Orientační nabídka


 

Činnost odboru

 
 
 


Oddělení územního plánování

 1. spolupracuje s MMR při pořizování a aktualizaci Politiky územního rozvoje (PÚR) (§31-35 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění – „SZ“)
 2. pořizuje, aktualizuje, ukládá, zveřejňuje a poskytuje stavebním úřadům (SÚ) územně analytické podklady (ÚAP) pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořízení zásad územního rozvoje (ZÚR) (§27 odst.1, §28 odst.1, §166 odst.1 a 2 SZ).
 3. pořizuje, aktualizuje, ukládá, zveřejňuje a poskytuje ZÚR úřadům územního plánování, SÚ, sousedním krajským úřadům a MMR; v zákonem stanovených případech pořizuje regulační plán (RP) pro plochy a koridory nadmístního významu (§164, §36 odst.2, §7 odst. 1 SZ)
 4. pořizuje, ukládá a poskytuje (navrhovateli studie, obci a SÚ) územní studie (§30, §36 odst.2, §166 odst.3 SZ).
 5. vyjadřuje se k návrhu zadání územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce, příp. k návrhu Zprávy o uplatňování ÚP v uplynulém období (§47 odst.2, §55 odst.1 SZ)
 6. vydává stanovisko k posouzení návrhu ÚPD obce po společném jednání (§50 odst.7 SZ)
 7. uplatňuje stanovisko k řízení o návrhu ÚPD k částem, které byly od společného jednání změněny (§ 52 odst.3 SZ)
 8. uplatňuje stanovisko k návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚPD (§53 odst.1 SZ)
 9. je dotčeným orgánem (DO) v územním řízení a řízení podle zvláštních předpisů, v nichž se rozhoduje o změnách v území, které se dotýkají více správních obvodů obcí s rozšířenou působností (§7 odst.1 písm. c/ SZ)
 10. poskytuje územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně  plánovacích podkladů (ÚPP) a ÚPD, které spravuje (§21 odst.1 písm. a) SZ)
 11. rozhoduje usnesením podle § 23 odst.4 SZ v případě pochybností o tom, zda osoba splňuje podmínky podle ust. § 23 odst. 1 až 3 SZ (zástupce veřejnosti) v souvislosti s pořizováním ZÚR, resp. RP krajským úřadem
 12. vykonává státní dozor ve věcech územního plánování (§171 odst.1 a 3 SZ)
 13. provádí kontroly výkonu přenesené působnosti obcí, které jsou úřady územního plánování a poskytuje jim odbornou a metodickou pomoc (§67 odst.1 písm. e/ a c/ zákona o krajích)
 14. vkládá data do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod (§7 odst.1 písm. g/ a § 162 odst.4 SZ)
 15. vyřizuje stížnosti v souladu s platnou směrnicí ředitele
 16. vyřizuje žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
 17. vyřizuje petice

             

Oddělení stavebního řádu

 1. přezkoumává rozhodnutí vydaná stavebními a vyvlastňovacími úřady prostřednictvím řádných i  mimořádných opravných prostředků.( § 67 odst.1 písm. a/ zákona o krajích)
 2. poskytuje úřadům dotčených obcí odbornou a metodickou pomoc v oblasti územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění ( § 67 odst. 1 písm. c/ zákona o krajích)
 3. provádí kontroly výkonu přenesené působnosti těchto obcí na úseku stavebního zákona a zákona o vyvlastnění ( § 67 odst.1 písm. e/ zákona o krajích)
 4. vykonává dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění ( § 126 zákona o obcích)
 5. provádí řízení a vydává rozhodnutí podle stavebního zákona, jde-li o stavbu nebo opatření, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, nestanoví-li, že řízení povede a rozhodnutí vydá některý z těchto stavebních úřadů (§ 13 odst. 6 SZ)
 6. rozhoduje v prvním stupni, pokud si jako nadřízený stavební úřad vyhradí pravomoc stavebního úřadu prvního stupně u jednotlivých technicky zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb nebo u opatření s většími nebo rozsáhlejšími účinky na životní prostředí, kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu v jejich okolí.
  (§ 17 odst.1 SZ)
 7. koordinuje a vydává závazné stanovisko krajského úřadu (jako dotčeného orgánu podle několika zvláštních předpisů) pro potřebu prvoinstančních řízení a opatření na úseku územního rozhodování a stavebního řádu
 8. vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu (§ 171 odst.1 a 3 SZ)
 9. činí opatření proti nečinnosti stavebního nebo vyvlastňovacího úřadu (§ 80 správního řádu)
 10. po projednání s MMR připravuje podklady pro vydání nařízení kraje o určení dalšího obecního úřadu stavebním úřadem
 11. po projednání s MMR připravuje podklady pro vydání nařízení kraje o odejmutí působnosti stavebního úřadu určeného dle § 13 odst.1 písm. e/ a § 13 odst. 3 SZ, pokud nesplňuje podmínky pro řádný výkon této činnosti (§13 odst. 3 a 4 SZ)
 12. vyřizuje stížnosti v souladu s platnou směrnicí ředitele
 13. provádí kontroly výkonu přenesené působnosti obcí na úseku editace údajů Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

             

Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (vč. přestupků a správních deliktů)

 1. územní rozhodování
 2. rozhodování v oblasti stavebního řádu v působnosti obecného stavebního úřadu
 3. sankce podle stavebního zákona (přestupky, delikty)
 4. rozhodování podle zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
  a energetické infrastruktury
 5. vyvlastnění podle zákona č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 6. vyvlastnění věcného břemene podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
 7. vyvlastnění věcného břemene podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
  a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
  (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů
 8. neposkytování informací stavebními a vyvlastňovacími úřady podle zákona č.106/1999 Sb., o poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů
 9. rozhodování úřadů územního plánování o námitkách podaných proti návrhu na opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán a regulační plán (možný pouze přezkum dle §94 a násl. správního řádu)
 10. přezkum účinných opatření obecné povahy, kterými byl vydán územní plán, regulační plán, stavební uzávěra, asanace území (§94 a násl. §174 odst. 1 správního řádu)

     
   

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Územní plánování a stavební řád > Činnost odboru

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies