Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16. 10. 2017.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:

1. V zápisu z jednání Rady města Oseka ze dne 15. 3. 2017 a v usnesení č. 69/2017 (viz příloha č. 1 – zápis RM 15.3.2017. pdf) je uvedeno: Vzhledem k tomu, že jsme v minulosti několikrát rozporovali zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření našeho města /výběrová řízení, rozpočtová opatření v r. 2016, 2015) a následně byly zprávy o přezkumu Krajským úřadem Ústeckého kraje přepracovány, doporučujeme využít možnosti zadat přezkoumání hospodaření města auditorské společnosti.“

Protože mi není jasný přesný důvod ani rozsah toho, proč musíme (jako město) platit navíc zbytečně 60.000,- Kč ročně a jako běžnému občanovi se to nelíbí, rád bych Vás požádal o zaslání kompletních podkladů k výše zmiňovaným skutečnostem (pochybením) uvedeným v zápise z jednání rady města. Myslím, že by se mělo jednat především o zápisy z dílčího i celkového přezkoumání hospodaření města za roky 2015 a 2016 /případně i dříve pokud k nějaké opravě závěrů přezkoumání z důvodů pochybení kontrolorů došlo), o korespondenci, která proběhla mezi městem Osek a Krajským úřadem Ústeckého kraje, a která řešila „objasnění“ případně „reklamování“ oněch rozporovaných výsledků, které byly následně přepracovány. Případně by mne zajímala „vážnost“ a rozsah oněch pochybení a „vysvětlení“ k čemu vlastně došlo, že výsledkem musí být změna „vykonavatele“ přezkoumání.

2. Ve druhé části své žádosti bych rád navázal na podklady zaslané mi na předchozí žádost (číslo jednací: 810/KON/2017), které obsahovaly korespondenci ohledně nesouhlasu se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2016 – konkrétně o neoprávněně poskytnutý dar. Z dopisů je patrné, že komunikace probíhala přímo s paní starostkou (adresováno Město Osek, Ing. Lenka Říhová, starostka obce). Vzhledem k tomu, že se zároveň jednalo i o příjemce onoho zpochybněného daru jedná se v tomto případě dle mého názoru o jasný střet zájmů, kdy paní starostka „za město“ obhajovala udělení daru její osobě. Ze zápisů z jednání zastupitelstva města 7.12.2016 a 8.2.2017 je zřejmé, že neoprávněné poskytnutí daru nebylo zastupitelstvem vůbec projednáváno. Také v podkladech, které zastupitelstvo dostalo ke svému jednání 7.12.2016, 8.2.2017 a 12.4.2017 není o nalezeném pochybení a o proběhnuté komunikaci mezi městem Osek a Krajským úřadem Ústeckého kraje ani zmínka.

Má otázka tedy zní, měla starostka města informovat zastupitele (případně radu města) o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření města a o proběhnuté komunikaci mezi městem Osek a Krajským úřadem Ústeckého kraje, včetně zaslaného vyjádření Ministerstva vnitra ČR? Pokud ano pak v jakém časovém horizontu? Vzhledem k tomu, že jedině zastupitelstvo mohlo „zjednat nápravu“ tím, že zruší své vlastní rozhodnutí, je logické, že o tom mělo být informováno. Měla mu být dána možnost záležitost projednat a rozhodnout se jak bude v dané záležitosti postupovat, aby mohlo věc napravit. K tomu došlo ale bohužel až při jednání ZM 12.4.2017, kdy v podkladech k tomuto nebyly žádné materiály a bod byl do programu doplněn až těsně před jednáním ZM a to ústním sdělením paní starostky osobně. A to přesto, že už 25.11.2016 měla paní starostka k dispozici i vyjádření Ministerstva vnitra ČR. Měl v tomto případě střetu zájmů být pověřen komunikací mezi městem Osek a Krajským úřadem Ústeckého kraje například místostarosta?


Odpověď:

K požadavku dle bodu 1.

Kompletní dokumentaci k přezkoumání hospodaření města Osek za rok 2016 byla zaslána žadateli dne 14. 9. 2017 pod JID: 148501/2017/KUUK.

K přezkoumání hospodaření města Osek za rok 2015 Vám v příloze zasíláme:

1) zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Osek za rok 2015 ze dne 16.12.2015, JID č. 97157/2015/KUUK

2) Nesouhlas se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření ze dne 23.12.2015, JID č. 171653/2015/KUUK

3) Nesouhlas se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření – odpověď ze dne 6.1.2016, JID č. 1937/2016/KUUK

4) Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Osek za rok 2015 ze dne 6.5.2016, JID č. 6816/2016/KUUK

5) Stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání ze dne 19.5.2016, JID č. 80872/2016/KUUK

6) Stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Osek za rok 2015 – vyřízení ze dne 1.6.2016, JID č. 87432/2016/KUUK

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Osek za rok 2015 ze dne 1.6.2016, JID č. 87501/2016/KUUK


K požadavku dle bodu 2.


Hospodaření obcí je výkonem jejich samostatné působnosti, přičemž dle ustavení § 7 zákona č. 128/2000 Sb. mohou státní orgány a orgány krajů do této působnosti zasahovat jen zákonem stanoveným způsobem. Vztah mezi přezkoumávaným subjektem (městem Osek) a přezkoumávajícím orgánem (odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje), jejich práva a povinnosti jsou upraveny zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 6 odst. 1 uvedeného zákona činí přezkoumávající orgán všechny kroky vůči územnímu celku (městu Osek), který ze zákona o obcích zastupuje starosta (viz též důvodová zpráva k § 6 zákona č. 420/2004 Sb.) Je věcí starosty, jakým způsobem zajistí naplnění povinností, které přezkoumávanému subjektu ukládá zákon č. 420/2004 Sb. Z plnění svých povinností se starosta zodpovídá zastupitelstvu obce. Přezkoumávajícímu orgánu nepřísluší hodnotit postup starostky města Osek, pouze to, zda přezkoumávaný subjekt splnil zákonem č. 420/2004 Sb. stanovené povinnosti.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 8.11.2017 / 8.11.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém