Orientační nabídka


 

Akční plány snižování hluku na silnicích II. a III. třídy

izofona
 

 
 

Akční plány snižování hluku na silnicích II. a III. třídy

 

Výčet právních předpisů na základě nichž jsou Akční plány připravovány

·         směrnice EU 2002/49/EC – o snižování hluku v životním prostřed

·         zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném zněn

·         zákon č. 222/2006 Sb, o integrované prevenci, v platném znění

·        vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování, v platném znění

·         vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku, v platném znění

 

Akční plány ke strategickým hlukovým mapám

Zveřejnění podle vyhlášky č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)


Krajský úřad:

  • pořídí do 18. 7 2008 akční plány pro okolí pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví kraje a po kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok, a pro aglomerace s více než 250 000 trvale bydlícími obyvateli, tvořené jednou nebo více obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami,
  • pořídí do 18. července 2013 akční plány pro okolí hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví kraje nebo obcí ve správním území kraje a pro aglomerace vymezené v § 81 a 81a zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Zpřístupnění v listinné podobě

Návrhy akčních plánů v listinné podobě jsou přístupné veřejnosti v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje, (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a Odbor dopravy a silničního hospodářství) a to v termínech uvedených níže.

Do návrhů akčních plánů lze nahlédnout po telefonické domluvě.

Kontaktními osobami jsou za odbor sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Jana Lavičková, tel: 475 657 438, a za odbor dopravy a silničního hospodářství Ing. Jiří Bárta, tel: 475 657 329.

 

Zpřístupnění v elektronické podobě

Návrhy akčních plánů budou zveřejněny po dobu 45 dnů od předání zpracovatelem Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Písemné podněty a stanoviska adresujte na Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem, případně prostřednictvím elektronické podatelny krajského úřadu urad@kr-ustecky.cz .

 

Pro návrhy akčních plánů byly podkladem strategické hlukové mapy pořízené Ministerstvem zdravotnictví.

Ze sčítání dopravy z roku 2005 vyplývá pro Ústecký kraj pořídit akční plány pro následující dva úseky silnic ve vlastnictví kraje:

silnice II/613 – Ústí nad Labem – v obou jejích částech (levý břeh Labe - ulice Žižkova, Střelecká (3500m); pravý břeh Labe – ulice Národního odboje (350m)

silnice II/246 – Louny – ulice Osvoboditelů a Hrnčířská (2500m)

 

Návrhy Akčních plánů

Silniční doprava

zveřejněné dokumenty

Akční plány (dále jen AP), obrazové a tabulkové přílohy

termín uveřejnění

termín do kdy budou přijímány připomínky

(termín ukončení uveřejnění)

Akční plán

1.7.2008

15.8.2008

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jiří Bárta
Vytvořeno / změněno: 28.8.2008 / 28.8.2008
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Doprava
 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém