Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 28. 1. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

1. sdělení, zda KÚ ÚK vyřizoval stížnost podle § 175 odst. 1 správního řádu na postup KÚ ÚK, UPS ve věci podnětu ze dne 21.10.2017 (viz příloha) k přijetí opatření proti nečinnosti Městského úřadu Vejprty, stavebního úřadu ve věci stíhání správního deliktu spáchaného v souvislosti se stavební úpravou - výměnou vrat v objektu bez čp/če na parc.č. st. 531 v k.ú. Kovářská

2. sdělení, pod jakým číslem jednacím/spisovou značkou byla tato stížnost vyřizována,

3. sdělení, které úřední osoby byly pověřeny vyřizováním této stížnosti,

4. sdělení, kdy byla tato stížnost Vašemu úřadu doručena,

5. sdělení, zda byla stížnost shledána důvodnou, částečně důvodnou nebo nedůvodnou,

6. poskytnutí písemnosti, kterou byl stěžovatel vyrozuměn o vyřízení stížnosti.“.Odpověď:

 

KÚ ÚK, UPS posoudil podání dle skutečného obsahu a dospěl k závěru, že se nejedná o žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím. KÚ ÚK, UPS k podání uvádí, že se Vámi podaná „stížnost“ ze dne 27. 11. 2017, doplněná podáním ze dne 12. 12. 2017, týkala nesouhlasu s vyřízením podnětu k přijetí opatření proti nečinnosti Městského úřadu Vejprty (dále jen „MěÚ Vejprty“), na který KÚ ÚK, UPS reagoval opatřením č. j. 662/UPS/2017-5 ze dne 24. 11. 2017. Se závěrem KÚ ÚK, UPS jste nesouhlasil a reagoval jste proto podáním ze dne 27. 11. 2017, které jste následně doplnil podáním ze dne 12. 12. 2017. KÚ ÚK, UPS tato podání vyhodnotil jako podnět na nečinnost, k jehož vyřízení je příslušný nadřízený správní orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“). KÚ ÚK, UPS proto usnesením ze dne 27. 12. 2017, poznamenaným do spisu, rozhodl o postoupení obou podání MMR. Sdělení č. j. 662/UPS/2017-8 ze dne 27. 12. 2017 o postoupení obou podání Vám bylo zasláno na vědomí. Proti tomuto postupu jste žádné námitky nevznesl. KÚ ÚK, UPS proto není zřejmý důvod Vašeho dotazu ohledně vyřízení „stížnosti“.

Na Vaše opakovaná podání týkající se „instalace nových vrat v objektu na parc. č. 531 v k. ú. Kovářská“ vč. podání ze dne 21. 10. 2017, reagovalo MMR opatřením č. j. MMR- 6383/2018-83/392 ze dne 12. 11. 2018. MMR neshledalo pochybení KÚ ÚK, UPS ve věci vyřízení Vašich podnětů týkajících se „instalace vrat“, ani neshledalo nečinnost KÚ ÚK, UPS.

Na základě opatření vydaného MMR dne 12. 11. 2018 Vám KÚ UK, UPS opatřením ze dne 22. 11. 2018 zopakoval svůj závěr, že se ztotožňuje s názorem Městského úřadu Vejprty, stavebního úřadu, že výměna vrat na stavebním objektu na parc. č. 531 v k. ú. Kovářská není stavební úpravou ve smyslu stavebního zákona. Zároveň Vám bylo sděleno, že KÚ ÚK, UPS má danou věc za uzavřenou.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 5.2.2019 / 5.2.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém