Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Koncepce zdravotnictví v Ústeckém kraji

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Zpracováno pro Zdravotnické noviny dne 29.7.2002

1. Jistě jste si dělali inventuru problémů, které bude nutno ve vašem kraji řešit. Které z nich zvládnete sami a u kterých budete potřebovat pomoc centrální vlády?

Prvořadým úkolem je plynule a bez komplikací převzít kompetence okresních úřadů, včetně zdravotnických zařízení, která zřizují. Pomoc centrální vlády pak může přijít v oblasti dofinancování rozpracovaných investičních akcí, neboť kraj nebude schopen financovat vše, co stát (okresní úřady) zahájil.

Další žádost o pomoc není směrována ani tak na centrální vládu, jako na Ministerstvo zdravotnictví, resp. parlament ČR. Je třeba upravit kompetence krajů, protože zákon číslo 320/2002 Sb., o ukončení činnosti okresních úřadů, řeší pouze přenos kompetencí v oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) a zákon číslo 290/2002 Sb. řeší převod zdravotnických zařízení (samostatná působnost). Skutečné kompetence krajů v samostatné působnosti se tak téměř nemění a za síť, za kterou by podle mého názoru měl odpovídat kraj v samostatné působnosti, odpovídají jednotlivé zdravotní pojišťovny.

2. Kolik zdravotnických zařízení a jakého druhu bude na váš kraj převedeno, v jakém stavu a jaké s nimi máte plány? Budou na kraj převedeny i se svými dluhy?

Na Ústecký kraj bude převedeno celkem 18 zdravotnických zařízení. Z toho je 8 zařízení typu nemocnice nebo LDN, 4 zdravotnické záchranné služby, 2 dětské domovy a ozdravovna, psychiatrická léčebna a 2 lékárenské služby. Je nutné po zkušenostech očekávat, že na kraje budou tato zdravotnická zařízení převedena i se svými dluhy (zákon o převodu majetku – 290/2002 Sb. – s oddlužením nepočítá). Ústecký kraj bude k 1.1.2003 zřizovatelem 19 zdravotnických zařízení. Naše plány s nimi budou vycházet z krajské koncepce zdravotnictví, na které se v současné době pracuje.

3. Máte v úmyslu z kapacitních, geografických nebo jiných důvodů měnit organizační strukturu zdravotnické záchranné služby?

Ano. V našem kraji jsou místa, kde není po celý rok (meteorologické podmínky) zabezpečen dojezd ZZS podle platné vyhlášky. Kraje budou a již dnes podle zákona odpovídají za organizaci a zajištění činnosti záchranné služby na svém území. Tím, že „padnou“ hranice okresů, se spádové oblasti středisek ZZS optimalizují.

4. Je uspokojivá hustota a kvalita (včetně personálního zajištění) pracovišť LSPP?

Hustota a kvalita pracovišť LSPP uspokojivá není. V našem kraji si dovedu představit její zeštíhlení tak, aby se zvýšil odborný kredit (v některých oblastech se na činnosti pracoviště LSPP podílí pouze 7 lékařů, což považuji na nevyhovující). Ruku v ruce s novou organizací LSPP musí jít i výchova občanů aktivně pečovat o své zdraví.

V úvahu musíme vzít i její legislativní zabezpečení. Činnost LSPP není upravena obecně platným právním předpisem a proto upozorňuji na to, že všechny tyto činnosti které nebyly legislativě upraveny, a které okresní úřady vykonávaly, přechází na obecní úřady obcí s rozšířenou působností jako výkon přenesené působnosti. Odpovědnost za LSPP tak padá na obce, přesto se pomoci obcím a spolupráce s nimi nebráníme.

5. Do jaké míry hodláte řešit společně zdravotnickou a sociální problematiku?

Ke společnému řešení zdravotnické a sociální problematiky zcela určitě dojde. Již dnes jsou z rozpočtů zřizovatelů hrazeny sociální činnosti ve zdravotnických zařízeních. Staronovým úkolem je upravit společné řešení následné péče (dlouhodobé, ošetřovatelské  a rehabilitační péče) která balancuje na hranici zdravotní a sociální.

6. Měly by se ještě dořešit kompetence krajů? Pokud ano, v jakých oblastech?

Kraje, resp. jejich krajské úřady, přebírají v přenesené působnosti valnou většinu kompetencí, které dosud vykonávaly okresní úřady. Nedostatkem současné legislativy je její neprovázanost s nově vzniklým územně správním uspořádáním (např. se v žádném právním předpise ve zdravotnictví nepočítá s tím, že by kraje sami zřídili nové zdravotnické zařízení).

V samostatné působnosti pak na kraj přechází příspěvkové organizace okresních úřadu a kompetence krajů vychází ze zákona o krajích (kraj ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o komplexní územní rozvoj, zejména o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů – např. rozvoje zdravých životních podmínek apod.).

Obě oblasti (samostatná i přenesená působnost) nejsou ve veřejné správě zdravotnictví dostatečně definovány, provázány, ale ani odděleny. Kompetenční legislativa by měla proto doznat zásadní a úplné změny. Jendou z nejbližších možností je připravovaná zákonná úprava veřejných služeb.

7. Máte jasno, pokud jde o financování? Jsou už přesně definovány příjmy krajů?

Příjmy krajů ještě dle našich informací definovány nejsou. Zazněly ale sliby, že to, co spotřebovaly rozpočty okresních úřadů na oblast zdravotnictví (obdobně je to i v jiných oblastech), bude součástí rozpočtového určení daní. Pro nás to ale neznamená, že slepě rozdělíme takto získané prostředky podle toho, jak byly rozdělovány dříve okresními úřady. Existují totiž disproporce mezi přístupy okresních úřadu ke svým příspěvkovým organizacím. Do konce roku budeme kvalifikovat a kvantifikovat ukazatele, podle kterých dojde k budoucímu rozdělování finančních prostředků do krajského zdravotnictví.

8. Máte už zpracovánu koncepci zdravotnictví vašeho kraje?

Koncepce zdravotnictví, jako samostatný strategický matriál dosud neexistuje. Rada Ústeckého kraje schválila v červenci její teze, tzn. obecný směr, kterým se její tvorba bude ubírat. V současné době provádíme důkladnou analýzu sítě a kvality lůžkové péče, zdravotnické záchranné služby a ordinací LSPP. Naším úkolem je zpracovat na základě této analýzy koncepci do konce roku 2002.

Připravil: Bc. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 2.8.2002 / 2.8.2002 | Zveřejnit od-do: 2.8.2002-2.11.2002

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém