Orientační nabídka


 

Informace pro vydavatele periodického tisku

logo ÚK
 

 
 

 

Informace pro vydavatele periodického tisku

(Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče oddělení přestupků a ekonomiky)

 

Podmínky vydávání periodického tisku v České republice jsou upraveny zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.   Odkaz na tiskový zákon je zde.

Periodickým tiskem se dle § 3 tiskového zákona rozumí noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané a šířené na území České republiky v určitých časových obdobích nejméně 2 x ročně, mají stejný název, stejné obsahové zaměření a jednotnou grafickou úpravu a jsou veřejně šířeny.

Evidenci periodického tisku dle ustanovení § 7 tiskového zákona vede Ministerstvo kultury.

Kontakt na MKČR je zde a odkaz na internetové stránky MK ČR je zde.

 

Povinnosti vydavatele:

Právnická nebo fyzická osoba, která hodlá vydávat periodický tisk, je povinna doručit ministerstvu nejpozději 30 dnů před zahájením vydávání periodického tisku písemné oznámení, které musí obsahovat: 

název periodického tisku,

jeho obsahové zaměřní,

četnost (periodicitu) jeho vydávání,

údaje o regionálních mutacích,

 název, adresu sídla a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo vydavatele, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,  je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště.

 

Ministerstvo zapíše periodický tisk do evidence periodického tisku a do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovených údajů sdělí osobě, která toto oznámení učinila, přidělené evidenční číslo periodického tisku.

Povinné údaje:

Vydavatel je povinen dle § 8 tiskového zákona zajistit, aby na každém vydání periodického tisku byly uvedeny tyto povinné údaje:

název periodického tisku,

označení periodický tisk územního samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního                

        samosprávného celku

čtenost (periodicita) jeho vydávání,

označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích,

místo vydávání,

číslo a den vydání,

evidenčí čslo periodického tisku přidělené ministerstvem,

název, adresu sídla a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení, bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště.

 

Povinné výtisky:

Vydavatel je dále povinen dle § 9 tiskového zákona bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání zajistit dodání stanoveného počtu výtisků těmto příjemcům:

2 povinné výtisky Národní knihovně České republiky,

1 povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně

1 povinný výtisk knihovně Národního muzea v Praze,

1 povinný výtisk ministerstvu,

1 povinný výtisk Parlamentní knihovně

1 povinný výtisk každé krajské knihovně

1 povinný výtisk Mětské knihovně v Praze,

1 povinný výtisk periodického tisku, který je vydavatelem určen pro nevidomé nebo slabozraké, Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze.

 

Odkaz na adresář příjemců povinných výtisků periodického tisku je zde.

Pokuty za porušení povinností stanovených tiskovým zákonem dle § 17 ukládá, vybírá a vymáhá krajský úřad příslušný podle sídla vydavatele, jde-li o právnickou osobu, nebo podle bydliště vydavatele, popřípadě podle místa jeho podnikání, jde-li o fyzickou osobu.

Podrobněší informace naleznete v zákoně č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na stránkáh Ministerstva kultury ČR.

 

V případě potřeby poskytne bližší informace:

Bc. Ing. Simona Marešová

Ústecký kraj - Krajský úřad

Odbor kultury a památkové péče

Vedoucí oddělení přestupků a ekonomiky

Telefon: 475 657 605

E-mail: maresova.s@kr-ustecky.cz  

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Karina Strnadová
Vytvořeno / změněno: 19.8.2014 / 19.8.2014
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém