Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Veřejné zakázky a investice > Aktuality

 
 
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
14.2.2019Vertikální spolupráce - stanovisko odboru INV [DOCX, 14 kB]Věra Hejnová
17.1.2019UPOZORNĚNÍ!!!!! Před každým zahájením výběrového řízení si stáhněte aktuální verzi vzorů. Vzory dokumentů jsou dle potřeby aktualizovány.
Upravený dokument poznáte podle data uvedeného u dokumentu.
Věra Hejnová
28.12.2018Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek a nové vzory dokumentů platné od 1.1.2019
Dne 28. 12. 2018 byla ve složce "Metodika..." zveřejněna nová směrnice upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek ÚK a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi platná od 1.1.2019. Současně byly ve složce "Vzory dokumentů ....." zveřejněny nové vzory dokumentů v souladu s novou směrnicí, platné od 1.1.2019
Věra Hejnová
2.8.2018Povinná elektronizace veřejných zakázek
DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona, kdy musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v rámci zadávacích řízení (veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění - podlimitní a nadlimitní zakázky ) probíhat pouze elektronicky. Tato povinnost se netýká výběrových řízení, tedy veřejných zakázek malého rozsahu.
Věra Hejnová
2.2.2018Informace k evidenci skutečných majitelů [DOCX, 16 kB]
S účinností od 1. 1. 2018 došlo ke zřízení evidence údajů o skutečných majitelích, která bude součástí informačního systému veřejné správy. V souvislosti se vznikem evidence údajů o skutečných majitelích nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2018 i novela ZZVZ.
Novelou ZZVZ vzniká pro Ústecký kraj i jím zřízené p. o. (zadavatele) povinnost, aby si jako veřejní zadavatelé sami zjišťovali skutečné majitele právnických osob (vybraných dodavatelů) přímo z evidence skutečných majitelů.
Z tohoto důvodu je nutné zřídit přístup do evidence v co nejkratším možném termínu. Dálkový přístup do evidence skutečných majitelů není zpoplatněn.
Bližší údaje naleznete po rozkliknutí této aktuality, v přiloženém wordovém souboru.
Věra Hejnová
3.1.2018Změny finančních limitů veřejných zakázek od 1.1.2018
Nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, byly od 1. 1. 2018 upraveny finanční limity pro stanovení nadlimitních veřejných zakázek. Podrobnosti naleznete http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Zmeny-financnich-limitu-pro-zadavani-verejnych-zakazek
Věra Hejnová
1.11.2017Stanovisko MMR k vyhlášce č. 169/2016 Sb.
Dne 27.10.2017 bylo na stránkách MMR zveřejněno stanovisko k vyhlášce č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. viz. odkaz http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Stanovisko-MMR-k-vyhlasce-c-169-2016-Sb
Věra Hejnová
31.7.2017Platnost smluv veřejných zakázek vs. registr smluv s platností od 1.7.2017
od 1.7.2017 došlo ke změně v platnosti/účinnosti smluv uzavíraných na základě veřejných zakázek v závislosti na registru smluv. Tedy od 1.7.2017 je smlouva platná jejím podpisem, ale ÚČINNÁ až jejím ZVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV. Je tedy nutné toto vzít v potaz. Doporučujeme ve smlouvě tuto skutečnost uvádět, stejně tak i skutečnost, kdo si její zveřejnění bere na zodpovědnost a jakým způsobem její zveřejnění oznámí druhé straně. Na základě této skutečnosti bylo v jednotlivých formulářích nahrazeno názvosloví "od podpisu smlouvy" za "od nabytí účinnosti smlouvy".
Věra Hejnová
25.5.2017Novela zákona o zadávání veřejných zakázek
Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Novelizace se týká § 48 odst. 10 zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedním z důvodů pro vyloučení účastníka zadávacího řízení je skutečnost, že účastník zadávacího řízení je akciovou společností (nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti), ale nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Jde tedy o dodavatele, který má listinné akcie.
Z tohoto důvodu k vyloučení byly zákonem stanoveny výjimky pro akciové společnosti, jejichž akcie jsou v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu ve vlastnictví obce nebo kraje. Novelizace tuto výjimku rozšiřuje i na akciové společnosti vlastněné státem.
Novelizace nabyla účinnosti dne 22. 5. 2017. Tato novela neobsahuje přechodná ustanovení, proto se podle novelizovaného znění postupuje i v zadávacích řízeních, která byla zahájena dříve.
Věra Hejnová
6.4.2017Aktualizace metodiky k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
Vážení zadavatelé,

MMR upozorňuje na 5.4.2017 uveřejněnou aktualizovanou verzi Metodického pokynu k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

Změny se týkají zejména upřesnění postupu při uveřejňování formuláře F20, který je využíván pro oznamování změny smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, a to u VZ starších 5-ti let.

http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Aktualizace-metodiky-k-vyhlasce-o-uverejnovani-formularu-pro-ucely-(1)
Věra Hejnová
15.11.2016MMR - Metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
MMR na svých stránkách zveřejnilo metodiky k novému zákonu v rámci jednotlivých řízení.

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek

V rámci "Metodiky speciální k zadávacím řízením" je zveřejněna metodika Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Věra Hejnová
12.10.2016Příspěvkové organizace, pokud zadávají veřejné zakázky, na jejichž základě budou uzavírány smlouvy v ceně vyšší než 500 000,00 Kč bez DPH, zajistí zřízení a provozování profilu zadavatele.
Profil zadavatele bude splňovat požadavky na elektronický nástroj podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, a dále zabezpečí uveřejňování povinných informací v souladu s vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona a o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, a zajistí zveřejnění adresy svého profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek.
Věra Hejnová

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Veřejné zakázky a investice

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Eva Slavíčková

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém