Orientační nabídka


 

Filmové vouchery

 
 
 
POVINNÁ KONZULTACE
Nezbytnou přílohou žádosti je potvrzení o provedení povinné konzultace s poskytovatelem dotace. Zájemci o povinnou konzultaci se musí přihlásit prostřednictvím emailu administrátorům projektu. První povinné konzultace budou probíhat nejdříve od 6. 6. 2024.ŽÁDOST:

 

ŽÁDOST – Formulář ÚK

Příloha žádosti č. 1 – Synopse AVD (vlastní dokument žadatele, maximálně 2 strany A4)

Příloha žádosti č. 2 - Plánovaný souhrnný rozpočet nákladů vynaložených na území Ústeckého kraje (formulář ÚK;  Předložte pouze List 2)

Příloha žádosti č. 3 - S cénář AVD pro celovečerní film pro kina nebo treatment pro dokumentární film pro kina nebo scénář první epizody a treatmenty pro seriálové AVD pro online a televizní vysílání (vlastní dokument žadatele)

Příloha žádosti č. 4 - Položkový rozpočet celkových nákladů AVD ( předkládat na vlastním dokumentu, je možné použít formulář předkládaný k žádosti na Státní fond kinematografie)

Příloha žádosti č. 5 - Zdroje financování AVD (formulář ÚK)

Příloha žádosti č. 6 - D oklady prokazující úspěšné splnění podmínek kulturně-realizačního testu - dle kategorie (vlastní dokumenty žadatele)

·         6.A1/ A2/ A3

·         6.B1/ B2/ B3

·         6.C1/ C2/ C3

 

Příloha žádosti č. 7 - čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (formulář ÚK)

Příloha žádosti č. 8 - kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele (a to v prosté kopii) NEBO

smlouvu o založení účtu registrovaného u správce daně (a to v prosté kopii)

Příloha žádosti č. 9 - doklady osvědčující právní osobnost žadatele (název/obchodní firma, právní forma, sídlo, IČ) (např. výpis z obchodního rejstříku) nebo další doklady – (např. společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků, a to v prosté kopii,

Příloha žádosti č.  10 - doklad o ustanovení (např. volbě nebo jmenování) člena statutárního orgánu žadatele současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek, samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů), a to v prosté kopii,

Příloha žádosti č. 11 - rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v prosté kopii,

Příloha žádosti č. 12   - Úplný výpis z evidence skutečných majitelů ev. příslušné doklady

Příloha žádosti č. 13 - Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob – výpis nesmí být starší než 3 měsíce k datu podání žádosti.

Příloha žádosti č. 14 - Formulář pro stanovení velikosti a ekonomické skupiny podniku (formulář ÚK)

Příloha žádosti č. 15 - Formulář pro posouzení podniku v obtížích - Žadatel je povinen vyplnit Formulář pro posouzení podniku v obtížích (kalkulačka) - formulář je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz, v sekci Dotace/OP Spravedlivá transformace/Výzvy a dotace/Filmové vouchery, a předložit ekonomické výkazy, na základě, kterých kraj provede kontrolu dle Pokynu SFŽP pro hodnocení podniku v obtížích   (formulář ÚK)

Příloha žádosti č. 16 - Potvrzení o povinné konzultaci (bude vystaveno poskytovatelem dotace po konzultaci) (formulář ÚK)

Příloha žádosti č. 17 -  kopie koprodukční smlouvy/koprodukčních smluv/servisní smlouvy, je-li žadatel delegovaným producentem nebo servisem.

Příloha žádosti č. 18 – podklady ke zdůvodnění položek rozpočtu (např. indikativní nabídky, emailová komunikace, printscreen atd.)


SMLOUVA:

 

SMLOUVA VZOR – Formulář smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje

Příloha smlouvy č. 1 -Synopse AVD 

Příloha smlouvy č. 2 -Plánovaný souhrnný rozpočet nákladů vynaložených na území Ústeckého kraje

   

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA:

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – Formulář  ÚK

Příloha závěrečné zprávy č. 1 Formulář pro vyúčtování dotace (formulář ÚK)

k finančnímu vyúčtování příjemce předloží List A) Souhrnný rozpočet uznatelných nákladů/ výdajů; List B) – Přehled o úhradách; List C) - Přehled o úhradách do 20 000,- Kč bez DPH

 

Příloha závěrečné zprávy č. 2 - Výpis z odděleného účetnictví v edeným pod názvem střediska s číslem 15019

 

Příloha závěrečné zprávy č. 3 - kopie účetních dokladů všech způsobilých výdajů projektu + relevantní potvrzení o provedené transakci


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dotace a granty > OP Spravedlivá transformace > Filmové vouchery

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém