Orientační nabídka


 

ČR je lídrem v uplatňování nástroje Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

KS MAS Ústecký kraj
V programovém období 2021–2027 bude opět podporován multifondový model financování strategií CLLD, který umožňuje optimalizovat využití podpory z daných programů EU fondů. V Ústeckém kraji se o rozvoj venkova stará devět místních akčních skupin.
 

 
 

CLLD je i dle Dlouhodobé vize EK pro venkov jednou z vlajkových aktivit, např. co se týče vytváření inovačního prostředí na venkově. Pokud jde o prosazování nástroje CLLD, ČR nepochybně patří mezi evropské lídry, a to hned ve třech rovinách:

1) rozsah uplatnění nástroje

V programovém období 2014–2020 byla v ČR podpořena realizace až 178 místních strategií CLLD, v programovém období 2021–2027 by to mělo být dokonce 180 strategií CLLD. Nástrojem CLLD je pro p. o. 2021–2027 pokryto 6004 obcí a téměř 93 % území ČR.

2) propracované postupy implementace nástroje a koordinace této implementace

Fungující systém Národní stálé konference a Regionálních stálých konferencí a operativní pracovní skupiny, tzv. Platformy CLLD, kde se na měsíční bázi v kruhu zástupců místních akčních skupin, příslušných řídicích orgánů a gestora implementace – MMR – řeší praktické otázky související s implementací nástroje;
ale také např. komplexní národní metodika implementace nástroje, tzv. Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v p. o. 2021–2027, včetně nastavení a průběžné kontroly kvalitativních standardů kvality místních akčních skupin).

3) ve srovnání s jinými členskými zeměmi fáze přípravy/implementace nástroje v programovém období 2021–2027

V ČR je již připraveno kompletní metodické prostředí implementace CLLD, byla úspěšně realizována standardizace místních akčních skupin a návazně na to schváleny všechny koncepční části strategií CLLD.

Indikátorem skutečnosti, že CLLD v ČR opravdu realizujeme dobře, jsou pro nás nejen mezinárodní diskuse a zkušenosti, ale i výše zmiňovaný fakt, že místní akční skupiny pokrývají s výjimkou měst nad 25 tis. obyvatel (ve kterých se nástroj nerealizuje) svými strategiemi de facto celou ČR, a je skutečně jen velmi málo obcí (několik desítek), v kterých se nerealizuje strategie nějaké místní akční skupiny. Přitom vznik místních akčních skupin, zapojování se obcí do těchto skupin, případně souhlas obcí s realizací strategií CLLD na jejich území je zcela dobrovolnou záležitostí, a stát pouze vytváří co nejvhodnější metodické, technické, finanční a organizační podmínky pro implementaci nástroje. 

V programovém období 2021–2027 bude opět podporován multifondový model financování strategií CLLD, který umožňuje optimalizovat využití podpory z daných programů EU fondů na daném území (při zohlednění rozvojových potřeb a potenciálu příslušného území).

Například ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 bude na CLLD vyčleněno přes 200 mil. EUR (včetně spolufinancování ze státního rozpočtu, přičemž dochází k navýšení průměrné roční alokace na CLLD z přibližně 28 mil. EUR na cca 40 mil. EUR). Navýšení alokace na podporu realizace strategií CLLD se týká i Integrovaného regionálního operačního programu (přes 320 mil. EUR pouze z evropských prostředků), navíc budou v p. o. 2021–2027 strategie CLLD nově podporovány i z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (38 mil. EUR z EU fondů). Pokračovat bude podpora strategií z Operačního programu Zaměstnanost+ (50 mil. EUR z EU fondů) a Operačního programu Životní prostředí (15 mil. EUR z EU fondů). Mimo uvedené je připraveno cca 2,5 mld. Kč na podporu provozu místních akčních skupin z Operačního programu Technická pomoc.

Proč podporovat MAS v Ústeckém kraji?

  • Nástroj je vlajkovou lodí prosazování principu subsidiarity v EU o směřování rozvoje daného regionu rozhodují aktéři, kteří v území žijí a působí, tzn., nejlépe znají jeho problémy a potřeby díky tomu umí vytvořit vhodnou rozvojovou strategii strategii CLLD, ale také vybrat k podpoře ty nejlepší projekty (které nejlépe přispějí k rozvoji území)
  • V rámci CLLD/MAS je slyšet hlas všech při tvorbě a implementaci (včetně výběru projektů k podpoře) strategie CLLD dochází v rámci MAS k dialogu a vyjednávání mezi různými zájmovými skupinami. Postavení sektorů a zájmových skupin v rámci MAS je vyvážené, tohle zajišťuje kontrola dodržování standardů MAS. Díky tomu jsou kroky MAS (včetně samotné strategie CLLD) v území široce respektovány
  • Jedná se o integrovaný nástroj MAS mohou v rámci strategií CLLD realizovat širokou škálu aktivit, které se často doplňují (z hlediska časového, věcného, prostorového apod.) a mohou mezi nimi vznikat synergie
  • MAS podporují absorpční kapacitu území v území šíří osvětu ohledně dotačních možností, radí se zpracováním projektů, spojují různé aktéry, díky čemuž vznikají společné projekty
  • Prostřednictvím působení MAS dochází k dalšímu upevňování vztahů a regionální identity lokálních aktérů, což vede k posílení místní soudržnosti a vyšší aktivitě jednotlivých aktérů ve prospěch rozvoje regionu
  • V prostředí ČR, kde je extrémně roztříštěná sídelní struktura, je třeba podporovat společná řešení a spolupráci obcí, CLLD je pro to vhodným nástrojem
  • Kontakty a znalosti území ze strany MAS se osvědčují při řešení krizových situací (pandemie, řešení následků živelných katastrof, uprchlická krize atd.)

Zdroj textu: Podklad MMR k jednání Podvýboru Zemědělského výboru pro rozvoj venkova PS ČR
Zpracování mapy: Ústecký kraj (viz mapa)

Mapa MAS v ULK 800

 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 29.6.2022 / 29.6.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies