Orientační nabídka


 

ČASTÉ DOTAZY A ODPOVĚDI (FAQ)

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 
UPOZORNĚNÍ

Za účelem naplnění usnesení vlády ČR č. 59/2022 Sb. ze dne 16. března 2022 č. 208, o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb., platí že: 

vysídlená osoba, která odmítne zajištění ubytování, jež jí bylo nabídnuté při plnění ohlašovací povinnosti nebo při podání žádosti o udělení zvláštního typu víza, případně která zařízení, kde jí takto bylo zajištěno ubytování, přestane využívat, ztrácí nárok na zajištění ubytování!

Je nutné zabezpečit jednotný postup při poskytování ubytování vysídleným osobám. Tzn. ubytovateli budou osoby k ubytování přiděleny pouze prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Ústí nad Labem (dále jen „KACPU UL“), kde proběhne kontrola nároku na poskytnutí dočasné ochrany, případně zda nezanikl nárok na zajištění bezplatného ubytování. 

V případě, že se vysídlené osoby obrátí s žádostí o poskytnutí ubytování přímo na poskytovatele ubytování bez předchozí registrace v KACPU UL, je nutné tyto osoby odeslat do KACPU UL!


ČASTÉ DOTAZY A ODPOVĚDI (FAQ)

Jak mám požádat o uzavření smlouvy o ubytování?
Ubytovatelé, kteří chtějí poskytnout své ubytovací kapacity (anebo je již poskytli) pro občany přicházející z Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany, musí mít s Ústeckým krajem uzavřenou Smlouvu o zajištění ubytovací kapacity. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje.

Co všechno je potřeba doložit k uzavření smlouvy?
K uzavření smlouvy je potřeba doložit informace o ubytovacích kapacitách, fotodokumentaci zařízení (sociální zařízení, pokoje, společné prostory – max. 4 – 5 fotografií) a vyplněný text Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity. 

Když budu za účelem uzavření smlouvy odesílat vyplněnou Smlouvu o zajištění ubytovacích kapacit, musí mnou být smlouva již podepsaná?
Ne, vyplněná Smlouva o zajištění ubytovacích kapacit musí být odeslána ve stejném formátu, ve kterém byla stažena (Word), tedy bez podpisu. V žádném případě se neposílá scan smlouvy.

Kde mám nahlásit, že mám kapacitu někoho ubytovat?
Hlášení kapacit je součástí přílohy smlouvy, konkrétně se jedná o přílohu č. 1 (Informace o ubytovacích kapacitách). Po uzavření smlouvy je tato smlouva, včetně příloh, zaslána na Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (dále jen KACPU), které ubytovací kapacity zanese do evidenčního systému HUMPO.

Jak se dozvím, že Smlouva o zajištění ubytovací kapacity byla se mnou již uzavřena?
Uzavřená Smlouva o zajištění ubytovací kapacity bude pracovníky krajského úřadu zanesena do Krajské evidence poskytovatelů (dále jen KEPU) a v rámci této evidence automaticky odeslána na KACPU, které zavede ubytovatele do evidenčního systému HUMPO a vygeneruje ubytovateli přístup do této databáze. Zároveň Vám bude podepsaná smlouva zaslána na Vaši kontaktní adresu.

Jak mám postupovat, pokud evidenční systém HUMPO nebude funkční a já budu potřebovat oznámit změny o počtech ubytovaných?
V případě výpadku systému HUMPO, který znemožní plnění povinností poskytovatele ubytování, lze vyplnit a odeslat formulář, který tvoří přílohu č. 2 k uzavřené smlouvě (Formulář vzniku a zániku ubytování). Informace můžete odeslat z kontaktního e-mailu uvedeného ve smlouvě na e-mailovou adresu: ubytovani_ukrajina@kr-ustecky.cz tak, aby kraj mohl zajistit splnění povinnosti hlášení ve stanovených termínech. Údaje se hlásí nejpozději do 8:00 hodin nejbližšího kalendářního dne.

Jak se dozvím, že systém HUMPO je nefunkční? 
Nelze se opětovně přihlásit, nebo je odkaz do databáze nefunkční.

Jak mám ve formuláři vyúčtování vykazovat nezletilé děti, které nemají žádný doklad totožnosti?
Ve formuláři vyúčtování uvedete jméno rodiče "–⁠ dítě" s rokem narození, např. paní Nováková – dítě rok 2005. Každá osoba musí být uvedena na samostatném řádku, bez ohledu na to, zda je se jedná o rodiče nebo dítě, např. 1. Nováková, 2. Nováková – dítě rok 2005, 3. Nováková – dítě rok 2007.

Jak a kdo bude kontrolovat, že na dané adrese skutečně uprchlíci bydlí?
Obec s rozšířenou působností (dále jen ORP) ani krajský úřad k tomu nemají kompetence, kontrolou ORP se ověřuje rozsah a kvalita ubytovacích kapacit, evidence ubytovaných (dokumentace ubytovatele x HUMPO x KEPU) a oznamovací povinnost (evidence ubytovatele x hlášení v HUMPO). Kontrolou krajského úřadu se nad to ověřuje vyúčtování a financování smluvních ubytovacích kapacit. Totožnost ubytovaných osob mohou ověřovat pouze policisté, ovšem pouze v zákonem stanovených případech. Při nejasnostech v rámci kontrol je možné si dožádat jejich součinnost. 

Jak získám přístup do evidenčního systému HUMPO?
Hlavním krokem je uzavření Smlouvy o zajištění ubytovacích kapacit, zpravidla v ten moment, kdy je smlouva uzavřena, ubytovatel obdrží své přihlašovací údaje do systému HUMPO prostřednictvím e-mailu od Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). 

Mám nárok na kompenzační příspěvek od kraje, pokud poskytuji ubytovací kapacity v soukromí, jako fyzická osoba?
Ne. Pokud poskytuje fyzická osoba svůj byt (bez ohledu na to, zda v něm bydlí, nebo je prázdný) k ubytování osob přicházejících z Ukrajiny, může požádat o příspěvek na solidární domácnost podle zákona č. 66/2022 Sb. (příspěvek je řešen přes Úřad práce ČR). Byty ve vlastnictví fyzických osob se nepovažují za nouzové ubytování a nespadají do režimu usnesení vlády č. 207, tudíž ubytovatel nemá nárok na kompenzační příspěvek od kraje. Od 11. dubna 2022 je zpřístupněna aplikace https://davkyuk.mpsv.cz/jazyk, přes kterou je možné si o příspěvek na solidární domácnost požádat.

Mám nárok na kompenzační příspěvek od kraje, pokud poskytuji ubytovací kapacity, jako právnická osoba? 
Ano. V případě poskytování ubytovací kapacity ve vlastnictví právnických osob (včetně obcí) je výše kompenzačního příspěvku omezena na 3.000 Kč na jednu osobu za kalendářní měsíc a maximálně celkem 4 osoby v jednom bytě. 

Poskytl jsem ubytovací kapacity pro dočasné nouzové přístřeší, v jaké výši mám nárok na kompenzační příspěvek?
V případě poskytnutí ubytovací kapacity v režimu dočasného nouzového přístřeší, které není běžně určené k ubytování (např. tělocvičny, sportovní haly), má ubytovatel nárok na kompenzační příspěvek od kraje ve výši 200 Kč na ubytovanou osobu za jednu noc. V této částce je zahrnuta i strava. 

Poskytl jsem ubytovací kapacity pro nouzové ubytování, v jaké výši mám nárok na kompenzační příspěvek?
V případě poskytnutí ubytovací kapacity v režimu nouzového ubytování ve vlastnictví územních správních celků, nebo jimi zřízených a založených právnických osob, což je zpravidla ubytování, které slouží k bydlení (např. ubytovny, školská ubytovací zařízení, penziony), má ubytovatel nárok na kompenzační příspěvek ve výši až 200 Kč na ubytovanou osobu za jednu noc. V této částce není zahrnuta strava. 

Poskytl jsem ubytovací kapacity, které nejsou ve vlastnictví územních správních celků ani jimi zřízených nebo založených právnických osob, ale jedná se o komerční ubytování. Mám nárok na kompenzační příspěvek od kraje?
Ano. Nouzové ubytování se poskytuje také v objektech určených k bydlení nebo ubytování (např. penziony, ubytovny) a i v tomto případě má ubytovatel nárok na kompenzační příspěvek ve výši až 250 Kč na ubytovanou osobu za jednu noc. V této částce není zahrnuta strava.

Kdy vystavuji a odesílám Výkaz k úhradě kompenzačního příspěvku – vyúčtování?
Vyúčtování je možné vystavit až po oboustranném uzavření smlouvy, tj. až když ubytovatel obdrží podepsanou smlouvu od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Lhůta pro úhradu (30 dnů) se počítá od data doručení za podmínky platnosti smlouvy.

Obdržel jsem přístup do HUMPA, jak mám dále postupovat? 
V tomto případě existují dvě možnosti:
  1. Ve svém ubytovacím zařízení máte ubytované uprchlíky, kteří již v minulosti BYLI zaevidováni prostřednictvím KACPU.
  2. Ve svém ubytovacím zařízení máte ubytované uprchlíky, kteří ještě NEBYLI zaevidováni prostřednictvím KACPU.
V prvním případě se vám po přihlášení do systému HUMPO objeví ubytované osoby. Zkontrolujte, zda sedí počty a údaje o ubytovaných osobách. Případné nesrovnalosti musíte nahlásit na KACPU prostřednictvím
e-mailu kacpu@ulk.izscr.cz. Vaší další povinností je každý den do 8:00 hodin hlásit změny ubytovací kapacity, tzn. v případě odchodu osoby z ubytovacího zařízení, musíte tuto změnu nahlásit v systému HUMPO zadáním data ukončení pobytu - položka „ubytován do“.

Ve druhém případě se vám po přihlášení do systému HUMPO nezobrazí žádná ubytovaná osoba i přes to, že můžete mít ubytované osoby v zařízení. V tomto případě je za potřebí vyplnit tabulku, která je součástí přihlašovacích údajů od KACPU. Vyplněnou tabulku s ubytovanými osobami zašlete zpět na KACPU (kacpu@ulk.izscr.cz), které vloží ubytované osoby do systému HUMPO. Dále postupujte stejně jako v prvním případě. 

Takto vypadá odesílaný e-mail ubytovatelům:

Vážená paní xx,

na základě uzavřené Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity s Krajským úřadem Ústeckého kraje Vám byl zřízen přístup do systému HUMPO.

Přihlášení:
Prostřednictvím webového rozhraní https://www.humpo.cz/ubytovani/ se můžete přihlásit ke správě Vašeho ubytovacího zařízení s těmito údaji:
Uživatelské jméno: xxx_ulk
Heslo: hesloxxx
Toto jméno a heslo Vám bylo přiděleno cestou Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Ústí nad Labem.
V příloze je přiložen návod k přihlášení a správě dat.

V případě, že údaje v seznamu ubytovaných osob v systému HUMPO jsou odlišné od Vašich, případně máte osoby ubytované mimo systém HUMPO, zašlete upřesňující informace o ubytovaných osobách v přiložené tabulce na e-mail kacpu@ulk.izscr.cz.

Doplňují informace ke smlouvě k čl. IV. bod 2. písm. c) - poskytovatel je povinen hlásit volné ubytovací kapacity do HUMPO denně do 8h. Tzn. v systému HUMPO upravíte datum ukončení pobytu, následně se v systému přepočte kapacita volných lůžek dispozici. Tím jste splnili povinnost vyplývající z tohoto bodu smlouvy.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

Pokud se posílá výkaz datovou schránkou, je třeba ho elektronicky podepsat? 
V tomto případě nemusí být dokument podepsán elektronickým podpisem. Autenticitu dokumentu zajišťuje systém datové schránky. Je však potřeba, aby dokument obsahoval kromě všech nutných údajů v záhlaví také jméno zpracovatele (údaj pod tabulkou) a dokument byl poslán v needitovatelné podobě (zpravidla dokument s koncovkou .pdf), ne dokument s koncovkou .xls. Případně je možné vytisknout výkaz, fyzicky podepsat a naskenovaný poslat datovou schránkou. I tato varianta je možná.

V jednom měsíci byla ukrajinská rodina ubytována pouze 3 dny, náleží ubytovateli celá částka? 
Ubytovateli náleží částka, která se vypočítá jako počet nocí x výše příspěvku na 1 osobu na 1 noc. Ubytovatel může obdržet maximálně 3 000 Kč na 1 ubytovanou osobu a kalendářní měsíc, přičemž nejvýše lze zohlednit 4 osoby za kalendářní měsíc. V tomto případě ubytovateli náleží částka 3 x max. 250 Kč (dle usnesení vlády), tj. max. 750 Kč na 1 ubytovanou osobu, nejvýše na 4 ubytované osoby. U bytů ve vlastnictví obcí je částka pro výpočet 200 Kč za osobu na noc, maximálně 3 000 Kč. 

Pokud nebyla rodina v bytě celý měsíc, krátí se výše kompenzačního příspěvku? Pokud ano, jakým způsobem? 
Výše příspěvku se nekrátí. Platí stejně jako u předchozího bodu – počet nocí x výše příspěvku na 1 osobu na 1 noc, maximálně do výše 3 000 Kč na 1 ubytovanou osobu a kalendářní měsíc, nejvýše lze zohlednit 4 osoby za kalendářní měsíc. 
Příklady: osoba ubytovaná 11 dní – 11 x max. 250 Kč, (dle usnesení vlády), tj. max. 2 750 Kč na 1 ubytovanou osobu, nejvýše na 4 ubytované osoby, tj. max. 11 000 Kč; osoba ubytovaná 12 (příspěvek 250 Kč/osobu/noc), resp. 15 (příspěvek 200 Kč/osobu/noc) a více dní – příspěvek 3 000 Kč, nejvýše na 4 ubytované osoby, tj. 12 000 Kč. 

Jak vyplnit výkaz u bytů právnické osoby? Elektronický formulář je již přednastaven na počty dní/nocí, kdy jsou ukrajinské rodiny ubytovány v „nouzovém ubytování“. Neřeší se však situace, kdy se jedná o byt právnické osoby, kdy částka činí 3 000 Kč za osobu. 
Formulář bude upraven, bude nutné zadat TYP UBYTOVÁNÍ – NUB a přesnou částku 200 nebo 250 Kč, případně je možné nastavený výpočet výše úhrady přepsat částkou 3 000 Kč.

Je možné individuálně obsah smlouvy o ubytování doplňovat?
Vzor smlouvy byl schválen Radou Ústeckého kraje a formální smluvní obsah nelze tedy upravovat. V případě potřeby lze uzavřít dodatek ke smlouvě.  

Když ubytovatel nabízí více ubytovacích zařízení na jednu smlouvu, jak vyplní výkaz k úhradě kompenzačního příspěvku?
Výkaz je nutné vyplnit za každé ubytovací zařízení samostatně. Do záhlaví u vlastníka uvede také název ubytovacího zařízení.

Jak vyplnit výkaz, když počet osob je více než 50? Vzor obsahuje pouze 50 řádků.
Ve vzoru lze řádky přidávat. Musí zůstat zachován součtový řádek. Výkaz však nesmí být upraven pro tisk na jednu stránku. Při počtu více než 50 řádků je výkaz nečitelný. 

Jak mám správně vyplnit přílohu č. 2 Výzvy hejtmana Ústeckého kraje vlastníkům ubytovacích zařízení, konkrétněji sloupec 14 "kapacita celková" a sloupec 15 "kapacita k dispozici"?
Při vyplňování sloupce 14 uvedete celkovou kapacitu ubytovacího zařízení a ve sloupci 15 uvedete počet ubytovací kapacity, který chcete nabídnout bez ohledu na to, zda v ubytovacím zařízení máte již někoho ubytovaného, např. ubytovací zařízení má celkovou kapacitu 25 míst z toho je k dispozici pouze 10 míst, které chce ubytovatel nabídnout pro osoby přicházející z Ukrajiny. 

Jak postupovat v případě, kdy ubytuji osobu problematickou (např. hluk, poškozování ubytovacího zařízení, apod.)? Mohu ubytované osobě ukončit ubytování? Kdo bude odpovídat za způsobenou škodu? 
V tomto případě se ubytovatel obrátí na Policii České republiky, která danou situaci vyřeší. Ubytovatel za těchto podmínek může problematické osobě ukončit ubytování. V případě ukončení ubytování musí ubytovatel zánik ubytování zaevidovat do systému HUMPO, a to nejpozději do 8:00 hod. nejbližšího kalendářního dne, neboť vedení řádné evidence nástupů a ukončení ubytování osob je podmínkou pro poskytnutí úhrady.

Nárok ubytovatele na náhradu škody se řídí obecnými pravidly o odpovědnosti za škody dle občanského zákoníku.

Více informací naleznete zde: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/porada-ministerstva-vnitra-s-tajemniky-orp-ze-dne-24-3-2022.aspx (Příloha č. 10 - Pravidla ubytování v objektu určeném pro ubytování osob z Ukrajiny přicházejících do ČR za účelem udělení dočasné ochrany). 

Mohu ubytovat osobu samovolně bez vědomí KACPU a budu mít v tomto případě nárok na kompenzační příspěvek od kraje?
Ne. Když ubytovatel ubytuje samovolně osobu bez vědomí KACPU, ztrácí nárok na kompenzační příspěvek na danou osobu. Vyplývá to z pravidel ubytování v objektu určeném pro ubytování osob z Ukrajiny přicházejících do ČR za účelem udělení dočasné ochrany zpracovaném Ministerstvem vnitra České republiky a z usnesení vlády ČR č. 59/2022 Sb. ze dne 16. března 2022 č. 208, o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb.

Je možné, aby se ubytovaná osoba přestěhovala blíže místu, kde má možnost získat zaměstnání? A bude možné, aby nový ubytovatel, který je registrován na KACPU, na něj pobíral příspěvek? 
Ano, ubytovaná osoba se může přestěhovat blíže místu, kde má možnost získat zaměstnání, ale ubytování si však musí zajistit vlastní cestou. V tomto případě může využít ubytovací kapacity fyzických osob, kde má ubytovatel nárok na 3 000 korun za ubytovanou osobu. Kompenzační příspěvek řeší Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

Není možné, aby nový ubytovatel, který je registrován na KACPU, na něj pobíral příspěvek, protože v případě, kdy osoba opustí přidělené ubytovací zařízení, ztrácí nárok na poskytnutí nového ubytování. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
KACPU – Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině
HUMPO – Elektronická evidence humanitární pomoci
KEPU – Krajská evidence poskytovatelů ubytování
ORP – Obec s rozšířenou působností
KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 21.4.2022 / 21.4.2022 | Zveřejnit do: 30.6.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém