Orientační nabídka


 

ELLA Regio - archiv dokumentů

Přeshraniční regionální doprava Ústecký kraj / VVO Verkehrsverbund Oberelbe

 
 
 

ELLA Regio

 

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu Cíle3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 

 

 Výchozí situace projektu a potřebnost projektu

VVO a Ústecký kraj Největším sousedním regionem Ústeckého kraje je svobodný stát Sasko. Společná hranice o délce 250 km je z velké části tvořena oblastí Krušných hor s členitým terénem, ale také vzájemným prolínáním do území souseda - zejména v oblasti Šluknovského výběžku. Z dopravního hlediska jsou regiony významně propojeny vodní cestou Labe, železničním koridorem, dálniční sítí a bezpočtem silničních nebo pěších přechodů. S ohledem na historicky dlouhodobé vazby regionů, trvale stoupající oblibu návštěv nejen turistických cílů, ale i blízkých aglomerací za účelem obchodu, zaměstnání i do škol, stoupá význam veřejné dopravy objednávané organizátory dopravy na obou stranách hranice. V současnosti má Ústecký kraj na úrovni regionální dopravy 5 autobusových a 4 železničních spojení. V roce 2014 nastane významné obnovení spojení železničních tratí mezi městy Sebnitz a Dolní Poustevna.    

Nejintenzivnější spolupráce v oblasti regionální dopravní oblsužnosti dlouhodobobě probíhá mezi Ústeckým krajem (dále jen ÚK) a svazem integrované dopravy Horní Polabí - Verkehrsverbund Oberelbe (dále jen VVO), kde také probíhá intenzivní frekvence cestujících. Využítí rostoucího potenciálu cestujících v rozvoji příhraniční dopravy však naráží na logické bariéry způsobené teprve relativně krátkou dobou našeho členství v Evropském společenství.

Veřejná doprava v příhraniční (VVO a ÚK) se vyvíjela oddělene a odlišně. Není spolu kompatibilní a neodpovídá požadavkům na integrovaný dopravní systém. Občan při překročení hranice naráží na dvojí bariéru: jazykovou a na jiné fungování systému veřejné dopravy včetně tarifní zvláštností, než jak je tomu zvyklý ze svého regionu. Obsah projektu pojmenovává a hledá nutná opatření k překonání těchto nedostatků. 

 

 Partneři projektu 

Na saské straně: Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), Lead partner. Územní působnost projektu Landktreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge

Na české straně: Ústecký kraj, projektový partner. Územní působnost projektu příhraničí Ústeckého kraje.

 

 Popis projektu

Projekt zahrnuje vypracování předpokladů pro přeshraniční koncepci veřejné železniční regionální dopravy mezi územími dopravní obslužnosti ÚK a VVO v oblasti Českosaského Švýcarska (od hranice dané řekou Labe po Šluknovský výběžek včetně napojení na relace do aglomerací ve vnitrozemí) a autobusové dopravy na dalších zájmových relacích zejména Teplice - Dresden, Ústí nad Labem - Pirna (přes Krušné hory).

Ve studi proveditelnosti se znázorní, jak bude moci probíhat struktura a oživení stávajících přeshraničních železničních spojení, zejména v souvislosti s obnovením přerušeného spojení (1945) tratí mezi městy Sebnitz a Dolní Poustevna. S ohledem na význam železniční i autobusové sítě v zájmové oblasti může studie pojmout z logických návazností větší propojení regionů - jedná se o území cca 860 km2. Studie provede analýzu současného stavu a model předpokládaného vývoje využívání veřejného dopravního systému s návrhy na možná řešení. Zpracují se koncepce systému informací pro cestující s jednotnou strukturou pro obě země, se kterými bude možné překonat jazykové bariéry v příhraničí. Předmětem studie je také infrastruktura, která patří mezi neoddělitelné součásti úspěšnosti dopravních konceptů. Výstupem tak bude nejen celkové zhodnocení současného stavu zájmové oblasti, ale také podklady pro případné další návazné projekty, ale zejména pracovní nástroj pro sladění předpokladů pro společné dopravní plánování.

 

 Očekávání a přínos projektu 

Sladěné dopravní a investiční plánování je základem atraktivního a cestujícím snadno přístupného dopravního systému. Oproti dosavadnímu specifickému plánování obou objednavatelů je tento způsob spolupráce nový a díky společnému postupu a přípravě vznikají vhdonější podmínky pro dosažení jednotných standardů, které již budou cestujícími vnímány. Koordinací práce vzniká významná přidaná hodnota v dopravním plánování.

Výsledky studie proveditelnosti mají za cíl přispět k vlivu na následujcí skupiny cestujících:

 • Návštěvníci a turisté příhraniční oblasti, kteří využívají veřejnou dopravu - hledání dalšího potenciálu.
 • Místní obyvatelstvo jemuž bude nabídnuto moderní dopravní spojení a jednotný informační systém umožňující snadnou orientaci v systému veřejné dopravy zejména ve společných projektech ÚK a VVO.
 • Potenciální cestující - prozatím uživatelé individuální dopravy jimž stávající systém nenabízí potřebnou přidanou hodnotu.

Přeshraniční charakter projektu:

 • Uzavření stávajících mezer mezi sítěmi veřejné dopravy obou regionů, které i přes již volný pohyb sosb ještě existují.
 • Projekt usnadní přímé navazování sousedských vztahů mezi obyvatelstvem z obou stran hranice.
 • Dobrá veřejná (nad)regionální doprava je dobře vidět a je chápána také jako pozitivní vodítko k návštěvnosti regionu a k rozvoji turistického ruchu.

Další výsledky studie pro možné navazující projekty:

 • Analýza dopravní obslužnosti a z ní plynoucí nové návrhy přepravní nabídky - soubory vyhodnocující optimální přestupní body mezi železnicí, železnicí a autobusy či mezi autobusy; významné regionální i nadregionální přepravní směry.  
 • Šetření k nutnosti a financovatelnosti opatření a vytvoření investičních návrhů - zejména železniční infrastruktura - terminály.

 

Severní část Ústeckého kraje měla a má díky své poloze významný potenciál na provázanost se systémy veřejné dopravy sousedních regionů. Nese však zároveň důsledky historických zásahů do tehdy funkčního dopravního i společenského systému a s tím související útlum rozvoje regionu. Toto se v posledních letech daří úspěšně napravovat a s podporou Evropského společenství se otevírají možnosti využití potenciálu koordinovaného dopravního systému na nadregionální úrovni. S tím se otevírá i potenciál ekonomického a společenského růstu v daném regionu a související růst životní úrovně a atraktivity oblasti, která ještě stále potřebuje impulsy na zotavení. 

 

 

 

Související odkazy

 • Prezentace Workshopů
  V průběhu projektu dochází k setkáním projektových partnerů a dalších zainteresovaných spolupracovníků. Setkání umožňuje koordinovat činnost jednotlivých partnerů, nebo výměnou informací doplňovat své části projektu.
 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Doprava Ústeckého kraje > Dokumenty > ELLA Regio

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies