Orientační nabídka


 

Informace o datovém modelu Ústeckého kraje a dalších navazujících aktivitách

 

 
 
 

Informace o datovém modelu ÚK

S ohledem na skutečnost, že územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností (ÚAP ORP) a územní plány (ÚP) obcí zpracovávají různí dodavatelé v různých tzv. geografických informačních systémech (GIS), hledal Ústecký kraj efektivní systém zajišťující jednotnou tvorbu těchto nástrojů územního plánování. Důvodem je tlak na komplexní řešení GIS územního plánování v Ústeckém kraji, který sílí i v rámci celé ČR a je vyvolán několika faktory.

Jedním z nich je transpozice směrnice INSPIRE do české legislativy prostřednictvím novely zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Směrnice ukládá vznik národního geoportálu INSPIRE, který bude shromažďovat data zejména z oblasti životního prostředí. Dalším impulsem je projekt „Digitální mapa veřejné správy“ (DMVS), v rámci něhož budou vznikat na krajích a obcích
s rozšířenou působností portály územního plánování, které budou mít za úkol zpřístupňovat veřejnosti územně analytické podklady (ÚAP) a územně plánovací dokumentace, tzn. zejména územní plány (ÚP).

Sjednocení technického zpracování ÚAP a ÚP je proto jedním ze základních předpokladů pro poskytování kvalitních, garantovaných a jednotně zpracovaných geodat z oblasti územního plánování. Pro tyto účely zajistil Ústecký kraj prostřednictvím odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu ve spolupráci s úřady územního plánování ORP jednotný datový model  Ústeckého kraje (datový model ÚK) pro zpracování ÚAP a ÚP, který zajistí nejen jednotné zpracování datové části těchto dokumentů na území ÚK, ale i užší kooperaci na linii kraj ↔ ORP ↔ obce I. a II. typu a efektivní výměnu dat, vč. jejich veřejné prezentace.

S ohledem na výše uvedené aspekty byla uzavřena „dohoda“ mezi ORP (jako úřady územního plánování ve smyslu stavebního zákona) a Ústeckým krajem o společném zavádění jednotného DM na zpracování ÚAP a dále i na ÚP. Kopie dohody je připojena v příloze.

Celý systém zavádění datového modelu ÚK je založen na dobrovolném přístupu obcí a měst s tím, že společný zájem na jednotném technickém zpracování je zhodnocen i zpětným využitím takto zpracovaných dat nejen krajským úřadem a úřady územního plánování (ORP), ale i ostatními obecními úřady, příp. dalšími subjekty pro jimi zadávané studie, odborné  analýzy apod.

V této souvislosti Vás rovněž informujeme, že na podporu zpracování nových ÚP nebo na převedení dat nově vydaného ÚP do struktury jednotného DM Ústeckého kraje bylo možné požádat o dotaci z Programu obnovy venkova ÚK pro rok 2011 – více informací a podmínky najdete na www.kr-ustecky.cz - rozvoj kraje - dotace kraje - POV, nebo se můžete informovat telefonicky u odboru regionálního rozvoje, paní Z. Opočenské (tel. 475 657 561), nebo Ing. Svobody (tel. 475 657 510).

Datový model obsahuje ucelenou metodiku technického zpracování ÚPD, jak pro technologie ESRI tak i CAD, která je koncipována tak, aby mohla být součástí zadávací dokumentace pro projektanty územních plánů. Pokud se rozhodnete podpořit naši společnou iniciativu, doporučujeme zahrnout do smlouvy o dílo s projektantem na zpracování nového ÚP nebo převedení dat již vydaného ÚP ujednání, že datová část ÚP bude splňovat strukturu a náležitosti datového modelu ÚK pro ÚPD v souladu s „Metodikou jednotného zpracování územně plánovacích dokumentací v GIS (CAD)“ a bude zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK.

Jednotný DM pro zpracování ÚP je k dispozici na všech úřadech územního plánování (ORP), kromě ORP Teplice, Litoměřice a Roudnice nad Labem. Obce I. a II. typu, ležící ve správních územích těchto ORP, mají možnost si vyžádat jednotný datový model ÚK a technickou dokumentaci přímo na KÚ ÚK UPS. Kontaktními osobami jsou ing. Morche, tel. 475 657 853 – morche.l@kr-ustecky.cz; Pavel Jeřábek (IT), tel. 475 657 355 – jeřábek.p@kr-ustecky.cz; mgr. Falcmanová 475 657 545 – falcmanova.a@kr-ustecky.cz; ing. Köhr 475 657 906 – kohr.j@kr-ustecky.cz. Na tyto pracovníky se můžete obracet rovněž se žádostmi o bližší informace.

Věříme, že úvahu o zpracování ÚP v datovém modelu Ústeckého kraje provedete také v případech, kdy se budete rozhodovat o pořízení nového ÚP náhradou za současně platný územní plán obce (sídelního útvaru, zóny) schválený před 1.1.2007, jehož platnost končí 31.12.2015 (§ 188 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění).

Informativní dopis, v tomtéž znění, byl rozeslán obcím I. a II. typu Ústeckého kraje (338 obcí ) a na vědomí obcím III. typu – úřadům územního plánování (16).

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Adéla Falcmanová
Vytvořeno / změněno: 11.2.2011 / 11.2.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies