Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji > Dokumenty

 
 

 
 

logolink ROP

 

Název projektu: „Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji

Číslo:  CZ.1.09/4.3.00/37.00871

Krajský úřad Ústeckého kraje zahájil v lednu tohoto roku realizaci projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“, jehož cílem je podpořit pozitivní vnímání kraje jako turisticky zajímavé destinace s průmyslovou tradicí a po vzoru úspěšných projektů z Ostravska využít historického potenciálu regionu pro rozvoj poznávací turistiky.

 

V rámci projektu bude ve spolupráci s partnery z řad podkrušnohorských obcí, podnikatelské sféry i neziskové sféry celorepublikově mediálně propagováno rekultivované území po těžbě, potencionálně využitelné pro rozvoj cestovního ruchu. Propagační kampaň zahrnuje dvě filmové, na DVD nosičích volně distribuované, prezentace turistické destinace, její těžební historie, dopadů a změn, které v krajině zanechala. Dále bude vytvořena internetová propagace produktu, mj. s grafikou změn území po těžbě, bude probíhat propagace produktu v médiích, vydání tištěných materiálů, ale především celorepubliková mediální outdoorová reklamní kampaň na velkoplošných obrazovkách, od které si realizátoři projektu slibují významný a v regionu zatím v tomto směru ojedinělý dopad na změnu image Ústeckého kraje a potažmo i na jeho turistickou návštěvnost. Výše uvedené aktivity projektu vč. závěrečné konference proběhnou v druhé polovině letošního roku a prvním čtvrtletí roku 2013.

 

Motivace pro realizaci projektu vzešla z potřeby efektivně řešit socioekonomické problémy především v oblasti Krušnohoří, která byla vzhledem k rozsáhlé a intenzivní těžební činnosti v minulosti širokou veřejností vnímána spíše negativně s tím, že těžbou zasažené oblasti zatím rozhodně nepatří mezi turistické cíle. Ovšem právě celosvětově expandující odvětví cestovního ruchu a služeb pro cestovní ruch má potenciál vytvořit nové pracovní i podnikatelské příležitosti a nahradit ztráty způsobené úpadkem tradičních odvětví.

 

Projekt byl předložen a schválen v rámci 21. výzvy z Regionálního operačního programu Severozápad. Celkové způsobilé náklady projektu přesáhnou 43 mil. Kč a jsou z 85 % financovány z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbývajících 15 % bude hrazeno z rozpočtu Ústeckého kraje. Informace o projektu jsou dostupné na oficiální webové prezentaci Ústeckého kraje.

 

 

Rozhovor s Ing. Koudou

 

Proč propagace a ne chodníky?

Z Regionálního operačního programu, ze kterého je projekt financován lze podporovat pouze neinvestiční projekty zaměřené na podporu cestovního ruchu, jiné projekty z těchto evropských peněz financovat nejde. Ten kdo říká, že místo propagace jsme měli peníze utratit například za opravy chodníků a komunikací, buď záměrně mystifikuje a nebo nezná fakta.

 

Proč právě  projekt zaměřený na území postižené těžbou?

Ústecký kraj, především pak oblast Krušnohoří, je vzhledem k rozsáhlé a intenzivní těžební činnosti v minulosti širokou veřejností vnímán spíše negativně a těžbou postižené oblasti zatím rozhodně nepatří mezi turistické cíle.

Obce v řešeném území čelí obdobným problémům. Tento fakt přispěl k základní myšlence projektu řešit problémy strukturálně postižených obcí komplexně – mj. částečnou restrukturalizací hospodářství na perspektivní odvětví cestovního ruchu. Současnou snahou vycházející ze Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje je zaměřit se na průmyslovou tradici regionu, která je sice doposud vnímána spíše negativně, ale po vzoru některých úspěšných projektů (např. na Ostravsku.) lze i zde najít nemalý (zatím však jen velmi málo využitý) potenciál pro rozvoj poznávací turistiky.

Poznáním hornické historie a tradic a především osobní zkušeností návštěvníků by mělo dojít ke změně uvažování o regionu jako o průmyslovém, těžebním místě, kde se nachází pouze měsíční krajina. Návštěvník na vlastní oči uvidí povrchový důl ale také řadu přírodních památek a rekultivovaných a revitalizovaných ploch s malebnou přírodou.

Jedná se o území, jehož využití je z hlediska cestovního ruchu velmi specifické (pánevní oblasti), které na své objevení návštěvníky stále čeká.

 

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V globále se jedná o přípravu a realizaci masové kampaně, propagující území Ústeckého kraje. Konkrétně probíhá  seskupení podkladů a evidence turistických cílů a bodů zájmu v území, ze kterých dojde k vytvoření zajímavých tras. Tyto trasy pak budou propagovány na informačních tabulích i na nově vzniklých internetových stránkách. Dále je zahájena mediální kampaň, ta se člení na outdoorovou, tištěnou a internetovou. Toto členění má praktickou logiku. Promítání reklamních spotů osloví nejširší cílovou skupinu v celé České republice, což bude jednou z motivací především pro mladší potencionální turisty k návštěvě nových interaktivních webových stránek, pro starší turisty a milovníky tištěných  materiálů pak bude připraven propagační  leták. Důležitým doplněním celé kampaně je pořízení propagačních filmů a pořádání konference pro novináře a zástupce cestovních kanceláří.  Filmy mají za úkol jednak propagovat lokalitu jako zajímavou turistickou destinaci s efektem poznávání historie a problematiky důlní činnosti a také prezentovat změnu, která v kraji nastala. Konference pak bude zaměřena na propagaci a prezentaci výstupů projektu a na motivaci jejich návštěvníků k návštěvně nebo ke zprostředkování návštěv.

 

Co si myslíte o několika mediálních útocích na smysl a průběh projektu?

Jsem přesvědčen, že smysl projektu je skvělý, že tento projekt skutečně může našemu kraji pomoci. Negativně laděné články, které v poslední době vycházejí považuji spíše za neoficiální zahájení předvolební kampaně. Bohužel si asi aktéři této negativní propagace asi neuvědomují jak velmi škodí dobrým záměrům kraje, poškozují pověst kraje a znevažují náročnou práci lidí, kteří se na projektu i na dalších činnostech na KÚ podílejí. Pokud v rámci projektu nebudu naplněna jeho očekávání  budou na tom mít podíl právě tito lidé.

 

 
Zodpovídá: Mgr. Klára Horáková
Vytvořeno / změněno: 19.4.2012 / 19.4.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém