Orientační nabídka


 

Cyklostezka Ohře - archiv dokumentů

 
 
 

www.cykloohre.cz

 

Cyklostezka Ohře má celkovou délku od Litoměřic až po hranici s Karlovarským krajem přes 100 km. V současnosti je vyznačena v terénu Klubem českých turistů jako trasa číslo 6 a je trasována jednak po stávajících sjízdných cestách a jednak po silnicích s automobilovým provozem. Úseky vedené po silnicích jsou provizorní do té doby, než bude s konečnou platností vyřešeno vedení cyklostezky v terénu mimo silniční síť.

Funkce cyklostezky jsou:

·           dálkový charakter regionálního i nadregionálního významu, propojí hlavní aktivitní centra s cíli cyklistické dopravy, zřízení odpočinkových bodů, přístřešků, nádob na odpadky, infotabule,

·           sportovní – zajistí sportovní využití cyklistů bez střetů s automobilovou dopravou,

·           rekreační – přístup do prostoru, kde si cyklista může odpočinout,

·           komunikační – za prací, vzděláním, službami. Typickým úsekem je trasa mezi Litoměřicemi a Terezínem a Terezínem a Bohušovicemi nad Ohří.

Proto v současnosti dochází ke zhotovení projektových dokumentací pro územní rozhodnutí na 22 úseků, kde investorem bude Ústecký kraj. Jedná se o úseky, které vyžadují složité stavební úpravy a jsou nákladné na financování. Zhotovitelem dokumentací je projekční kancelář CityTraffic s.r.o. Praha.

 

Části cyklostezky Ohře, jejímž investorem je kraj jsou:

 

·             1. část – Terezín + Parkány památníku Terezín

·             2. část – Brňany – Brozany

·             3. část – Doksany – Písty

·             4. část – Pístecký les - Budyně nad Ohří

·             5. část – Kostelec nad Ohří - Poplze zahradnictví

·             6. část – zahrádky - Horka – Levousy

·             7. část – Křesín - Želevice, lávka Koštice, Koštice–Volenice

·             8. část – Kystra - most Počedělice

·             9. část – most Počedělice – Obora

·             10. část – Louny u Měleckého potoka

·             11. část – Březno – Celnice

·             12. část – Skupice – Mradice

·             13. část – Strkovice – Hradiště

·             14. část – Trnovany - km

·             15. část – Trnovany - Žatec + odbočka do obce Bezděkov

·             16. část – Stroupeč - tzv. bypass cyklostezky v katastru obce Stroupeč

·             17. část – Vičice – přepad -

·             18. část – Vikletice – Vadkovice

·             19. část – Vadkovice - Malé Krhovice, Malé Krhovice – Poláky

·             20. část – Poláky - Hořenice, Žatec – Kadaň

·             21. část – Žatec – Kadaň

·             22. část – Kadaň – Boč - km

 

Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o spolufinancování krajských projektů Cyklostezka Ohře v úseku Litoměřice - Bohušovice nad Ohří a Cyklostezka Ohře v úseku Libočany – Přívlaky z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Žádost do výzvy č. 35 - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu předložil Ústecký kraj v dubnu 2023. Po úspěšném vyhodnocení a schválení všech podmínek bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj v březnu letošního roku Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Od října 2023 dochází ke stavebně technickému průzkumu jednotlivých úseků, případně geologickému a hydrogeologickému průzkumu území, zhotovení sond, zaměření území, ověření inženýrských sítí atd.

Návrhy variantních řešení vedení cyklostezky na jednotlivé úseky budou zpracovány po provedení průzkumu jednotlivých úseků a to v různých lhůtách dle stupně složitosti vedení v lokalitě, první návrhy budou na konci listopadu 2023.

V rámci návrhu variantních řešení probíhají jednání se zástupci obcí přes jejichž katastry cyklostezka prochází a to za účasti projektantů a zástupců ústeckého kraje. Na těchto jednáních se upřesňuje konkrétní poloha trasy tak, aby nebyla v konfliktu s vlastníky pozemků a se zájmy obcí a aby naopak byla v souladu s územně plánovací dokumentací. Soulad s územními plány jednotlivých obcí je pro konečné vedení Cyklostezky Ohře základní podmínkou s tím, že zcela nové úseky u připravované nebo rozpracované územně plánovací dokumentace bude vhodné zařadit do kategorie veřejně prospěšných staveb. Některé řešení vedení cyklostezky vyvolá změny územních plánů obcí.

Aktuálně bylo vydáno stavební povolení pro úsek:

Cyklostezka Ohře, část Litoměřice – Bohušovice nad Ohří.

Trasa je navržena převážně v místech stávajících nezpevněných komunikací (na většině míst pouze vyjeté koleje), sloužící jako přístup k řece Ohře pro pěší, cyklisty a ojedinělá vozidla (např. dopravní obsluha, přístup k zahrádkám). Tento účel bude po dokončení stavby zachován. Trasa je vedena převážně v nezastavěném území, v extravilánu.

V rámci projektu bude vybudováno 3 761 m vyhrazené komunikace pro cyklisty, která  kvůli zvýšení bezpečnosti odvede cyklisty ze stávající trasy. Ta vede po komunikacích s vysokým provozem. Nová cyklostezka povede turisticky atraktivním územím údolí řeky Ohře. Předpokládaná výše celkových výdajů je 19,5 mil. Kč, příspěvek z prostředků EU je 16,6 mil. Kč, podíl Ústeckého kraje pak činí 2,9 mil Kč.

Na úsek Libočany – Přívlaky v ORP Žatec se očekává vydání stavebního povolení v průběhu listopadu 2023, v právní moci do konce roku 2023.

Vznikne cyklistická stezka začínající na rozhraní k.ú. Žatec a k.ú. Libočany (tj. místo napojení na další úsek Cyklotrasy Ohře vedoucí v k.ú. Žatec, kde investorem je Město Žatec) a končící na rozhraní k.ú. Přívlaky a k.ú. Stranná u Nechranic. Celková délka cyklostezky (včetně části bez stavebního zásahu) je 5,034 km, celková délka cyklostezky, na níž bude provedena stavební činnost je 3,764 km.

Předpokládaná výše celkových výdajů činí 19,4 mil, z toho způsobilých 8,6 mil, příspěvek EU je 7,3 mil Kč a podíl Ústeckého kraje činí 1,3 mil Kč.

Předpokládá se, že realizace veřejné zakázky na dodavatele stavby a zahájení stavebních prací proběhne do 30.6.2024.

Předpokládaný termín realizace obou úseků je září 2024 – červen 2025.

 

 

Seznam dobíjecích stanice pro elektrokola naleznete  zde  .

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém