Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Veřejné zakázky a investice > Aktuality

 
 
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
31.12.2020Zásadní změna zákona platná od 1. 1. 2021 - odůvodnění
Podrobnosti naleznete uvnitř aktuality.
Věra Hejnová
21.12.2020Zásadní změna zákona od 1.1.2021 - metodické stanovisko MMRVěra Hejnová
9.12.2020Online školení k zásadní změně zákona účinné od 1. 1. 2021
Pod tímto odkazem je možné se přihlásit na online školení k zásadní změně zákona účinné od 1. 1. 2021, které se koná dne 14. 12. 2020

http://institut.sovz.cz/seminar/novela-zzvz-odpovedne-verejne-zadavani-v-kostce/
Věra Hejnová
9.12.2020ZÁSADNÍ ZMĚNA ZÁKONA o zadávání veřejných zakázek účinná od 1. 1. 2021
Od 1.1.2021 dochází k zásadní změně zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Podrobnosti naleznete pod odkazem

https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/zasadni-zmena-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-nabyde-ucinnosti-jiz-1-1-2021/
Věra Hejnová
7.10.2020Na základě opatření O-17/2020 došlo s účinností od 7.10.2020 k aktualizaci směrniceVěra Hejnová
18.5.2020Pravidla pro zadávání veřejných zakázek na nákup vyjmenovaných osobních ochranných prostředků příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ústeckým krajem
Dne 18.5.2020 byla v sekci veřejné zakázky zveřejněna pravidla pro zadávání veřejných zakázek na nákup vyjmenovaných osobních ochranných prostředků. Zároveň byly zveřejněny i stanovené nejvyšší přípustné ceny pro nákup těchto prostředků, které budou průběžně aktualizovány.
Věra Hejnová
25.3.2020STANOVISKA MMR A UOHS K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM ZA NOUZOVÉHO STAVU [DOCX, 84 kB]Věra Hejnová
3.2.2020Na základě opatření O-08/2020 došlo s účinností od 1.2.2020 k aktualizaci směrniceVěra Hejnová
2.1.2020S účinností od 1.1.2020 došlo k novému stanovení finančích limitů veřejných zakázek.Věra Hejnová
2.1.2020Na základě opatření O-26/2019 došlo s účinností od 1.1.2020 k aktualizaci směrniceVěra Hejnová
17.6.2019Na základě opatření O-11/2019 došlo s účinností od 17.6.2019 k aktualizaci směrnice.Věra Hejnová
14.2.2019Vertikální spolupráce - stanovisko odboru INV [DOCX, 14 kB]Věra Hejnová
17.1.2019UPOZORNĚNÍ!!!!! Před každým zahájením výběrového řízení si stáhněte aktuální verzi vzorů. Vzory dokumentů jsou dle potřeby aktualizovány. Stejně tak je průběžně aktualizována směrnice na základě opatření.
Upravený dokument poznáte podle data uvedeného u dokumentu.
Věra Hejnová
28.12.2018Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek a nové vzory dokumentů platné od 1.1.2019
Dne 28. 12. 2018 byla ve složce "Metodika..." zveřejněna nová směrnice upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek ÚK a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi platná od 1.1.2019. Současně byly ve složce "Vzory dokumentů ....." zveřejněny nové vzory dokumentů v souladu s novou směrnicí, platné od 1.1.2019
Věra Hejnová
2.8.2018Povinná elektronizace veřejných zakázek
DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona, kdy musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v rámci zadávacích řízení (veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění - podlimitní a nadlimitní zakázky ) probíhat pouze elektronicky. Tato povinnost se netýká výběrových řízení, tedy veřejných zakázek malého rozsahu.
Věra Hejnová
2.2.2018Informace k evidenci skutečných majitelů [DOCX, 16 kB]
S účinností od 1. 1. 2018 došlo ke zřízení evidence údajů o skutečných majitelích, která bude součástí informačního systému veřejné správy. V souvislosti se vznikem evidence údajů o skutečných majitelích nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2018 i novela ZZVZ.
Novelou ZZVZ vzniká pro Ústecký kraj i jím zřízené p. o. (zadavatele) povinnost, aby si jako veřejní zadavatelé sami zjišťovali skutečné majitele právnických osob (vybraných dodavatelů) přímo z evidence skutečných majitelů.
Z tohoto důvodu je nutné zřídit přístup do evidence v co nejkratším možném termínu. Dálkový přístup do evidence skutečných majitelů není zpoplatněn.
Bližší údaje naleznete po rozkliknutí této aktuality, v přiloženém wordovém souboru.
Věra Hejnová
3.1.2018Změny finančních limitů veřejných zakázek od 1.1.2018
Nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, byly od 1. 1. 2018 upraveny finanční limity pro stanovení nadlimitních veřejných zakázek. Podrobnosti naleznete http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Zmeny-financnich-limitu-pro-zadavani-verejnych-zakazek
Věra Hejnová
1.11.2017Stanovisko MMR k vyhlášce č. 169/2016 Sb.
Dne 27.10.2017 bylo na stránkách MMR zveřejněno stanovisko k vyhlášce č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. viz. odkaz http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Stanovisko-MMR-k-vyhlasce-c-169-2016-Sb
Věra Hejnová
31.7.2017Platnost smluv veřejných zakázek vs. registr smluv s platností od 1.7.2017
od 1.7.2017 došlo ke změně v platnosti/účinnosti smluv uzavíraných na základě veřejných zakázek v závislosti na registru smluv. Tedy od 1.7.2017 je smlouva platná jejím podpisem, ale ÚČINNÁ až jejím ZVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV. Je tedy nutné toto vzít v potaz. Doporučujeme ve smlouvě tuto skutečnost uvádět, stejně tak i skutečnost, kdo si její zveřejnění bere na zodpovědnost a jakým způsobem její zveřejnění oznámí druhé straně. Na základě této skutečnosti bylo v jednotlivých formulářích nahrazeno názvosloví "od podpisu smlouvy" za "od nabytí účinnosti smlouvy".
Věra Hejnová
25.5.2017Novela zákona o zadávání veřejných zakázek
Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Novelizace se týká § 48 odst. 10 zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedním z důvodů pro vyloučení účastníka zadávacího řízení je skutečnost, že účastník zadávacího řízení je akciovou společností (nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti), ale nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Jde tedy o dodavatele, který má listinné akcie.
Z tohoto důvodu k vyloučení byly zákonem stanoveny výjimky pro akciové společnosti, jejichž akcie jsou v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu ve vlastnictví obce nebo kraje. Novelizace tuto výjimku rozšiřuje i na akciové společnosti vlastněné státem.
Novelizace nabyla účinnosti dne 22. 5. 2017. Tato novela neobsahuje přechodná ustanovení, proto se podle novelizovaného znění postupuje i v zadávacích řízeních, která byla zahájena dříve.
Věra Hejnová
6.4.2017Aktualizace metodiky k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
Vážení zadavatelé,

MMR upozorňuje na 5.4.2017 uveřejněnou aktualizovanou verzi Metodického pokynu k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

Změny se týkají zejména upřesnění postupu při uveřejňování formuláře F20, který je využíván pro oznamování změny smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, a to u VZ starších 5-ti let.

http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Aktualizace-metodiky-k-vyhlasce-o-uverejnovani-formularu-pro-ucely-(1)
Věra Hejnová
15.11.2016MMR - Metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
MMR na svých stránkách zveřejnilo metodiky k novému zákonu v rámci jednotlivých řízení.

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek

V rámci "Metodiky speciální k zadávacím řízením" je zveřejněna metodika Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Věra Hejnová
12.10.2016Příspěvkové organizace, pokud zadávají veřejné zakázky, na jejichž základě budou uzavírány smlouvy v ceně vyšší než 500 000,00 Kč bez DPH, zajistí zřízení a provozování profilu zadavatele.
Profil zadavatele bude splňovat požadavky na elektronický nástroj podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, a dále zabezpečí uveřejňování povinných informací v souladu s vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona a o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, a zajistí zveřejnění adresy svého profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek.
Věra Hejnová

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Veřejné zakázky a investice

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Eva Slavíčková

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém