Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Výstavba silničního přivaděče statutárního města Děčína k dálnici D8

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13.3.2007
 

 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Dotaz ze dne 27.2.2007 (v původním znění):

Žádáme tímto zdvořile o přeposlání textu tzv. „Střekovské deklarace“, kterou uzavřel Ústecký kraj se Svobodným státem Sasko (viz informace sdělená v nynějším únorovém měsíčníku Ústecký kraj: „Sasko chce spolupracovat s naším krajem“).

Vzhledem k dosud rozporným informacím ohledně varianty č.5 dálničního přivaděče na D8 s využitím železniční tratě č. 132 (která by v takovém případě měla být zrušena) žádáme tímto o informaci, zda v současné době orgány Ústeckého kraje, případně sám pan Ing. Jiří Šulc anebo jeho zástupce vedou nějaká jednání ( a pokud ano, se kterými orgány či subjekty) ohledně tohoto napojení k cit. dálnici. Uvítali bychom komplexnější sdělení informací, neboť mnozí občané (nejen) z Děčína se neustále dotazují, jaký je názor „kraje“ a zda je vůbec zájem s provozem této dráhy. V této souvislosti bychom také rádi věděli, zda Ústecký kraj podepsal (a s jakým obsahem) smlouvu s Českými dráhami, v nichž by byla příp. řešena otázka i existence regionální dráhy – trati č. 132.

Dále se dotazujeme, zda náměstek a zástupce hejtmana pan Radek Vonka je členem dozorčí rady ve společnosti Labská investiční, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, a pokud ano, zda v této pozici vystupuje jako soukromá osoba anebo byl k tomu legitimován způsobem předvídaným v ust. § 84 zák. č. 128/2000 Sb.

Konečně zdvořile žádáme o poskytnutí informace pro případ, že proběhla nějaká jednání ohledně příp. realizace tzv. 5 varianty dálničního přivaděče po tělese dráhy, zda zástupci Ústeckého kraje vzali do úvahy skutečnost, že plné „zprovoznění“ průmyslových zón Krupka a Žďárek může podstatně (tedy na rozsah dopravy z dálnice D8) zvýšit (především nákladní) dopravu ve směru na Děčín a Liberec, a zda bylo uvažováno s využitím železniční tratě č. 132 právě ve vazbě na dopravu z cit. průmyslových zón coby ekologičtější způsob dopravy s příp. využitím čerpání finančních prostředků z EU.

 

 

 

Odpověd ze dne 13.3.2007:

 

Vážený pane,

dovolte, abych Vám odpověděl na Váš e-mail z 23. února 2007. Text „ Společného prohlášení o spolupráci“ Ústeckého kraje se zástupci vládních prezidií Svobodného státu Sasko, podepsaného dne 5. února 2007, přikládám.

K Vašemu dotazu k „rozporným“ informacím ohledně diskutované výstavby varianty č. 5 dálničního přivaděče sděluji, že orgány výkonu samosprávy Ústeckého kraje (Rada Ústeckého kraje nebo Zastupitelsvo Ústeckého kraje), o žádných variantách silničního přivaděče statutárního města Děčína k dálnici D 8 dosud nejednaly a v této věci nepřijaly žádné závazné usnesení. Upozorňuji, že k variantám napojení statutárního města Děčína k dálnici D8 se budou v první řadě vyjadřovat místní samosprávy, a že představitelé Ústeckého kraje názor místních samospráv při jednáních plně respektují. To mj. sdělil člen Rady statutárního města Děčína Milan Franc, jenž je současně členem krajské rady, členům Zastupitelstva Ústeckého kraje v průběhu 18. schůze ze dne 28. února 2007 a zazněla také v průběhu veřejné schůze starostů Děčínska s hejtmanem Jiřím Šulcem dne 7.3.2007.

Volbu statutárních orgánů společnosti Labská Investiční a.s. neprováděly orgány výkonu samosprávy Ústeckého kraje. Z veřejně dostupných dokumentů vyplývá, že náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka se stal členem Dozorčí rady Labské Investiční a.s. dne 24. listopadu 2006. Ústecký kraj je držitelem 3% akcií této společnosti. O jejich nabytí rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 20. dubna 2005, viz usnesení č. 14/4Z/2005.

 

Usnesení č. 14/4Z/2005

Science Park Žďárek

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) s ch v a l u j e

dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajského zřízení),

ve znění pozdějších předpisů, účast Ústeckého kraje v akciové společnosti:

Název: Labská investiční, a.s.

IČO: 271 78 323

Sídlo: Ústí nad Labem, Koněvova 1697/18,PSČ 400 01

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9548

B) r o z h o d l o

o nabytí 3 kusů akcií společnosti Labská investiční, a.s., na majitele, v listinné podobě,

převoditelných bez omezení, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, na základě

Smlouvy o darování cenných papírů uzavřené mezi Ústeckým krajem a Nadačním fondem

Martina Bubera, IČO: 254 89 241, se sídlem Ústí nad Labem, Koněvova 1697/18, PSČ 400

01, zapsaným v Nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl N,

vložka 73.

C) b e r e  n a  v ě d o m í

skutečnost, že nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem, pro

který byl nadační fond zřízen, je Ústecký kraj povinen v souladu s ustanovením § 21 odst. 3

zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých

souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů,

použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem; jinak je povinen tento

nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním

fondem.

 

Připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

janacik.f@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Jarolímková
Vytvořeno / změněno: 14.8.2007 / 24.10.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém