Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 
 
 
 

Logolink OP VVV

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), 

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků.

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu. 


Termín realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3 2023

Aktivity projektu:

- Řízení projektu - administrativní, odborné a finanční řízení projektu dle pravidel OP VVV

- Rozvoj kariérového poradenství - individuální a systematická práce s žáky ZŠ zejména pomocí speciálního softwaru na kariérové poradenství

- Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - opatřeními zaměřená na předčasné odchody mladých lidí z procesu vzdělávání s cílem  pomoci jim zvýšit nejen svou kvalifikaci, ale také hodnotu na trhu práce a dále opatření zaměřená na zvýšení komunikačních kompetencí dětí se SVP

- Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání - realizace konkrétních opatření s cílem zvýšení kvality vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných

- Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů) - zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu. 


Základní kontakty :

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Mgr. Martina Langweilová Želinová
Hlavní manažer projektu

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Tel.:  +420 475 657 676
e-mail: zelinova.m@kr-ustecky.cz  

      

Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a plánovaných akcí naleznete na https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2

 

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Projekty > ÚK IKAP B2

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém