Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Občan a obce > Správní činnosti > Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady

 

Zapisování do ISEO matričními úřady

 
 

 
 

Informace o činnostech matričních úřadů od 01.07.2010

 

Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech (dále jen o evidenci obyvatel) byl pozměněn zákonem č.227/2009 Sb., a tím byla upravena i činnost matričních úřadů a to hlavně při zapisování matričních událostí na informačního systému evidence obyvatel (dále jen „ISEO“). Tím se matriční úřady stávají zapisovateli, kteří budou přímo zapisovat do agendového informačního systému.

 

NAROZENÍ

 

Úkoly matrikáře – hlášení o narození

¨       ihned zažádat o přidělení RČ – IS otevřít příslušný formulář (žádost o rodné číslo ) a zapsat vstupní údaje

 

§         datum narození a pohlaví

§         jméno nebo jména /lze napsat i nezjištěno/

§         příjmení /lze napsat nezjištěno/

§         místo a okres narození ( u cizinců stát)

 

Registr RČ okamžitě přidělí RČ  - matrikář RČ doplní do hlášení o narození (nebudou seznamy RČ)

 

RČ nelze přidělit pokud není znám datum narození (nalezenec) nebo mrtvě narozenému dítěti (zatím)

 

Přidělení RČ je samostatné a není součástí zápisu matriční události !!!

 

Po provedeném šetření (do 30 dnů)

 

¨      zápis do matriční knihy

¨      zápis pomocí výpočetní techniky

¨      zápis o narození do ISEO

 

Příslušný formulář – zadat RČ  dítěte, které bylo přiděleno MV – občan se tímto vygeneruje a matrikář zadá ostatní zjištěné údaje.

 

Rodiče dítěte – zadají se kriteria pro vyhledávání údajů o rodičích dítěte

 

·         RČ matky/otce  

·         různé kombinace (pokud ISEO nenajde potom se volí různé kombinace)

 

Aplikace automaticky doplní údaje o rodičích (i v případech, že nemají trvalé bydliště v okrese, jak tomu bylo dosud)

Aplikace nedoplní údaj rodiče-cizince. V těchto případech matrikářka musí doplnit veškeré údaje o rodiči-cizinci dle matričních dokladů!!!! Oznamovací povinnost  matriční události na CP není  (tuto povinnost  žádný zákon neupravuje)  Oznamovací povinnost bude upravena v novele zákona č.301/2000 Sb., o matrikách.

 

Chyby v EO

-          matrikář vypisuje do matričních knih údaje výhradně z matričních dokladů (zápisy matričních událostí do ISEO také, aby se předcházelo chybovosti)

-          matrikář po zjištění chyby v EO provede opravu (v ISEO lze přepsat chybný údaj) a nahlásí evidenci obyvatel obci s rozšířenou působností. Obec provede šetření a chyby v ISEO opraví.

 

 

Trvalý pobyt dítěte

 

-          trvalý pobyt zapíše ohlašovna (dle zákona č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel – pobyt matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak)  

 

Aplikace automaticky přednastaví nebo doplní :

 

Ø       rodné příjmení = příjmení

Ø       rodinný stav = svobodný

Ø       státní občanství = Česká republika

 

Určení otcovství

¨       před uzavřením zápisu  (matrikář zadá do ISEO i otce dítě)

¨       po uzavření zápisu  (dítě je již zavedeno v ISEO, formulář o změně, kde bude uvádět otce dítěte – je to již změna a  proto bude odeslán změnový report na příslušnou EO)

 

Zápis údajů o změně pohlaví do ISEO

 

Matrikář provádí veškeré změny až po provedené léčbě, s výjimkou změny jména a pohlaví na neutrální tvar, o které se žádá v průběhu léčby. Vše na základě lékařského potvrzení.

 

matrikář

*      písemně požádá MV o nové RČ – datovými schránkami

*      provede dodatečný záznam do knihy narození včetně provedení zápisu pomocí výpočetní techniky

*      zavede do ISEO ( vyhledá občana zadáním RČ (původního)

*      provede veškeré opravy dle veřejných listin najednou (tzn. že nebude použit samostatný proces  zápisu jména, příjmení, pohlaví)

 

Každá změna se zavádí v ISEO do příslušného formuláře

- změna jména

- změna příjmení 

- určení otcovství  (souhlasným prohlášením před matrikářkou, nebo soudem)

- popření otcovství

- osvojení

- změna RČ

- prohlášení o volbě druhého jména 

- prohlášení o užívání příjmení v mužském tvaru

 

MANŽELSTVÍ

Zápis údajů po uzavření manželství do ISEO občany ČR

 

-          provede matrikář po uzavření matričního zápisu a po provedení záznamu do matriční knihy pomocí výpočetní techniky

-          jeden ze snoubenců cizinec – osobní údaje z matričních dokladů, nebo z veřejných listin

-          oba snoubenci cizinci – matrikářka do ISEO nezapíše (od 01.07.2010 se povede evidence jenom občanů ČR)

 

Zadají se kriteria pro vyhledání údajů

a)      

b)       Různá kombinace údajů (manžel cizinec, bez rodného čísla)

         datum a místo narození

         jméno/jména, příjmení

         místo narození

 

Po vyhledání osoby matrikář provede zápis od ISEO

-          datum změny stavu (datum uzavření manželství)

a ostatní údaje dle ustanovení § 3, odst. 3, zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel  

 

Uzavření manželství dvou cizinců – do ISEO  se neuvádí – od 01.07.2010 nebude evidence cizinců

 

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

 

Týká se Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem-město

 

Po provedení zápisu do matriční knihy a po provedení zápisu do matriční knihy pomocí výpočetní techniky opět matrikář zadá kriteria pro vyhledávání partnera přes rodné číslo, pokud RČ není k dispozici zadá kombinace údajů pro vyhledávání fyzické osoby (dle informace o činnostech matričních úřadů)

Partner (občan se vygeneruje) a zadají se ostatní údaje, datum změny stavu bude datum vzniku registrovaného partnerství.

 

ÚMRTÍ

 

Matrikář po obdržení listu o prohlídce mrtvého prověří údaje z matričních dokladů, zapíše do matriční knihy matriční událost, zapíše zápis do matriční knihy pomocí výpočetní techniky a zadá údaje do ISEO.

 

a)       vyhledání občana - RČ

b)       různá kombinace údajů

c)       datum změny stavu – den úmrtí

d)       zápis o úmrtí – systém umožní i zápis data asi..., nebo rozmezí od.. do, nebo nezjištěno.  Po vyjádření soudu matrikář zapíše do ISEO správný datum úmrtí.

 

Pokud zemře cizinec údaje do ISEO se nezavádí!!!

 
Zodpovídá: Ing. Jaroslav Švec
Vytvořeno / změněno: 21.6.2010 / 21.6.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém