Orientační nabídka


 

Dotační program Podpora sociálně-zdravotních služeb 2007-výzva

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Dotační program

„Podpora sociálně - zdravotních služeb 2007“

 

  1. Název dotačního programu:

„Podpora sociálně - zdravotních služeb 2007“

  1. Zařazení dotačního programu do jedné z  oblastí dle čl. I bod. 2 Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje:

Dotační program vychází z oblasti podpory definované v či. I. bod 2) e) Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen Zásady) – zdravotnictví a sociální služby (včetně aktivit protidrogové politiky).

  1. Sledovaný záměr

Podpora sociálně – zdravotních služeb působících na území Ústeckého kraje.

Předmětem podpory jsou následující typy služeb realizované na území Ústeckého kraje:

a)      Sociální služby podle typologie obsažené v § 32 – 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

b)      Zajištění zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění v rámci programů hospicové péče.

c)      Programy zaměřené na podporu fungující rodiny a na zajištění pěstounské péče (např. programy mateřských center).

d)      Programy specifické primární prevence užívání legálních a nelegálních drog vyjma programů realizovaných v rámci školní výuky.

Okruh žadatelů:

a)      občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,

b)      obecně prospěšná společnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

c)      církev,náboženská společnost nebo církevní právnická osoba dle zákona  č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,

d)      příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, která není zřízena Ústeckým krajem,

e)      fyzická osoba.

4.      Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků

Neinvestiční dotace na financování nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních nebo zdravotních služeb.

5.      Výše spoluúčasti příjemce dotace

Maximální podíl dotace kraje je 30% z celkových uznatelných nákladů projektu. Ostatní náklady projektu musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb), nebo z vlastních zdrojů příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného dotačního programu Ústeckého kraje nelze pro tento účel započítat do jiných zdrojů.

Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje je 50.000 Kč. Maximální výše dotace není stanovena.

  1. Termín vyhlášení

20. září 2006

7.      Termín uzávěrky pro přijímání projektů, způsob a místo podávání projektů

Žádost o poskytnutí dotace v jednom vyhotovení spolu se všemi přílohami uvedenými v čl. VI, bod 3) Zásad musí být doručena v zalepené obálce označené textem:

„Žádost o dotaci v rámci programu:

Podpora sociálně – zdravotních služeb 2007

NEOTVÍRAT“

na adresu:

                  Krajský úřad Ústeckého kraje

                        odbor sociálních věcí a zdravotnictví

                        Velká Hradební 3118/48

                        400 02 Ústí nad Labem

Žádost musí být doručena buď osobně na podatelnu krajského úřadu nejpozději do 10. listopadu 2006 do 14 hodin, nebo poštou na výše uvedenou adresu (rozhodující pro přijetí žádosti je datum razítka podací pošty - do 10. listopadu 2006). Žádost včetně příloh musí být zpracována v českém jazyce.

Zároveň je třeba v tomtéž termínu zaslat elektronickou verzi žádosti na         e - mailovou adresu dotace.sz@kr-ustecky.cz.

Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy a které odpovídají okruhům stanoveným v předmětu podpory dotačního programu (viz bod 3 dotačního programu).

Náležitosti projektu musí být vyplněny pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo usnadněno jejich vyhodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údajů zajišťujících srozumitelnost projektu, zejména pokud jde o cíle, kterých má projekt dosáhnout, prospěch, který bude z projektu plynout, a význam navrhovaného projektu pro cíle programu. Rukou psané projekty nebudou přijaty.

8.      Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace

Do 31. března 2007. Termín schválení dotací na jednotlivé projekty bude upřesněn po schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 a po stanovení termínů jednání Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje v prvním pololetí roku 2007.

9.      Konzultačního místo:

Krajský úřad Ústeckého kraje

            odbor sociálních věcí a zdravotnictví

            Velká Hradební 3118/48

            400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoby:

Pavlína Kučerová, tel.: 475 657 473, e-mail: kucerova.p@kr-ustecky.cz

Bc. Lea Medková, tel.: 475 657 423, e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz 

Dotazy v době zpracování žádostí o dotace lze zasílat na e-mailovou adresu: dotace.sz@kr-ustecky.cz.

10.  Hodnotící kritéria

a)      Při hodnocení žádostí o dotace budou respektována kritéria obsažená v článcích VI. a VII. Zásad.

b)      U aktivit protidrogové politiky je nutnou podmínkou pro poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje Certifikát odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách vydaný Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (nutno doložit jeho kopii). Tato podmínka platí i v případě, je-li aktivita protidrogové politiky – např. terénní sociální práce s uživateli drog – součástí širšího projektu.

c)      Prioritně budou podpořeny služby, jejichž potřebnost je identifikována v plánu rozvoje sociálně – zdravotních služeb na místní úrovni (komunitní plán). V případě, že je služba poskytována na území obce, která nemá zpracovaný plán rozvoje sociálně-zdravotních služeb, bude akceptováno jiné odpovídající zdůvodnění potřebnosti služby.

d)      Nutnou podmínkou pro poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje je spolufinancování služby v roce 2007 ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu jiných územních samospráv (např. dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví ČR, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rady vlády pro záležitosti Romské komunity, dotace obcí).

  1. Formulář obsahu žádosti

Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou A dotačního programu.

  1. Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.

Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy je přílohou B dotačního programu.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Karel Giampaoli
Vytvořeno / změněno: 9.10.2006 / 9.10.2006 | Zveřejnit od-do: 9.10.2006-31.12.2006
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém