Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 121. jednání Rady Ústeckého kraje

 
 

 
 

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky vybavení pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 2017–2020

Jedná se o dodávku 272 kompletů přetlakových vzduchových dýchacích přístrojů (IDP).

RÚK rozhodla o výběru nabídky uchazeče a o uzavření rámcové smlouvy na plnění této veřejné zakázky se společností Dräger Safety s.r.o.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět veřejné zakázky

 8 991 504 Kč

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH za celý předmět veřejné zakázky

 10 879720 Kč

Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 ks předmětu dodávky

 33 057 Kč

Nabídková cena v Kč včetně DPH za 1 ks předmětu dodávky

 39 999 Kč

Předpokládaná hodnota zakázky činila 9.400.000,00 Kč bez DPH, cena dle nabídky vybraného uchazeče činí 8.991.504,00 Kč bez DPH, což je o 408.496,00 Kč bez DPH, tedy o 4,35 % méně, než činila předpokládaná hodnota zakázky. Zakázka bude realizována v roce 2017.

 

Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) - navýšení původních způsobilých výdajů odpovídající 10 % na Obnovitelné zdroje energie


Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 24/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 schválilo „Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) a dne 17. 12. 2015 byl program vyhlášen zveřejněním na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Z dotace (162 000 000 Kč), kterou Ústecký kraj získal z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, je vyčleněno 156 310 680 Kč na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva a odvíjí se od počtu kotlů k výměně se zohledněním kvality ovzduší v Ústeckém kraji. Počet realizovaných dílčích projektů (výměna kotle na pevná paliva) musí být do konce roku 2018 (při vyhlášení krajských výzev do konce roku 2017) v Ústeckém kraji v minimálním počtu 1 080 výměn.

MŽP nabídlo všem krajům (z důvodu velkého množství žadatelů o výměnu zastaralých zdrojů tepla) navýšení původních finančních prostředků v rámci 1. Výzvy pro kraje. Navýšením finančních prostředků má být uspokojeno co největší množství žadatelů, kteří chtějí realizovat výměnu zastaralých kotlů.

Minimální počet výměn stacionárních zdrojů znečišťujících ovzduší se zvýší na 1 207, což je o 127 výměn více, než bylo v původním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (1 080).

V případě navýšení finančních prostředků, musí Ústecký kraj připravit a vyhlásit novou samostatnou výzvu. Z důvodu technických a administrativních lhůt na zpracování podkladů pro vyhlášení je schválení a vyhlášení další Výzvy Ústeckého kraje možné nejdříve koncem roku 2016.

Důvodem navýšení finanční podpory je i snaha o maximální dosažení pozitivního přínosu a zlepšení kvality životního prostředí na území Ústeckého kraje snížením emisí znečišťujících látek z lokálních zdrojů vytápění.

Veškeré kroky jsou konsultovány a schvalovány Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí České republiky.

 

 

 

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

RÚK rozhodla o přidělení 1 901 500 Kč neinvestiční dotace, 280 000 Kč investiční dotace.

 

Celkem bylo posouzeno 61 žádostí, z toho nebylo vyhověno 29 žádostem.

Příklady:

Nadační fond regionální fotbalové Akademie Ústeckého kraje, dotace: 200 000 Kč na činnost regionální fotbalové Akademie Ústeckého kraje.

Římskokatolická farnost Markvartice u Děčína, dotace: 195 000 Kč na restaurování kazatelny z mobiliáře kostela sv. Martina v Markvarticích.

Mikroregion Radonicko, dotace: 110 000 Kč na podporu činnosti mikroregionu

Společnost Chomutovsko, dotace: 120 000 Kč na zajištění činnosti svazku obcí Chomutovsko, propagace obcí a regionu, vybavení a provoz kanceláře svazku.


 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly vyčerpány veškeré finanční prostředky Fondu Ústeckého kraje, zastavuje až do odvolání odbor strategie, přípravy a realizace projektů, jakožto správce Fondu Ústeckého kraje, příjem žádostí o příspěvek.

 

Informace o zpracování Krajského akčního plánu ÚK

 

RÚK schválila rozpočet na realizaci aktivit vyplývajících z Krajského akčního plánu – výzva OP VVV Implementace Krajských akčních plánů I., který nepřevýší 55 mil. Kč. Dotace bude činit 95% způsobilých výdajů. Zbývajících 5%, tedy max. 2,75 mil. Kč bude hradit Ústecký kraj jako příjemce dotace. Jedná se o financování vlastního podílu a předfinancování z Fondu rozvoje ÚK v letech 2017 -2018.

 

Od 1. 1. 2016 byla zahájena ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy realizace projektu Krajský akční plán vzdělávání – Ústecký kraj (dále jen „KAP“). Projekt bude ukončen v roce 2021.

 

Konkrétně se jedná o tyto navržené aktivity, které budou financovány z výzvy OP VVV zaměřené na Implementaci KAP:

1) Zvyšování kvality výuky prostřednictvím pedagogických pracovníků (dále jen „PP“) a vybavení škol

2) Systémové řešení souladu výuky s trhem práce a moderními trendy

3) Motivace žáků i učitelů k využívání netradičních metod výuky vč. těch proinkluzívních

4) Zvýšení kvality výuky v přírodovědných a technických předmětech středních škol (dále jen „ SŠ“)

5) Inkluze - Tvorba školské inkluzívní koncepce kraje (povinná aktivita, stanovená MŠMT)

Tyto návrhy se budou dále rozpracovávat a upravovat dle požadavku a potřeb zapojených odborníků. Jejich finální podoba bude součástí dokumentu KAP I. Na realizaci těchto aktivit je plánovaná (leden 2017) samostatná výzva ze strany MŠMT, kdy by měl Ústecký kraj obdržet dotaci cca 55 mil. Kč. Je proto potřeba zahájit zpracování žádosti o dotaci a další související práce, aby mohlo co nejdříve dojít k samotné realizaci aktivit vyplývajících z Krajského akčního plánu I.

 

 

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

 

 

Na žádost Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje byl připomínkován Strategický ráme hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Dne 30. srpna 2016 byl Ústecký kraj Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje o vyjádření k materiálu s názvem Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, a to v souvislosti s postupující přípravou Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace krajů Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého (dále jen „Strategický rámec“) je návrhem dlouhodobého strategického přístupu vlády a příslušných krajů ke změnám, které podpoří, usnadní a zrychlí restrukturalizaci hospodářství ve strukturálně postižených krajích. Zpracování návrhu Strategického rámce bylo zadáno Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) v červnu 2016 na základě Usnesení vlády ČR č. 826 ze dne 19. října 2015.

Na základě následné mezirezortní shody byla příprava dále etapizována:

1. vstupní analýza;

2. strategický rámec;

3. akční plán.

 

 

 

Zpráva o zahájení realizace projektu „Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)“

RÚK vzala na vědomí zprávu.

Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. 20/99R/2015 ze dne 10. 12. 2015 schválila přípravu projektu a uložila zabezpečit veškeré úkony k následné realizaci projektu Podpora žáků se SVP – PROKOM (dále jen „PROKOM“).

Projekt byl zpracován, podán a uspěl v hodnocení na úrovni ČR. Byl vybrán k podpoře z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“). Jedná se o projekt zaměřený na podporu logopedie a komunikačních poruch u žáků na ZŠ, zejména 1-3. tříd. Projektem dojde k podpoření Speciálních pedagogických center Ústeckého kraje (SPC) a 37 základních škol. Do realizace projektu jsou zapojeni odborníci z UJEP, ze SPC, speciální pedagogové i pedagogové se státní zkouškou z logopedie. Hlavní činnosti spočívají v přímé práci s žáky a rodiči. Součástí je také vybavení 37 kroužků ve školách a všech SPC logopedickými pomůckami a programy. Rozpočet projektu je 18 mil. Doba trvání 30 měsíců. Významnou část rozpočtu tvoří personální náklady učitelům, kteří na školách povedou logopedické aktivity organizované ve formě kroužku, a metodiků (logopedů se státní zkouškou), kteří budou prostřednictvím Speciálních pedagogických center provádět poradenskou a odbornou činnost pro žáky a učitele z celého území Ústeckého kraje. Tím se výrazně zvýší podpora žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti komunikačních kompetencí, zejména žákům s logopedickými vadami.

 

Labská stezka – etapa 3

RÚK souhlasila s realizací výstavby části Labské stezky v trase Nučnice, motorest – Nučnice, lávka přes Úštěcký potok.

Jedná se o částku 9 mil. Kč z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na realizaci výstavby části Labské stezky v trase Nučnice, motorest – Nučnice, lávka přes Úštěcký potok.

 

Rada Ústeckého kraje schválila usnesením č. 59/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016 návrh postupu dokončení výstavby Labské stezky. Stanoveným cílem je kompletní dokončení Labské stezky do roku 2020, při využití finanční prostředků rozpočtu Ústeckého kraje, Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Prioritně budou řešeny úseky, které jsou v současné době nebezpečné z důvodu střetu cyklistů s automobilovou dopravou.

Převážná většina nově navržené trasy je umístěna mimo zastavěné území, kromě počátečního úseku, který začíná v centru Nučnic u motorestu. Zde bude nová cyklostezka navazovat na trasu Třeboutice – Křešice – Nučnice, na jejíž vybudování předložil Ústecký kraj žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu. Od motorestu je stezka navržena v souběhu s tokem Labe k bývalému vojenskému brodu, kde se odklání směrem k silnici II/261 a po překonání Úštěckého potoka po nově navrženém mostě bude navazovat na aktuálně dokončenou cyklostezku ve směru Vědomice.

Náklady na výstavbu cyklostezky budou upřesněny po aktualizaci rozpočtu projektanta a provedení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce. Termín dokončení stavby je stanoven do konce září 2017.

 

 

Zvýšení částky na opravy a údržbu silnic

Rada vzala na vědomí informaci radního pro oblast investic, majetku a ekonomiky Ladislava Drlého o vývoji příjmové části rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2016. Na základě pozitivního vývoje příjmové části rozpočtu uložila rada předložit návrh na posílení rozpočtu na opravy a údržbu silnic o 150 milionů korun. Jedná se tedy o navýšení ze 750 na 900 mil. Kč na opravy krajských silnic.

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 3.10.2016 / 3.10.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém