Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost ze dne 4. 5. 2018.
 

 
 

Dotaz žadatele:

 „1. Z jakého důvodu reaguje na podnět k zahájení kontroly vůči obci a jejímu tajemníkovi předaného z MVČR pod č. j. MV-9694-2/ODK-2018 silniční správní orgán? Na základě čeho KÚÚK dospěl k závěru, že odbor dopravy a silničního hospodářství je orgánem věcně příslušným k provedení této kontroly?

2. Který věcně příslušný úřad (odbor KÚÚK) se zabývá částí podnětu upozorňující na to, že obec neplní svou zákonnou povinnost vést seznam stezek a pěšin v souladu s § 63 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny? Jaké kroky byly ze strany KÚÚK provedeny, aby byla zjednána náprava?

3. Na základě jakého právního předpisu a z jakého důvodu vydal KÚÚK dvě rozhodnutí v jedné věci (Č. j. 4939/DS/2017-3 a č. j. P-148/ZPZ//2017/SZ-228)?

4. Jaký je popis činnosti odboru kontroly KÚÚK a z jakého důvodu se podnětem ke kontrole obce nezabývá tento odbor?

…“.

 

Odpověď:

K Vaší žádosti Vám v příloze poskytujeme k jednotlivým bodům žádosti tyto informace:

 1. Podnět Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly č. j. MV-9694-2/ODK-2018, doručený dne 25. 1. 2018 (JID: 18811/2018/KUUK), byl s ohledem na jeho obsah podatelnou předán na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Větší část se týkala nedostatků při projednávání přestupků dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na úseku dopravy na Magistrátu města Teplice. Zbylá část se týkala na podnět upozorňující na možné porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, když Statutární město Teplice nevede seznam veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin.

 2. Částí podnětu upozorňující na to, že obec neplní svou zákonnou povinnost vést seznam stezek a pěšin v souladu s § 63 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se zabývá odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je vyřizován a bude v dohledné době vyřízen.

 3. Krajský úřad Ústeckého kraje vydal rozhodnutí č. j. 4939/DS/2017-3 (odbor dopravy a silničního hospodářství) a č. j. P-148/ZPZ/2017/SZ-228 (odbor životního prostředí a zemědělství) ve věci stížnosti ze dne 16. 10. 2017. Stížnost o stejném obsahu byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje podána dvakrát. Důvod vydání dvou rozhodnutí k jedné stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace ze dne 21. 9. 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla podána dne 16. 10. 2017 u Magistrátu města Teplice, byl ten, že stížnost spolu se spisovým materiálem byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje doručena dvakrát v jiný den. Nejprve byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje dne 24. 10. 2017 doručena stížnost v elektronické podobě spolu s průvodním vyjádřením odboru dopravy Magistrátu města Teplice. Toto podání bylo podatelnou předáno odboru legislativně-právním a odborem legislativně-právním bylo posouzeno, že vyřízení spadá do kompetence odboru životního prostředí a zemědělství. Tento odbor vydal rozhodnutí, kterým bylo přikázáno, aby žádost Magistrát města Teplice znovu vyřídil. Po druhé stížnost stejného obsahu s identickým vyjádřením Magistrátu města Teplice byla na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje doručena dne 26. 10. 2017 a podatelnou byla tato stížnost předána přímo odboru dopravy a silničního hospodářství, což bylo v souladu s tehdy platnou směrnicí (stížnost byla adresována odboru dopravy, proto o stížnosti rozhodoval odbor, kterému byla stížnost adresována). Odbor dopravy a silničního hospodářství část stížnosti, která patřila odboru životního prostředí a zemědělství, tomuto odboru nepředal a rozhodl, že stížnosti nevyhověl a postup Magistrátu města Teplice potvrdil.

4.

Členění odboru kontroly

  1. oddělení všeobecné kontroly a stížností

  2. oddělení veřejnosprávní finanční kontroly

  3. oddělení přezkumu hospodaření obcí

  4. oddělení kontroly realizace projektů

    

   Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

   Oddělení všeobecné kontroly a stížností

   a)   zajišťuje metodiku, koordinaci a vyhodnocení kontrolní činnosti úřadu na úseku kontrol přenesené působnosti obcí

   b)   zpracovává plán kontrolní činnosti, která vyplývá úřadu ze zákona o krajích,
   o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ze zákona o finanční kontrole

   c)   zajišťuje vydávání pověření ke kontrolám dle plánu kontrolní činnosti schváleného ředitelem krajského úřadu

   d)   vede centrální evidenci protokolů z kontrol a zpráv z auditů provedených vnějšími kontrolními orgány a z kontrol výkonu přenesené působnosti obcemi

   e)   dle pokynů ředitele krajského úřadu vykonává vnitřní kontrolní činnost a prošetřuje stížnosti ve vztahu k jednotlivým útvarům krajského úřadu

   f)    vede centrální evidenci došlých petic a stížností a průběžně kontroluje postup jejich vyřizování


   Oddělení veřejnosprávní finanční kontroly

 1. zajišťuje koncepci finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a je metodickým útvarem KÚ ÚK v této oblasti ve vztahu k odborům KÚ ÚK a příspěvkovým organizacím kraje

 2. na základě pověření vedoucího kontrolního orgánu (ředitel KÚ) vykonává podle zákona č. 320/2001Sb. a vyhl. č. 416/2004 Sb. specializovanou kontrolní činnost (veřejnosprávní kontroly vůči příspěvkovým organizacím kraje, žadatelům a příjemcům veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje, obcím a jimi zřizovaným organizacím)

 3. na vyžádání zajišťuje výkon nebo poskytuje součinnost při výkonu finančních kontrol podle mezinárodních smluv

 4. zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol, kterou kraj předkládá na základě § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb.  Ministerstvu financí

 5. na základě vykonaných veřejnosprávních kontrol zodpovídá plnění oznamovací povinnosti kraje jako kontrolního orgánu ve vztahu k policejním orgánům a Ministerstvu financí

 6. zodpovídá za plnění zpravodajské povinnosti Ústeckého kraje dle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb.

   

  Oddělení přezkumu hospodaření obcí

  Nevykonává

  Oddělení kontroly realizace projektů

 1. na úrovni Ústeckého kraje vykonává kontrolu realizace projektů s cizí finanční účastí

 2. prověřuje, zda činnosti prováděné při realizaci těchto projektů jsou v souladu s řídící dokumentací příslušného programu a rozhodnutími o poskytnutí dotace na realizaci projektu

 3. kontroluje, zda jednotlivé činnosti na všech úrovních realizace projektů jsou v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy i vnitřními předpisy krajského úřadu

 4. na vyžádání odborů krajského úřadu poskytuje součinnost při výkonu kontrol projektů supervizi
  k finanční části realizace projektů

 5. provádí veřejnosprávní kontrolu zejména u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory poskytované Ústeckým krajem

 6. na vyžádání odborů KÚ ÚK poskytuje konzultace k jejich kontrolním zjištěním týkajícím se realizace projektů

 7. na základě vykonaných veřejnosprávních kontrol zodpovídá za plnění oznamovací povinnosti kraje jako kontrolního orgánu ve vztahu k policejním orgánům a Ministerstvu financí

   

  Úkoly v přenesené působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

  Oddělení všeobecné kontroly a stížností

  Nevykonává

  Oddělení veřejnosprávní finanční kontroly

 1. na základě § 9a zákona č. 320/2001 Sb. zpracovává v souladu s vyhl. č. 416/2004 Sb. roční zprávy o výsledcích finančních kontrol obcí v územním obvodu kraje


  Oddělení přezkumu hospodaření obcí


 1. provádí přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 420/2004 Sb.

   

  Oddělení kontroly realizace projektů

  Nevykonává

  Úkoly trvale svěřeny odboru ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje

  Plní úkoly uložené zastupitelstvem, radou, ředitelem a organizačním řádem krajského úřadu ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje v oblasti kontroly jejich hospodaření.

  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům kraje

  Zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje v rozsahu stanoveném čl. 4, bodem 1.23 Organizačního řádu KÚÚK.

  Vztah k rozpočtu kraje

  Vedoucí odboru, popřípadě jeho zástupce, plní funkci příkazce operace v rozsahu daném pověřením ředitele krajského úřadu.

  Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni

 1. na základě ustanovení § 17 zákona č. 255/2012 Sb. projednává přestupky dle § 15 téhož zákona

 2. na základě ustanovení § 22b odst. 1zákona č. 250/2000 Sb. projednává přestupky dle § 22a téhož zákona

 3. na základě ustanovení § 15 odst. 1zákona č. 420/2004 Sb. projednává přestupky dle § 14 téhož zákona


  Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků)

 4. Nevykonává

  Podnětem Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly č. j. MV-9694-2/ODK-2018, doručený dne 25. 1. 2018 (JID: 18811/2018/KUUK) se odbor kontroly zabýval.

   

   

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 28.5.2018 / 28.5.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém