich mimoškolního života.

 

              Předpokládaný termín realizace projetu: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019

 

 

 Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v Jihomoravském kraji v roce 2017

 

Radní schválili účast reprezentace Ústeckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v Jihomoravském kraji ve dnech 24. – 29. 6. 2017.  V celkem 22 disciplínách bude Ústecký kraj zastupovat téměř 340 členů výpravy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Okružní křižovatka Duchcov“

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové okružní křižovatky v obci Duchcov na místě stávající křižovatky ulic Teplická a Osecká (II/254 x II/258). Zakázka bude kromě výstavby křižovatky zahrnovat také přeložku STL a NTL plynovodu, přeložky sdělovacích vedení, výstavbu nového veřejného osvětlení a výstavbu chodníků, jakož i všechny související činnosti.

 

Předpokládaná hodnota podlimitní veřejné zakázky je 19 338 987,30 Kč bez DPH. Na financování veřejné zakázky se bude podílet město Duchcov.  O spolupráci na projektu bude mezi partnery, SÚS ÚK a městem Duchcov uzavřena smlouva.

 

Labská stezka – etapa 3

Rada Ústeckého kraje souhlasí s realizací výstavby části Labské stezky, ucelená část stavby (UČS) 3.3.1 v trase Velké Žernoseky, přívoz – Velké Žernoseky, viadukt.

Tento úsek je v současnosti veden po silnice II/261 a kvůli zúženému dopravnímu prostoru při průjezdu obcí Velké Žernoseky patří k nejnebezpečnějším v Ústeckém kraji.

Nově je vedení trasy navrženo od přívozu ve Velkých Žernosekách mezi tokem Labe a železnicí. Navržená stezka v délce 550 m se napojuje na stávající značenou cyklostezku ve směru od Libochovan na náplavce u přívozu a po překonání dvou výtoků z drážních propustků pokračuje v nové trase po balvanitém násypu podél břehu Labe a dále přes okraj lužního lesa směrem k podjezdu pod tratí, kde se napojuje na stávající cyklostezku. Vybudování tohoto úseku bude zajištěn průjezd cyklistů obcí Velké Žernoseky odděleně od automobilové dopravy. Náklady na výstavbu budou upřesněny po provedení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce. Výběr dodavatele je přepokládán do konce letošního roku. Termín dokončení stavby je stanoven do konce září 2017.

Částka 7,2 mil. Kč z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 15.9.2016 / 15.9.2016 | Účinnost od-do: 15.9.2016-15.11.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém