Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Školství, mládež a tělovýchova

 

Zásady pro rozpis rozpočtu neinvestičních výdajů

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Určeno pro školy a školská zařízení Ústeckého kraje na rok 2005.
 

 
 

 

 

 

Zásady pro rozpis rozpočtu neinvestičních výdajů  školám

a školským zařízením Ústeckého kraje na rok 2005

 

 

Pro rozpis rozpočtu na přímé náklady se odbor školství, mládeže a tělovýchovy řídil Směrnicí MŠMT č.j. 33 377/2004-45, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161, odst. 6,  písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 

 

I. Obecné zásady                                                      

 

Krajské úřady rozepisují a přidělují školám a školským zařízením  zřizovaným krajem a obcemi finanční prostředky na přímé výdaje podle §161, odst. 6, písm.b) školského zákona 561/2004 Sb.  (dále jen přímé výdaje).

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen "úřady obcí III") provádějí návrh rozpisu rozpočtu podle § 161, odst. 7, písm. a)  školského zákona č. 561/2004 Sb.(dále jen přímé výdaje).

 

V rámci přidělených prostředků z MŠMT poskytují krajské úřady také dotaci soukromým školám a školským zařízením v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb.

 

Ostatní neinvestiční provozní prostředky přiděluje školám a školským zařízením zřizovatel, tj. školám a školským zařízením zřizovaným krajem příslušný kraj, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi příslušná obec.

 

V rámci příprav rozpisu přímých výdajů krajský úřad:

1.       provede zpracování krajské bilance předpokládaných potřeb a disponibilních rozpočtových zdrojů daných rozpisem z ministerstva v základní struktuře rozpočtových ukazatelů tj.:

neinvestiční výdaje (NIV) celkem, z toho:

      1. prostředky na platy,

      2. prostředky na ostatní osobní náklady (OON).

      3. odvody zdravotního a sociálního pojistného a fondu kulturních a sociálních potřeb,

      4. ostatní ”přímé” neinvestiční výdaje (ONIV) z toho:

výdaje vyplývající z pracovně právních vztahů,

výdaje na „nákup vzdělávacích služeb pro žáky“ (např. zajištění praktické výuky žáků SOU, zajištění výuky plavání atp.).

výdaje na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby, které nejsou přidělovány za úhradu a další přímé výdaje,

2.       stanovuje jako prioritu odstraňování neodůvodněných rozdílů v odměňování (výši nenárokových složek platů) zaměstnanců právnických osob - organizací, které vykonávají činnost škol  v kraji  (dále jen "organizací") a to tak, že finanční příspěvek je přidělován na žáka v daném typu zařízení,

3.       vyčlení účelové prostředky (rezervu) v rozpočtu regionálního školství krajského úřadu pro řešení věcných okruhů (specifických problémů) v průběhu roku 2005, které nelze promítnout do úvodního normativního rozpisu rozpočtu jednotlivých organizací,

4.       vytváří rezervy zejména na úkor rozpisu rozpočtu organizací, u kterých lze vlivem poklesu výkonů v průběhu roku odůvodněně předpokládat snížení potřeby přímých výdajů. Tato rezerva by měla být podle doporučení MŠMT v rozpětí 1,0%-2,5% ročního disponibilního objemu přímých výdajů pro kraj. Minimálně 60 % vytvořených rezerv musí být dle metodiky MŠMT uvolněno (rozepsáno školám) do 20. 6. 2005,  dalších minimálně 20% nejpozději do 30. 9. 2005 a zbytek nejpozději do 30.11. 2005.

 

II.  Rozpočet neinvestičních výdajů

 

1.       Na základě metodiky MŠMT každá organizace vypracuje finanční rozvahu (tabulka č. l v příloze) o počtu zaměstnanců, mzdových prostředcích  a ostatních běžných výdajích na rok 2005 tak, aby umožňovala posouzení:

-          vývoje počtu zaměstnanců právnické osoby a jednotlivých složek jejich platů očekávaného v roce 2005 ve vazbě na skutečnost roku 2004 a vývoj výkonů ve školním roce 2004/2005 a předpoklad vývoje 2005/2006,

-          vývoje ostatních běžných výdajů ve vazbě na skutečnost dosaženou v roce 2004 v jednotlivých hlavních položkách   

2.  Úřad obce III předloží krajskému úřadu 

-          výhled změn výkonů pro školní rok 2005/2006 dané právnické osoby

-          další případná důležitá specifika provozu právnické osoby, například otázky zajištění některých činností službou místo vlastními zaměstnanci,

-          pro kontrolu předloží strukturu dané právnické osoby s uvedením výkonů v jednotlivých školách a školských zařízení, jejichž činnost tato právnická osoba vykoná (po dohodě s rozpočtářkou na daném úseku pověřené obce),

-          zpracuje a předloží krajskému úřadu návrhy rozpisů rozpočtů přímých výdajů v souladu s těmito zásadami a podle krajských normativů.

 

V takto zpracovaných návrzích rozpisů rozpočtů úřad obce III dále uvede případy, u který je vhodné normativní metodu doplnit dalšími kroky a to zejména s ohledem na  specifika v dané oblasti.

 

Úřad obce III může v průběhu příslušného kalendářního roku podávat krajskému úřadu na základě dohody návrhy na úpravu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých právnických osob. Zároveň bude předkládat během kalendářního roku přehled čerpání rozpočtu přímých nákladů na základě vybraných ekonomických ukazatelů.

                                                                                                                                                                                                                        

3.  Rozpis rozpočtu přímých výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu na rok 2005 pro jednotlivé školy zařazené v síti škol,  které jsou součástí organizace zřizované krajem a obcí provede krajský úřad prostřednictvím jím stanovených  krajských normativů  neinvestičních  výdajů připadajících na jednotku výkonů (tj. dítě, žáka, ubytovaného, stravovaného, lůžko atd.). (tabulka č. 2 v příloze)

 

Krajský úřad stanoví normativy jako roční objem neinvestičních výdajů celkem, a z toho mzdové prostředky, finanční prostředky na zákonné odvody a ostatní neinvestiční výdaje, v jednotlivých studijních a učebních oborech, typech a druzích i formách studia škol ve své územní působnosti.

(tabulka č. 3 v příloze – bude zveřejněno 28. 2.2005)

 

Jednotlivé krajské normativy neinvestičních výdajů stanoví krajský úřad z ukazatelů:

 

- průměrný počet jednotek výkonů připadajících na jeden plný pracovní úvazek pedagogického zaměstnance (Np).

- průměrný počet jednotek výkonů připadajících na jeden plný pracovní úvazek ostatního zaměstnance (No).

       - průměrná měsíční výše nárokových složek platů pedagogických zaměstnanců (K1).

       - průměrná měsíční výše nárokových složek platů ostatních zaměstnanců (K3).

       - průměrná měsíční výše nenárokových složek platů pedagogických zaměstnanců (K2).

       - průměrná měsíční výše nenárokových složek platů ostatních zaměstnanců (K4).

       - průměrná roční výše ostatních neinvestičních výdajů připadající na jednotku výkonů (ONIV) v jednotlivých druzích a typech škol, studijních a učebních oborech   škol a školských zařízeních  zařízení zřizovaných krajem nebo  obcí. 

 

Do hodnot  (K1) a (K3)  se nezahrnují platby za přesčasovou práci !

          

Součástí rozpisu rozpočtu jsou závazné ukazatele ve struktuře:

 

  1. limit počtu zaměstnanců
  2. přímé výdaje (NIV) celkem, z toho
  3. prostředky na platy
  4. prostředky na ostatní osobní náklady (OON)

 

III. Dohadovací řízení

 

1.        Každá právnická osoba, která považuje rozpis přímých výdajů krajským úřadem za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývajících z právních předpisů a     schválených  učebních dokumentů, může předložit finanční rozvahu, její porovnání s rozpisem a návrhy na odstranění disproporcí  ve struktuře a termínech stanovených krajským úřadem a předložit ji s žádosti o projednání vzniklé situace. Organizace zřizované obcemi předloží žádost úřadu obce III a organizace zřizované krajem krajskému úřadu. 

2.        Úřad obce III předloží žádosti jednotlivých právnických osob včetně jejich porovnání s rozpisem přímých výdajů a návrhy na odstranění disproporcí krajskému úřadu jako svůj návrh rozpisu rozpočtu přímých výdajů těchto právnických osob na rok 2005. Zároveň krajskému úřadu předloží i doplňující údaje o jednotlivých právnických osobách, které ovlivňují potřebu přímých výdajů. Pracovník krajského úřadu bude přítomen na úřadu obce III při projednání těchto disproporcí.

3.        Na základě výsledků projednání bude vyhotoven protokol, se kterým bude seznámena právnická osoba.

4.        Není-li výsledkem projednání rozpisu úprava rozpočtu, právnická osoba zajistí vyrovnání se s celoročním rozpočtem přímých výdajů a jeho jednotlivými ukazateli stanovenými krajským úřadem.

5.        Protože každá organizace obdrží finanční prostředky na limit počtu zaměstnanců, budou pracovníci zaměstnaní nad tento limit vypláceni na úkor nenárokových mezd ostatních pracovníků.

 

IV. Termíny

 

Krajský úřad vyhlašuje termíny pro rozpočet přímých nákladů v roce 2005:

 1.   Zveřejnění normativních komponentů pro finanční normativy roku 2005           15.2.2005                                                                                                     

 2.   Zveřejnění finančních normativů pro rok 2005                                                28. 2.2005

 3.   Předání návrhů rozpočtů úřadem obce III na krajský úřad                              15.3. 2005

 4.   Převzetí přiděleného rozpočtu organizacemi                                     25.3.2005 - 31.3.2005            

 5.   Předložení návrhů k dohadovacímu řízení organizací zřizovanou

      obcí na úřad obce III                                                                                                8. 4. 2005

 6.   Předložení návrhů k dohadovacímu řízení organizací zřizovanou krajem          8. 4. 2005

 7.   Předložení návrhů k dohadovacím řízením úřadem obce III  na kraj                 15. 4. 2005                 

 8.   Ukončení dohadovacích  řízení na úřadech obce III                                        25.4. 2005

 9.   Ukončení dohadovacích řízení na krajském úřadě (org. zřizované krajem )      25.4. 2005

10.  Zpracování souhrnné zprávy o rozpočtu pro MŠMT krajským úřadem 30.4.2005

 

 

V. Odbory

 

Krajský úřad bude informovat o metodice rozpisu prostředků státního rozpočtu přidělovaného jeho prostřednictvím krajskou radu odborového svazu   zaměstnanců ve školství (dále jen KROS). Pokud bude nutno učinit závažná opatření,  mající zásadní dopad na financování, zaměstnanost a platové podmínky  zaměstnanců škol, bude o tom s KROS jednáno.

Krajský úřad seznámí KROS s definitivní verzí rozpisu prostředků státního rozpočtu na rok 2005 podle jednotlivých typů škol.

Pokud by vznikla potřeba ze strany organizací o projednání dalších změn v rozpočtu kromě základního dohadovacího řízení a nedostatek v rozpočtu se nebude týkat úbytku počtu žáků na školách, bude o tom jednáno s KROS i během kalendářního roku.

 

Přílohy:

1.       tabulka finanční rozvahy organizace

2.       tabulka normativních komponentů

3.       tabulka finančních normativů

 

Zásady rozpočtu včetně přílohy l a 2 budou zveřejněny na webových stránkách kraje

od 15.2.2005, příloha 3 bude zveřejněna od 28. 2.2005.

 

 

Zpracovalo oddělení ekonomiky školství

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 15.2.2005 / 11.5.2005 | Zveřejnit do: 31.1.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém