Orientační nabídka


 

Dotační programy Ústeckého kraje na rok 2011

1
Na svém posledním zasedání v roce 2010 schválili zastupitelé řadu pravidelných i některé nové dotační tituly a rozvojové programy, ze kterých je možné čerpat dotace na projekty nejrůznějšího druhu. V rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2011 je na krajské dotační programy a podpory vyčleněna částka 184 000 000,- Kč.
 

 
 

Tisková zpráva z 27. prosince 2010

 

Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2011

Do programu byly zařazeny následující okruhy podpory:

§         zajištění zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění v rámci programů hospicové péče.

§         programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a akutně intoxikovaných, programy prevence HIV/AIDS a programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve zdravotnických zařízeních

 

Program na podporu začínajících včelařů na rok 2011

Snižování počtu amatérských  včelařů a  jejich vysoký průměrný věk jsou jednou z příčin  snižujícího se počtu včelstev a nerovnoměrného zavčelení v jednotlivých katastrech Ústeckého kraje. Cílem Programu na podporu začínajících včelařů je zvrátit tento nepříznivý vývoj a oživit včelaření podporou nově začínajících včelařů při pořízení tří včelstev a základního vybavení, a to zájemcům od 15-ti let.

 

Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2011     V zájmu ochrany ohrožených druhů živočichů a rostlin bude v rámci programu podporován alespoň částečný návrat tradičních forem hospodaření na přírodní zelené plochy a obnovy větrolamů.

 

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2011

Program podpory regionální kulturní činnosti je určen k podpoře kulturních a vzdělávacích akcí, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých  oborech, jako jsou např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají regionální, nadregionální a mezinárodní charakter.

 

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2011

Program je určen pro profesionální divadelní a hudební umělecká tělesa a soubory sídlící a působící na území Ústeckého kraje a poskytující služby regionálního či nadregionálního rozsahu.

 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011

Program pomáhá vlastníkům v obnovách a rekonstrukcích hodnotných nemovitých a movitých kulturních památek na území kraje.

 

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011

V oblasti památkové péče a návazného cestovního ruchu se v posledním období obrací pozornost také k drobným památkám, které nejsou chráněny jako kulturní památky, historickým místním pamětihodnostem a kulturní či historické krajině. Ústecký kraj připravil nový dotační program zaměřený na konkrétní problematiku záchrany a obnovy těchto drobných památek.

 

Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2011  

Do programu byly zařazeny mimo jiné aktivity zaměřené na podporu rodiny a na zajištění pěstounské péče (např. mateřská centra, programy zaměřené na podporu náhradní rodinné péče, zařízení pěstounské péče).

 

Program prevence kriminality v Ústeckém kraji 2011

Do tohoto programu mohou předložit obce v kraji žádosti o dotaci na projekty investičního a neinvestičního charakteru. O přidělení neinvestiční dotace obcím rozhoduje kraj v samostatné působnosti. O poskytnutí dotace na projekty investičního charakteru rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR s přihlédnutím k návrhu kraje.

 

Dotační program: „Sport 2011“

Program je určen k rozšíření nabídky pořádaných sportovních a tělovýchovných akcí, k podpoře přípravy a reprezentace kraje v oblasti sportu.

 

Dotační program: „Volný čas 2011“

 „Volný čas 2011“ je určen k podpoře volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoji zájmové činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží a reprezentaci kraje v oblasti volného času dětí a mládeže.

 

Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2011

Cílem programu je podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o rozvoj ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které rozšíří nabídku pracovních příležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech a povedou k vyšší diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úroveň vzdělanosti a kvalitu společenského života jako předpokladu pro zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení.

 

Více informací najdete na stránkách Ústeckého kraje: www.kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 27.12.2010 / 27.12.2010 | Účinnost do: 31.3.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém