Orientační nabídka


 

Cyklostezka Ohře

 
 
 

www.cykloohre.cz


Cyklostezka Ohře má celkovou délku od Litoměřic až po hranici s Karlovarským krajem přes 100 km. V současnosti je vyznačena v terénu Klubem českých turistů jako trasa číslo 6 a je trasována jednak po stávajících sjízdných cestách a jednak po silnicích s automobilovým provozem. Úseky vedené po silnicích jsou provizorní do té doby, než bude s konečnou platností vyřešeno vedení cyklostezky v terénu mimo silniční síť.

Funkce cyklostezky jsou:

·         dálkový charakter regionálního i nadregionálního významu, propojí hlavní aktivitní centra s cíli cyklistické dopravy, zřízení odpočinkových bodů, přístřešků, nádob na odpadky, infotabule,

·         sportovní – zajistí sportovní využití cyklistů bez střetů s automobilovou dopravou,

·         rekreační – přístup do prostoru, kde si cyklista může odpočinout,

·         komunikační – za prací, vzděláním, službami. Typickým úsekem je trasa mezi Litoměřicemi a Terezínem a Terezínem a Bohušovicemi nad Ohří.

Proto v současnosti dochází ke zhotovení projektových dokumentací pro územní rozhodnutí na 22 úseků, kde investorem bude Ústecký kraj. Jedná se o úseky, které vyžadují složité stavební úpravy a jsou nákladné na financování. Zhotovitelem dokumentací je projekční kancelář CityTraffic s.r.o. Praha.

Části cyklostezky Ohře, jejímž investorem je kraj jsou:

·           1. část – Terezín + Parkány památníku Terezín

·           2. část – Brňany – Brozany

·           3. část – Doksany – Písty

·           4. část – Pístecký les - Budyně nad Ohří

·           5. část – Kostelec nad Ohří - Poplze zahradnictví

·           6. část – zahrádky - Horka – Levousy

·           7. část – Křesín - Želevice, lávka Koštice, Koštice–Volenice

·           8. část – Kystra - most Počedělice

·           9. část – most Počedělice – Obora

·           10. část – Louny u Měleckého potoka

·           11. část – Březno – Celnice

·           12. část – Skupice – Mradice

·           13. část – Strkovice – Hradiště

·           14. část – Trnovany - km

·           15. část – Trnovany - Žatec + odbočka do obce Bezděkov

·           16. část – Stroupeč - tzv. bypass cyklostezky v katastru obce Stroupeč

·           17. část – Vičice – přepad -

·           18. část – Vikletice – Vadkovice

·           19. část – Vadkovice - Malé Krhovice, Malé Krhovice – Poláky

·           20. část – Poláky - Hořenice, Žatec – Kadaň

·           21. část – Žatec – Kadaň

·           22. část – Kadaň – Boč - km

 

Od října 2023 dochází ke stavebně technickému průzkumu jednotlivých úseků, případně geologickému a hydrogeologickému průzkumu území, zhotovení sond, zaměření území, ověření inženýrských sítí atd.

Návrhy variantních řešení vedení cyklostezky na jednotlivé úseky budou zpracovány po provedení průzkumu jednotlivých úseků a to v různých lhůtách dle stupně složitosti vedení v lokalitě, první návrhy budou na konci listopadu 2023.

V rámci návrhu variantních řešení probíhají jednání se zástupci obcí přes jejichž katastry cyklostezka prochází a to za účasti projektantů a zástupců ústeckého kraje. Na těchto jednáních se upřesňuje konkrétní poloha trasy tak, aby nebyla v konfliktu s vlastníky pozemků a se zájmy obcí a aby naopak byla v souladu s územně plánovací dokumentací. Soulad s územními plány jednotlivých obcí je pro konečné vedení Cyklostezky Ohře základní podmínkou s tím, že zcela nové úseky u připravované nebo rozpracované územně plánovací dokumentace bude vhodné zařadit do kategorie veřejně prospěšných staveb. Některé řešení vedení cyklostezky vyvolá změny územních plánů obcí.

Aktuálně bylo vydáno stavební povolení pro úsek:

Cyklostezka Ohře, část Litoměřice – Bohušovice nad Ohří.

Trasa je navržena převážně v místech stávajících nezpevněných komunikací (na většině míst pouze vyjeté koleje), sloužící jako přístup k řece Ohře pro pěší, cyklisty a ojedinělá vozidla (např. dopravní obsluha, přístup k zahrádkám). Tento účel bude po dokončení stavby zachován. Trasa je vedena převážně v nezastavěném území, v extravilánu.

Na úsek Libočany – Přívlaky v ORP Žatec se očekává vydání stavebního povolení v průběhu listopadu 2023, v právní moci do konce roku 2023.

Vznikne cyklistická stezka začínající na rozhraní k.ú. Žatec a k.ú. Libočany (tj. místo napojení na další úsek Cyklotrasy Ohře vedoucí v k.ú. Žatec, kde investorem je Město Žatec) a končící na rozhraní k.ú. Přívlaky a k.ú. Stranná u Nechranic. Celková délka cyklostezky (včetně části bez stavebního zásahu) je 5,034 km, celková délka cyklostezky, na níž bude provedena stavební činnost je 3,764 km.

Předpokládá se, že realizace veřejné zakázky na dodavatele stavby a zahájení stavebních prací proběhne do 30.6.2024.


Seznam dobíjecích stanice pro elektrokola naleznete zde .Podrobnější informace naleznete na  www.cyklovize2030.cz.

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém