Orientační nabídka


 

Drogy v Ústeckém kraji

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Odpověď pro ČTK, E. Cesarova (Cesarova@mail.ctk.cz)
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ ČTK, E. Cesarova (Cesarova@mail.ctk.cz) ze dne 5.3.2004

 

Dotaz (v původním znění):

1. Jak vypadá situace s drogami v Ústeckém kraji: přibývá-ubývá narkomanů, stárnou či mládnou narkomani, jaká je nejoblíbenější droga.

2. Přehled peněz, které půjdou od státu či od kraje na protidrogové projekty.

3. Jaký je názor Ústeckého kraje  na návrh lidovců, aby se protidrogová politika přesunula na kraje?

 

Odpověď:

1.Poslední zpracovaná data jsou za rok 2002. Údaje zpracovává Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti.V průměrných ukazatelích se ČR neliší od ostatních zemí EU.

Je třeba rozlišit problémové uživatele drog a osoby, které s drogou někdy v životě experimentovaly. Celorepublikově má experimentování a tzv. rekreační užívání drog (zejména konopných drog a tanečních drog) rostoucí trend. Pozitivní je, že počet problémových uživatelů drog (jedná se především o uživatele pervitinu a heroinu) se v posledním období stabilizoval, některé ukazatele nasvědčují jeho mírné snižování. Díky dobrým opatřením v oblasti zmírňování zdravotních rizik užívání drog se stabilizoval výskyt infekčních onemocnění. Ústecký kraj se z těchto trendů nevymyká.

 

Vybrané údaje z výroční zprávy o stavu ve věcech drog v roce 2002 týkající se Ústeckého kraje:
Počet problémových uživatelů drog v kraji: 4200

Nejužívanější nelegální drogou jsou kanabinoidy.

Primát samozřejmě má alkohol a tabák - užívání těchto drog a jeho následky jsou obecně velmi podceňovány.
V Ústeckém kraji bylo v roce 2002 policií zjištěno 299 drogových trestných činů (5. místo v ČR).
Závěrečná zpráva kraje za rok 2003 bude zpracována do června 2004. Výroční zpráva za ČR se obvykle vydává v říjnu následujícího roku - je potřeba shromáždit a interpretovat data z různých zdrojů a z dílčích epidemiologických a sociologických studií.


2. Na programy protidrogové politiky v Ústeckém kraji byly přiděleny finanční prostředky z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (9,493 milionu korun), Ministerstva zdravotnictví (2,250 milionu korun), Ministerstva práce a sociálních věcí (4,950 milionu korun) Vzhledem k tomu, že některé zdroje v průběhu roku budou vyhlašovat druhá kola dotačních programů, nemusejí být uvedené částky definitivní.
Ústecký kraj v lednu 2004 vyhlásil dotační program na podporu protidrogových programů s uzávěrkou 27. února 2004. K dispozici jsou 4 miliony korun. V současné době probíhá kontrola úplnosti žádostí a hodnocení projektů (došlo celkem 24 projektů). Vedle toho se kraj podílí na financování programů prevence a léčby realizovaných v Nemocnici Most (provoz detoxifikační jednotky), Nemocnici Teplice (provoz Krizového centra) a v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem (detoxifikační jednotka, ambulantní léčba, lůžka pro krátkodobou hospitalizaci závislých osob a substituční léčba).

Další finanční zdroje: dotace obcí, zdravotní pojišťovny, sponzorské dary, platby klientů (týká se programů v terapeutických komunitách a v doléčovacích programech). Financovány jsou programy primární prevence, sociálně-zdravotní služby v nízkoprahových zařízeních (nejedná se jen o služby pro uživatele drog, ale i pro další osoby ohrožené drogou - rodiče, blízcí) programy terénní sociální práce, léčebné a resocializační programy a programy doléčování, zaměstnávání a chráněného bydlení pro ex-uživatele drog. 

 

3.Již v současné době kraje na realizaci protidrogové politiky spolupracují - vytvářejí si vlastní strategie na základě úkolů z Národní strategie protidrogové politiky, podporují dílčí programy, koordinují činnost kontaktních osob na obcích. Současný model koordinace aktivit protidrogové politiky, na kterém participuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jednotlivá resortní ministerstva a kraje, je vyhovující. Na jednotlivých krajských úřadech působí protidrogoví koordinátoři, kteří plní úkoly v samostatné i přenesené působnosti a odpovídají za komunikaci s Radou vlády a za plnění úkolů vyplývající z Národní strategie. Systém protidrogové politiky v ČR doznal ocenění i na mezinárodním fóru.

 

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 8.3.2004 / 12.3.2004 | Zveřejnit do: 8.4.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém