Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

ZŠ Metelkovo náměstí v Teplicích

 
ODPOVĚĎ pro Artura Janouška, MF Dnes
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

Na základě telefonického rozhovoru posílám slíbený dotaz. Týká se ZŠ Metelkovo náměstí v Teplicích, která jako jediná v Teplicích nemá stanovený svůj školský obvod. Krajský úřad (patrně odbor školství) to Teplicím už několik let vytýká (vždy, když se najde rodič, který podá odvolání proti nepřijetí svého dítěte, které bydlí v blízkosti školy). Od příštího roku bude i ZŠ Metelkovo náměstí takzvaně spádová.

Chtěl bych se zeptat, proč chcete, aby byla spádová, když povinná školní docházka v Teplicích ohrožena není, neboť ostatní ZŠ jsou spádové a svými obvody pokrývají celé město, včetně okolí ZŠ Metelkovo náměstí?


Odpověď:

na Vaši otázku stanovení školského spádového obvodu pro Základní školu s rozšířeným  vyučováním cizích jazyků, Teplice, Metelkovo nám. 968 odpovídáme následující:

Současné školské ani jiné právní předpisy neumožňují městům a obcím zřizovat za veřejné finanční prostředky výběrové (elitní) základní školy pouze pro nadané žáky.

Nejedná se však o chtění či nechtění ze strany Krajského úřadu, ale o dodržování zákonnosti.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy zjistil, že Statutární město Teplice má chybně vydanou obecně závaznou vyhlášku o stanovených školských obvodech na území Statutárního města Teplice,  č. 11 /2010,  ve  smyslu ust. § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“). Město Teplice zřizuje deset základních škol. Školský obvod však stanovilo pouze devíti základním školám, kromě Základní školy s rozšířeným  vyučováním cizích jazyků, Teplice, Metelkovo nám. 968. Krajský úřad Ústeckého kraje na tuto skutečnost opakovaně upozorňoval zřizovatele, Statutární město Teplice. Zákon ukládá obci s více základními školami stanovit školské obvody obecně závaznou vyhláškou tak, aby školské obvody byly stanoveny pro všechny základní školy v obci. Výjimkou jsou pouze základní školy, které poskytují vzdělávání výhradně podle vzdělávacích programů pro žáky se zdravotním postižením, tak jak to ukládá ust. § 178 odst. 4 školského zákona.

Obecně závazná vyhláška č. 11/2010, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných Statutárním městem Teplice, nestanoví školský obvod Základní škole s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Teplice, Metelkovo nám. 968.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve svém ust. § 35 odst. 3 písm. a) ukládá obci řídit se při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, což v tomto případě znamená, že uloží-li obci zákon povinnost upravit určitou záležitost obecně závaznou vyhláškou, obec tak musí učinit. Povinnost řídit se při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem dále znamená, že obecně závazná vyhláška nesmí být se zákonem v rozporu.

V návaznosti na  zákonná ustanovení je vymezen pojem školský obvod spádové školy, a to tak, že každé základní škole zřizované obcí nebo svazkem obcí musí být přiřazeno určité území, pro něž se tato základní škola stane školou spádovou.

V souladu s ust. § 178 odst. 2 a 4 školského zákona se každé základní škole zřizované obcí nebo svazkem obcí, s výjimkou základní školy uskutečňující vzdělávání výhradně podle vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením, stanoví školský obvod. Tato základní škola se tak stává školou spádovou. 

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel základní školy v souladu s ust. § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona ve správním řízení v rámci výkonu státní správy, přičemž je oprávněn stanovit si kritéria pro toto přijímání (samozřejmě při respektování podmínek stanovených v ust. § 36 odst. 7 školského zákona), kdy ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu     a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

Žádná kritéria pro přijetí stanovená ředitelem základní školy zřizované obcí nebo svazkem obcí však nesmí znamenat porušení tohoto práva na přednostní přijetí (to znamená, že například nelze v rámci zápisu k povinné školní docházce stanovit přijímací zkoušky ověřující jazykové dovednosti, které by upřednostnily přijetí dítěte s místem trvalého pobytu mimo školský obvod základní školy a současně vedly k nepřijetí dítěte s místem trvalého pobytu     v daném školském obvodu). V této souvislosti je prioritní povinnost obce (naplňovaná prostřednictvím základních škol zřizovaných obcí nebo svazkem obcí) vytvořit skutečně reálné podmínky pro plnění povinné školní docházky všech dětí  s místem trvalého pobytu na jejím území a současně stanoveném spádovém území základní školy.

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 11.12.2015 / 11.12.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém