Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Občan a obce > Správní činnosti > Matrika, vidimace a legalizace

 

Vydávání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, nahlížení do sbírky listin

 
 

 
 

Právní předpisy:

  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách)
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách  

 

Matrika Krajského úřadu Ústeckého kraje uchovává:

  • druhopisy matričních knih vedených do 31.12.1958
  • sbírky listin správních obvodů matričních úřadů obcí s rozšířenou působností od 1.1.1959 do současné doby. Jedná se o ty matriční úřady:

Okres

Matriční úřad obce s rozšířenou působností

Děčín

Děčín

 

Rumburk

 

Varnsdorf

Chomutov

Chomutov

 

Kadaň

Litoměřice

Litoměřice

 

Lovosice

 

Roudnice nad Labem

Louny

Louny

 

Podbořany

 

Žatec

Most

Most

 

Litvínov

Teplice

Teplice

 

Bílina

Sbírky listin okresu Ústí nad Labem jsou uloženy na Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební  8A, Ústí nad Labem  

 

Vydávání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a nahlížení do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958

Dle ust.  8a  zákona o matrikách krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu, nebo vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede

  1. fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny*, jejím sourozencům  a dále zmocněncům těchto osob,
  2. pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  3. statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949, nebo
  4. fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatněních jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

*Za členy rodiny se pro účely tohoto zákona považuje manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci (ust. § 8a odst. 6 zákona o matrikách).

V případě osvojení mohou nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958 pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do sbírky listin až po nabytí svéprávnosti (§ 8a odst. 3 zákona o matrikách).

Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin je zpoplatněno správním poplatkem podle Sazebníku - položka 2 písm. a) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích částkou ve výši   20,- Kč za každou matriční událost.

Potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin se vydává na základě žádosti. Vydání potvrzení, popřípadě sdělení o negativním nálezu,  je zpoplatněno podle Sazebníku - položky 3 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, částkou ve výši 50,- Kč.


17.07.2014

Pavlína Bartáková

 
Zodpovídá: Ing. Jaroslav Švec
Vytvořeno / změněno: 22.7.2014 / 22.7.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém