Orientační nabídka


 

Informace k novému stavebnímu zákonu, "stavební komise", ukončení pořízení ÚP VÚC ÚK, námitky a připomínky k ÚP VÚC ÚK, pořízení ZÚR

 

 
 

UPOZORNĚNÍ – UKONČENÍ PRAVOMOCÍ „STAVEBNÍCH KOMISÍ“

 

Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje obce, které vykonávaly část pravomoci stavebního úřadu, přenesenou na ně dle ust. § 124 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu („starý“ stavební zákon), že jim tato pravomoc zanikla spolu s platností „starého“ stavebního zákona, tedy 31.12.2006.

Podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu účinného od 1.1.2007 („nový“ stavební zákon), mohou od tohoto data činnost stavebního úřadu vykonávat pouze subjekty uvedené v § 13.

 

 

 

 

INFORMACE  K NOVÉMU  STAVEBNÍMU  ZÁKONU

 

Informace o nových předpisech a odpovědi na dotazy k zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcím předpisům, účinným od 1.1.2007 lze získat na stránkách Ústavu územního rozvoje v Brně – www.uur.cz/default.asp?ID=2485

 

Formuláře a žádosti podle nového stavebního zákona a další informace z oblasti územního plánování a stavebního řádu jsou k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj – www.mmr.cz/index.php?show=001025

 

 

 

 

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ POŘÍZENÍ ÚP VÚC ÚK

 

Od 1.1.2007 vstoupil v platnost  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který neumožňuje dokončit rozpracované územně plánovací dokumentace, tzn. ani ÚP VÚC ÚK dle zák.č. 50/1976 Sb., proto práce na pořízení ÚP VÚC ÚK pořizovatel  zastavil

 

 

 

 

 

INFORMACE K UPLATNĚNÝM NÁMITKÁM A PŘIPOMÍNKÁM PODANÝM KE KONCEPTU ÚP VÚC ÚK

 

Vzhledem k tomu, že v území řešeném ÚP VÚC ÚK bylo mnoho problémových okruhů, z nichž některé nebylo možné v rámci dohodovacích jednání v režimu stavebního zákona uzavřít (např. koncepce těžby hnědého uhlí, zásobování Šluknovského výběžku el. energií, splavnění Labe a pod), nepodařilo se do konce roku 2006 zpracovat souborného stanoviska (SS) a následně dohodnout návrh SS s dotčenými orgány státní správy a předložit jej společně s návrhem rozhodnutí o námitkách obcí a vlastníků pozemků a staveb dotčených veřejně prospěšnými stavbami Zastupitelstvu ÚK ke schválení.

Z výše uvedených důvodů nemohl odbor UPS jako pořizovatel postupovat dle ust. § 21 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb. ( tzn. sdělit obcím a vlastníkům, kteří podali včas námitky zda bylo podaným námitkám vyhověno nebo důvody, pro které námitkám vyhověno nebylo) a ust. § 13 vyhlášky č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci ( tj. vyhodnotit podané připomínky).

 

 

 

 

INFORMACE O POŘÍZENÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚK

 

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zahájil odbor UPS KÚ ÚK práce na pořízení Zásad územního rozvoje (ZÚR), které jsou obdobou dosavadních územních plánů velkých územních celků a jsou výslovně určeny k řešení problémů a otázek nadmístního významu

Zadání ZÚR Ústeckého kraje bude projednáno v souladu s ust. § 187 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb. a upravený návrh zadání, které obsahuje hlavní cíle a požadavky na jejich řešení; podle výsledků projednání bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Na základě zadání pořídí a projedná odbor UPS KÚ ÚK návrh ZÚR ÚK v režimu zákona č. 183/2006 Sb.

Do doby vydání ZÚR se považují v souladu s ust. § 187 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb. za závaznou část platných územních plánů velkých územních celků (2. Změny a doplňky územního plánu velkého územního celku Severočeské hnědouhelné pánve a  Územního plánu velkého územního celku okresu Litoměřice) rozvojové plochy nadmístního významu, plochy a koridory umožňující umístění staveb a dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, vymezení regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, limity využití území nadmístního významu a plochy pro veřejně prospěšné stavby. Ostatní části řešení v těchto územních plánech velkých územních celků pozbyly platnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb.

Upravené ÚPN VÚC v souladu s ust. § 187 odst. 7 zák.č. 183/2006 Sb. jsou k nahlédnutí na internetových stránkách www.kr-ustecky.cz v odkazech „rozvoj kraje“ a „územní plánování“.

 

 
Zodpovídá: 24675
Vytvořeno / změněno: 8.2.2007 / 8.2.2007
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies